EU gør klar til transportkaos

Mandater til Brexitberedskab, fisk og miljøoplysninger

Af Claus Djørup
Briterne får en tidsbegrænset adgang til at køre cabotage (indenrigsfragt) i EU for at undgå et endnu større kaos, som allerede er ved at bygge sig op ved grænseovergangene mellem EU27 og Storbritannien.

I de første to måneder beskæres muligheden for britiske lastbilers cabotage fra tre til to ture om ugen, som igen reduceres til én ugentlig tur i de efterfølgende tre måneder. Den 1. juni er det slut med britisk cabotage i EU.

-Det er for at sikre, at der ikke per 1. januar 2021 sker endnu mere kaos på den britiske grænse, at man foreslår nedskaleringen, hvor man gradvis udfaser muligheden for at udføre cabotagekørsel, forklarede transportminister Benny Engelbrecht (S) i europaudvalget onsdag 15. december

Her hentede han mandater til tre beredskabsforslag på transportområdet for det tilfælde, at forhandlingerne mellem Storbritannien og EU ender frugtesløst og i en hård Brexit.

De tidsbegrænsede forordninger skal sikre fortsættelse af gods- persontransport på land, flyforbindelser og luftfartsikkerhed. Det er kendt stof, for tilsvarende forslag blev vedtaget i foråret 2019, da der var fare for, at Storbritannien skulle træde ud af EU uden en udtrædelsesaftale. De toldmæssige udfordringer ligger ikke i de tre forslag.

Indhegnet kompetence til EU-kommissionen
Enhedslisten var ene om at votere nej til et forhandlingsmandat på grund af kompetencen til EU-kommissionen til at forhandle lufttrafikrettigheder med Storbritannien.

– Alle EU’s medlemslande – naturligvis ikke Storbritannien – har understreget, at man ikke ønsker at overdrage kompetence til kommissionen. EU-kommissionen har derfor givet de nødvendige forsikringer om, at kompetencen kun overdrages midlertidigt og ikke vil have betydning for fremtidige forhandlinger med tredjelande, fastslog Benny Engelbrecht og tilføjede, at der også er en klar forsikring fra ministerrådets juridiske tjeneste.

Det var ikke tilstrækkeligt for Søren Bo Søndergaard (EL), som voterede nej, fordi transportministeren ikke ville lægge ‘afgørende vægt’ på, at kompetencen til at forhandle luftfartsaftaler ikke blev overdraget permanent til kommissionen.

Enhedslisten bakkede op om de to andre mandater og sikrede dermed, at de blev enstemmige.

Fiskerimandat
Årets fiskeriforhandlinger om 2021-kvoter for farvande uden for Østersøen kompliceres af uvisheden om Brexit og en yderligere forhandlingspart, tredjelandet Norge.

I stedet for tal står ”pro memoria” for kvotestørrelser, da man afventer resultatet af de pågående forhandlinger.

Såfremt der indgås en fiskeriaftale med Storbritannien, skal bestandene i Nordsøen forvaltes af EU, Norge og Storbritannien og ikke blot EU og Norge, mens bestandene i Skagerrak forvaltes alene af EU og Norge.

Dertil kommer kyststatsforhandlinger mellem EU, Norge, Island, Færøerne, Rusland og Storbritannien.

Nuværende fordeling søges fastholdt
Den hidtidige fordeling af delte bestande vil blive videreført, hvis EU27 er nødt til at træffe beslutning alene om kvoter, fastslog fødevareminister Rasmus Prehn (S), da han fik mandat til fiskeriforhandlinger med og uden hård Brexit i europaudvalget torsdag 10. december. Dansk Folkeparti og Enhedslisten voterede nej.

Søren Egge Rasmussen (EL) kunne ikke få sig selv til at sige andet end nej, når der tillades bifangst af 130 ton torsk i Kattegat trods den videnskabelige anbefaling om nul.

Alex Ahrendtsen (DF) sagde nej bl.a. på grund af hollandske bomtrawlere i Skagerrak, der ikke er underkastet krav om kameraovervågning.

– Det er regeringens politik at få stoppet kædemåtter, fordi de er ødelæggende for (hav)bunden. Det gælder også belgiske bomtrawlere. Det er ikke en del af dagsordenen, men vi tager det op bilateralt, replicerede Rasmus Prehn.

Ensidigt dansk krav om kameraovervågning må stå for regeringens egen regning, erklærede Kim Valentin (V). Han er lige så meget imod kameraovervågning på fiskekuttere som SF er for.

Rasmus Prehn holder kursen mellem de to standpunkter. Kameraovervågningen er aftalt med fiskerne, men elektronisk monitorering som alternativ indgår i mandatet.

Fiskebrexitplan
EU’s fiskeriministre blev efter to dages forhandlinger enige om en Brexit-beredskabsplan for Brexit, der lægger op til fortsat adgang til hinandens fiskefarvande frem til en endelig aftale på fiskeriområdet eller senest udgangen af 2021.

I tilfælde af en hård Brexit udstedes licenser, der vil skabe økonomisk stabilitet for fiskesamfund og sikre fiskeriets bæredygtighed, oplyser det tyske EU-formandskab.

Fiskebrexitplanen skal også vedtages af EU-parlamentet.

“For de kvoter, der deles med Norge og Storbritannien, har EU vedtaget en midlertidig løsning, som betyder, at 25% af kvoten for 2020 er kvoten for 1. kvartal af 2021. For visse bestande er der dog taget hensyn til, at der er tale om sæsonfiskeri, og der er således fastsat en højere kvote for 1. kvartal af 2021,” oplyser fødevareminister Rasmus Prehn i en pressemeddelelse den 17. december.

– Ud over Brexit er en midlertidig EU-aftale med Norge næste vigtige skridt. Adgang til de norske farvande er meget vigtig for danske fiskere, men forhandlingerne mellem EU og Norge har afventet en aftale mellem EU og Storbritannien. Jeg har sendt et klart signal til kommissionen om at klø på i forhold til aftalen mellem EU og Norge. Vi skal sikre, at danske fiskere får adgang til at fiske i norske farvande fra 1. januar 2021, skriver fiskeriministeren.

Århuskonventionen udvides
Miljøminister Lea Wermelin (S) fik enstemmig opbakning i europaudvalget til sin forhandlingsposition angående Århus-konventionen om miljøaktindsigt, hvor EU-kommissionen foreslår at udvide ikke-statslige organisationer klagemuligheder.

Forslaget imødekommer kritikken fra komitéen, der fører tilsyn med parternes overholdelse af Århuskonventionen har fastslået, at Århusforordningens afsnit III om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet ikke lever op til forpligtelserne i konventionen.

Miljøministerrådet blev 17. december enige om en fælles holdning, der ifølge det tyske EU-formandskab stort set følger kommissionens forslag. Århuskonventionen udstrækkes til andre politikområder, hvor reguleringen strider mod miljølovgivning. (Dj/181220)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.