Landmænd får adgang til mere organisk gødning

Fosfor lades ligge i EU-kommissionens bioøkonomiske forslag (mandater om grønnere gødningsmarked og fiskeri)

Esben Lunde Larsen: EU’s grænseværdier skal ned og møde vores. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Organisk gødning får lettere ved at konkurrere med kemisk eller udgravet gødning i det indre marked, hvis og når EU-institutionerne vedtager et forslag fra EU-kommissionen om CE-mærkning af såkaldt innovative gødningsprodukter, der indgår i kommissionens pakke for den cirkulære økonomi.

Miljø- og fødevareminister Esben Lund Larsen (V) fik opbakning fra alle partier i europaudvalget fredag 9. december til et tidligmandat til forhandlingerne om forslaget vedrørende gødning fremstillet af organiske eller sekundære råvarer herunder genanvendelse af fosfor.

Enstemmigheden blev sikret, da Rasmus Nordqvist (AL) fik bekræftet, at Danmark kan fastholde de nuværende danske grænseværdier for gødning.

EU’s cadmiumgrænse skal ned på eller under dansk niveau
Søren Egge Rasmussen (EL) fremhævede regeringens udtalelse i politikernotatet om, at koncentration af tungmetaller i dyrkningsjorden ikke øges og grænseværdierne gradvis strammes. Tilslutningen blev dog fulgt af en opfordring til at stramme grænseværdierne yderligere.

- EU’s grænseværdier skal ned og møde vores. Derfor er vi optaget af en eventuel overgangsordning, som sikrer grænseværdier, svarede Esben Lunde Larsen.

„Regeringen vil lægge afgørende vægt på, at der sker en gradvis stramning af grænseværdien for cadmium i EU, subsidiært at de nuværende danske regler kan fastholdes også for CE-mærkede produkter indtil EU-reglerne er strammere, dvs. indtil kravene nedsættes til 40 mg/kg P2O5,“ hedder det i politikernotatet om gødningsforslaget.

Fosfor i spildevandsslam går fortsat tabt
Til Esben Lunde Larsens fortrydelse må spildevandsslam, industrislam og kildesorteret organisk husholdningsaffald ifølge forslaget ikke anvendes i organisk baserede gødningstyper, selv om forslaget indgår i EU-kommissionens bioøkonomistrategi.

Det arbejder han på at ændre med begrundelsen, at de tre affaldsfraktioner rummer betydelige mængder fosfor, som med det nuværende forslag ikke vil kunne nyttiggøres optimalt.

Videre må energiafgrøder ikke anvendes sammen med det organiske affald i biogasanlæg, fremgår det af EU-forslaget. Det beklager Dansk Affaldsforening, da det er praksis at blande disse i biogasanlæg.

Fiskerikvoter indeholder fangst af ellers udsmid

Enhedslisten var alene om et nej-votum til 2017-fiskekvoter,

- EU-kommissionens forslag følger ikke den videnskabelige rådgivning med hensyn til torsk i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, anførte Søren Egge Rasmussen (EL).

Dels er der en betydelig fremgang i gydebiomassen om end bestanden endnu ikke er oppe på det bæredygtige niveau, dels tager torskekvoten højde for landing af fisk over mindstemål, som ellers ville blive smidt tilbage i havet, replicerede Esben Lunde Larsen.

Aftalen med Norge og de øvrige kyststater er afsluttede, så danske fiskere fortsat kan fiske i norsk farvand fra 1. januar 2017, oplyste Esben Lunde Larsen.

EU-kommissionen foreslår uøkologisk økologi
De to forhandlingsmandater blev udstukket forud for landbrugs- og fiskeriministerrådsmødet 12.-13. december i Bryssel.

Esben Lund Larsen er sammen med sin tyske kollega imod grænseværdier for pesticidrester for økologiske produkter, som EU-kommissionen foreslår.

- Det vil svække den økologiske produktion. Vi kan ende med at stemme imod et kompromis, men det er vigtigt, at vi ikke fremtvinger et kompromis med grænseværdier, erklærede primærerhvervsministeren.

„Regeringen kan ikke støtte, at der indføres særlige grænseværdier for pesticidrester i økologiske produkter, som stammer fra en utilsigtet forurening, herunder pesticidrester der f.eks. overføres med vinden,“ hedder det i politikernotatet.

Esben Lunde Larsen er tillige imod selve forslaget og et kompromisforslag fra det slovakiske EU-formandskab om illoyal handelspraksis i landbrugssektoren og styrkelse af landmænds forhandlingsmagt. Landbrugsministrene blev dog enige om rådskonklusioner mandag 12. december. (Dj/121216)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.