De kæmper mod Femertunnelen

Aktionsgruppen fra Femarn i København: – Vi ønsker ikke vores ø ødelagt. Foto: Fagpressen.eu

Tyskere har kun krav på oversatte Femer-dokumenter i den tyske godkendelsesproces

Zusammenfassing: Mitglieder einer Bürgerinitiative aus Fehmarn sind persönlich im Verkehrsministerium in Kopenhagen erschienen um kurz vor Ablauf der Anhörung wegen der Fehmerbeltquerung ihre Forderungen nach einem Aussetzen des Tunnelbaus zwischen Dänemark und Deutschland abzugeben. Sie befürchten durch dem Bau Arbeitsplätze und Touristeinnahmen zu verlieren. Das Planfeststellungsverfahren auf deutscher Seite beginnt im Kurzem und soll zum Frühjahr 2015 abgeschlossen sein, falls der Eröffnung wie geplant im Jahr 2021 stattfinden soll.

Af Claus Djørup / Transportmagasinet
Dagen før fristens udløb drog syv Femarnboere til København for at aflevere høringssvar og 387 underskrifter, der kræver stop for det EU-støttede anlæg. De ville gerne have en behørig attesteret kvittering med hjem, så den ansvarlige embedsmand i Transportministeriet måtte ned i receptionen og finde ministeriets sidste stempel.

Det er stort set det eneste, den tyske aktionsforening mod en fast Femerforbindelse er fornøjet med.

Naturstyrelsen afviser aktionsforeningens anmodning om en oversættelse til tysk eller engelsk af danske lovregler for miljøvurdering og Espoo-proceduren (FN-konventionen fra 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne).

– Der stilles ingen formelle krav til, på hvilket sprog materialet til brug for en sådan grænseoverskridende høring skal fremlægges. Der er således ikke et krav om, at alle dokumenter skal være gjort tilgængelige på tysk, skriver transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) i et svar til trafikudvalget.

Pia Olsen Dyhr: Ingen krav til sprog ved en grænseoverskridende høring. Foto: Fagpressen.eu

SVAR PÅ ENGELSK TIL TYSKERE
Danske ministerier er generelt uvillige til at udtrykke sig på andre fremmedsprog end engelsk. Selv et kort følgebrev fra ministeren til den femarnske aktionsgruppe er på engelsk og ikke tysk. Her forsikrer hun i øvrigt, at den forestående tyske godkendelsesprocedure foregår på tysk med dokumenter på tysk.

– Femarn A/S har til brug for Espoo-konsultationsprocessen udarbejdet en rapport om projektet og dets potentielle grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Denne rapport er engelsksproget. Derudover har Femarn A/S oversat et ikke-teknisk resumé af rapporten til tysk, polsk, finsk og svensk, oplyser Pia Olsen Dyhr.

”Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung” vil imidlertid ikke nøjes med 62 siders resumé på tysk. Femarnboerne vil gerne kunne læse alle 1655 sider om de danske VVM- og Espoo-procedurerne på tysk.

– Det er sprogbarriere, som gør det umuligt for de mest ramte på den tyske side at forstå dem. Det er i strid med kravene om en ligeværdig behandling af den danske og den tyske befolkning, siger Karl Albert, som var aktionsgruppens talsmand under besøget i København.

”VI ØNSKER IKKE VORES Ø ØDELAGT”
– De berørte borgere i begge lande fortsat kan blive spist med ufuldstændige oplysninger fra Femarn A/S. Selv uden indsigt i det komplette sæt dokumenter bliver det stadig tydeligere, at miljøbelastningen i begge lande vil være uoverskuelig, fortsætter han.

Aktionsgruppen holder alle muligheder åbne for klager, anker og søgsmål. De mener, at trafikanlægget truer turismen: – Vi vil ikke have vores ø ødelagt!

10.000 SIDER TEKNISK DOKUMENTATION PÅ TYSK
Høringsnotatet forventes i slutningen af året, hvorefter der udarbejdes et forslag til anlægslov, der fremsættes om et år.

Den rent danske VVM-høring, som sluttede to uger før Espoo-høringen, kastede 41 høringssvar af sig. 11 kommer fra interesseorganisationer, 3 høringssvar er fra virksomheder og 5 fra private borgere, mens resten er fra statslige myndigheder og offentlige virksomheder, som mestendels skriver ”ingen bemærkninger”.

Femarn A/S er desuden klar med en 10.000 sider lang byggeansøgning, som afleveres til de slesvigholstenske myndigheder her i oktober, hvorefter den tyske godkendelsesproces (Planfeststellungsverfahren) kan gå i gang.

FORVENTER TYSK GODKENDELSE (ALLEREDE) I FORÅRET 2015
Den tyske projektgodkendelse forventes klar om halvandet år samtidig med vedtagelsen af den danske anlægslov, så anlægget af kyst—til-kyst forbindelsen kan begynde i sommeren 2015. Dette prøver ”Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung” og stærke natur- og fuglebeskyttelsesforeninger at forpurre.

– Vi er absolut mod tunnelprojektet, som har store virkninger på natur og miljø i hele Østersøen af anlægget af sænketunnelen, siger aktionsgruppen og henviser bl.a. til inddragelsen af 300 ha værdifuld natur og ophvirvling af bundsedimenter.

MINISTER: FÆRGER CO2-FORURENER OVER FEM GANGE MERE END BILER
CO2-udledningen falder drastisk mellem Rødby og Puttgarden, når bilerne selv kører frem for at blive fragtet med færger. Gennemsnittet er 8 kg CO2 inklusive energiforbruget til den daglige drift og vedligeholdelse af tunnelen, mens Scandlines endnu ikke byggede hybridfærger vil udlede 44 kg CO2 per køretøj, oplyser transportminister Pia Olsen Dyhr til Folketingets trafikudvalg

– Scandlines nævner ikke CO2-udledningen fra nybygning af fire færger til Rødby-Puttgarden overfarten, som skønsmæssigt ligger på mindst 30.000 ton CO2. Scandlines nævner heller ikke, at levetiden for en fast forbindelse forventes at være minimum 120 år, mens levetiden
for en færge må forventes at være cirka 30 år, fortsætter Pia Olsen Dyhr.

Endelig skabes nye muligheder for godstransport på jernbane, som kan give en besparelse på 200.000 ton CO2.

FÆRGEDRIFTEN GENERES AF ANLÆGSARBEJDET
Scandlines kæmper mod tunnelprojektet og erklærer, at færgerne vil fortsætte med at sejle med overfartspriser lavere end tunnelafgiften. Rederiet truer også med søgsmål om bl.a. magtfordrejning.

”Scandlines er af den opfattelse, at politikerne er blevet vildledt på disse områder,” skriver direktør Stig Dambmann og projektdirektør Marc Bergstein, Scandlines Danmark A/S, til Folketingets energi- og klimaudvalg om VVM-redegørelsen og kræver en ny vurdering af klimaaspekterne ved den faste forbindelse.

På det nære driftsplan mener Scandlines, at VVM-redegørelsen åbenbarer ”ikke uvæsentlige forstyrrelser af færgedriften som følge af anlægsarbejdet”, som vil have alvorlige økonomiske konsekvenser.

– Scandlines skal opfordre til, at de relevante dele af anlægsarbejdet planlægges i samarbejde med Scandlines og således, at det stedse vil være til mindst mulig gene for færgedriften og kunderne. Herunder henstiller Scandlines til, at Femarn A/S i videst muligt omfang sikrer, at driftsforstyrrelser – ikke mindst i højsæsonerne – undgås, hedder det.

GEDSER-ROSTOCK
Rederiet truer på ny med overfyldte færger – snarere længere ventetid i opmarchbåsene – efter 2017, når kapacitetsgrænsen nås og der næppe investeres i ny kapacitet kun fem år før tunnelindvielsen.

Videre vil ruten over Kadetrenden være en konkurrent til tunnelen over Femer Bælt især for tunge køretøjer: – Det er vores vurdering, at minimum 10 procent af det nuværende Rødby-Puttgarden volumen vil kunne flyttes til Gedser-Rostock. En etablering af en fast forbindelse vil flytte nogle af disse kunder retur til Rødby-Puttgarden, dog ikke alle og især ikke busser og fragt. (Dj/121013)

Denne artikel er baseret på en artikel i Transportmagasinet fredag 11. oktober 2013
www
Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung”: http://www.festebeltquerung.de/
Scandlines kommentarer: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/keb/bilag/341/1284355.pdf
Femertunnelselskabet: http://www.Femarn.dk/

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.