EU-dommere klandrer kommissionen for dårligt hjemmearbejde

EU-domstolen stopper EU-kommissionens krav om gratis langtidsparkering for lastbiler

Af Claus Djørup
En lastbil skal fortsat forlade rastepladsen efter 25 timers parkering. EU-domstolen underkender EU-kommissionens krav om, at loftet på 25 timers parkering på statslige rastepladser skal fjernes. 

”Afgørelsen fastslår endegyldigt, at vi kan lave nationale regler for statslige rastepladser uden det er i strid med EU-retten,” erklærer transportminister Thomas Danielsen (V) i sin kommentar torsdag 21. december.

Det underliggende spørgsmål handler om cabotage og underbetalte chauffører og således konkurrenceforvridning i international godskørsel.

EU-domstolens blåstempling af den danske parkeringsregel på motorvejsnettet betyder, at lastbilchauffører ikke kan tilbringe det lange ugehvil og fylde en p-bås op i 45 timer eller endnu længere.

”Rastepladserne skal ikke bruges til lange stop, og det er transportvirksomhederne, der skal sikre at chaufførerne har ordentlige forhold, når de skal have de længere hvil. Med 25-timers reglen er vi med til at skabe kapacitet på rastepladserne til de kortere pauser. Det er godt for både chauffører og vognmænd, der udfører kørsel i Danmark,” slutter Thomas Danielsen.

Polen støtte kommissionen
EU-transportkommissær Adina Vălean fra Rumænien anlagde sagen ved EU-domstolen i Luxembourg, da daværende transportminister Benny Engelbrecht (S) i 2020 stod fast på tidsbegrænsningen på 25 timer, som blev indført i 2018. Polen støttede EU-kommissionen i retssagen.

EU-kommissionen hævdede, at 25 timersreglen begrænser den frie udveksling af transportydelser.

– Det ikke er en statslig opgave at stille parkeringsfaciliteter til rådighed for langtidsparkering, erklærede Benny Engelbrecht i svaret på EU-kommissionens begrundede udtalelse.

Den danske regering mener grundlæggende, at EU ikke skal blande sig i, hvordan medlemslandene udformer sine p-regler.

EU-kommissionen mangler data
EU-kommissionens hovedargument var, at 25-timersreglen kan have en konkret indvirkning på ikke-hjemmehørende transportvirksomheders udøvelse af rettigheder til transport.

Det argument tilbageviser domstolen ikke, men det afvises i den konkrete sag, fordi EU-kommissionen ikke har gjort sit hjemmearbejde godt nok. Den har nemlig ikke fremlagt belæg for, at der er utilstrækkeligt med privat, alternativ parkeringskapacitet for køretøjer over 3500 kg til brug ved chaufførhvil over 25 timer.

Det fastslås ellers i dommen som en håndsrækning til kommissionens jurister, at medlemslandene skal tage hensyn til reglerne om køretid, pauser og hviletid.

“Uden sådanne objektive oplysninger kan Domstolen imidlertid ikke – uden blot at støtte sig på formodninger – fastslå, at 25-timersreglen faktisk kan hindre cabotagekørsel, der udføres af tjenesteydere med hjemsted i de andre medlemsstater,” forklarer EU-domstolen.

Betalingspladser tæller med
Her overtrumfede den danske regering EU-kommissionen tilmed ved at præsentere data, som EU-kommissionen forsømte ved kun at fremlægge formodninger.

Der er 1.400 offentlige parkeringspladser, der er omfattet af 25-timersreglen, og for disse køretøjer findes mindst 855 (siden korrigeret til 1.047) p-pladser uden tidsgrænser, som stilles til rådighed af den private sektor.

Det er uden betydning, at der er tale om betalingspladser og ikke gratis parkering, så længe beløbet ikke er for højt for private p-pladser, mener EU-dommerne.

Danmark slipper for retsudgifter
EU-kommissionens kommentar på sit netsted er en gentagelse af sine påstande og et link til EU-domstolsafgørelsen.

Frifindelsen indebærer, at EU-kommissionen skal betale Danmarks sagsomkostninger. Sagsomkostningerne ville nok have være fordelt ligeligt, hvis EU-kommissionens sag havde haft mere substans i EU-dommernes øjne.

Vognmænd kræver håndhævelse
ITD kræver en EU-indsats om inddrivelse af bøder og afgifter, for det har ringe værdi i praksis, hvis det fortsat ikke er muligt at håndhæve reglerne overfor udenlandske vognmænd, mener adm. dir. Stefan K. Schou.

– Med EU-domstolens godkendelse af 25-timersreglen bør de danske myndigheder nu komme i gang med at finde løsninger på, hvordan man får de udenlandske vognmænd til at betale deres bøder, skriver han.

ITD foreslår tilbageholdelse af lastvogntog med afgiftsgæld, indtil afgiften er betalt.

DTL’s adm. dir. Erik Østergaard skriver i sin kommentar, at det bør det være den private sektor, som opfylder behovet for hviletider over 25 timer.

– Det er ikke en opgave for staten og de danske skatteydere, fastslår Erik Østergaard. (Dj/221223)

www
Domstolens dom i sag C-167/22: EU-kommissionen mod Danmark om maksimal parkeringsvarighed

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.