Frivilligere vurdering af nye lægebehandlinger

Mandater til medicinsk teknologivurdering og skatteinfo fra platforme

Af Claus Djørup
Kompromisforslaget om en forordning om medicinsk teknologivurdering har fået en udformning, som bekommer sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bedre.

Det handler om at 1) pulje landenes faglige ekspertise i vanskelige kliniske vurderinger og 2) udvikle fælles metoder i vurdering af nye lægemidler og medicinsk udstyr sammenholdt med eksisterende behandlingsformer.

Det danske akronym for medicoteknologivurdering MTV udskiftes med det engelske HTA for Health Technology Assessment.

Det tyske EU-formandskab bløder op på EU-kommissionens oprindelige forslag om, at de kliniske vurderinger skulle være obligatoriske, uanset om de er relevante i den nationale kontekst eller ej, som Magnus Heunicke læste op vedforelæggelsen j europaudvalget torsdag 26. november.

Medlemslandene forpligtes heller ikke til at anvende den fælles EU-metodologi ved de nationale kliniske vurderinger.

– Det skyldes, at disse obligatoriske elementer kunne påvirke vores muligheder for at sikre, at ressourcerne bruges klogt i det danske sundhedsvæsen. (Den måde) vi i Danmark bruger lægemidler og medicinsk udstyr er som bekendt meget forskellig fra de forskellige europæiske sundhedsvæsener. Derfor vil nogle medicinske vurderinger simpelt hen ikke passe i en dansk kontekst, erklærede Magnus Heunicke.

Hans forhandlingsmandat indeholder muligheden for at stemme nej, idet regeringen lægger afgørende vægt på, at de kliniske vurderinger og den fælles metodologi ikke bliver obligatoriske for medlemslandene.

EU-vurderingen skal dog indgå i den nationale kliniske vurdering.

På den ene side skønner Magnus Heunicke, at den europæiske vurdering vil blive anvendt i de fleste tilfælde her i landet.

På den anden side eksemplificerer sundhedsministeren behovet for en national vurdering med et tænkt eksempel med et nyt hofteprodukt, der sammenlignes med to andre hofter, som ikke bruges i Danmark. Det er ikke sikkert, at den ny hofte er pris- eller sundhedsmæssigt bedre end hvad der anvendes i Danmark.

Magnus Heunicke fik bred opbakning hos europaudvalget til mandatet, idet alene Enhedslisten voterede nej.

Skat af digitale platformes indtægter
Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige voterede nej til finansminister Nicolai Wammens (S) forhandlingsmandat til direktivforslaget om indberetningspligt for skatteoplysninger fra digitale platforme såsom webbutikker og app’er i forbindelse med levering af varer eller tjenesteydelser.

EU-kommissionens forslag, der kaldes “DAC7” og drejer sig om ændringer af direktivet om administrativt skattesamarbejde (Directive on Administrative Cooperation, skatteadministrativt samarbejde), pålægger digitale platforme at indberette oplysninger om de indtægter, som generes på platformene i forbindelse med levering af varer eller tjenesteydelser, fremgår det af politikernotatet.

Oplysningerne skal efterfølgende udveksles automatisk mellem EU-landene som led i l bekæmpelse af grænseoverskridende (international) skatteundgåelse og skatteunddragelse. (Dj/291120)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.