Danske havfiskere utilfredse med regeringens bløde sildelinje

Danske fiskere støtter EU’s bebudede sanktioner mod Færøerne. Foto: Fagpressen.eu

Enhedslisten og Dansk Folkeparti kræver fri adgang for færøske skibe til danske havne uanset EU-sanktioner

Af Claus Djørup
De danske havfiskere i Danmarks Pelagiske Producentorganisation kritiserer regeringens forhandlingsvenlige kurs i striden mellem EU og Færøerne om sild og makrel i Nordøstatlanten.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) ønsker at bruge forligsmulighederne i FN’s havretskonvention, hvilket de pelagiske fiskere betragter som ”et beklageligt dansk forsøg på at forhale EU-kommissionens bestræbelser på at genskabe bæredygtig forvaltning af sildebestanden og dermed et indirekte forsvar at det målrettede færøske overfiskeri”.

– En forhandlingsløsning, som anbefalet af den danske regering, er ikke et reelt alternativ. FN-systemet har aldrig hidtil været anvendt i konfliktløsning på fiskeriområdet i Europa. En eventuel forligsproces vil være så tids- og ressourcekrævende, at sildebestanden risikerer at være udfisket før en forligsproces kan afsluttes, mener Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Brancheorganisationen støtter fiskerikommissær Maria Damanakis forslag til sanktioner mod Færøerne vedrørende atlantoskandiske sild, som EU-komitéen for fiskeri og akvakultur sandsynligvis godkender med stort flertal den 31. juli. De træder i kraft otte dage efter offentliggørelsen i EU-tidende, dvs. tidligst den 8. august.

Nordiske lande stemmer nej
Danmark stemmer imod, meddeler Mette Gjerskov i et notat til folketingets europaudvalg. Formentlig er der flertal og tilmed kvalificeret flertal med Storbritannien, Irland, Frankrig og Spanien i spidsen. Portugal og Holland er også med i flertallet at dømme ud fra deres holdning på det seneste fiskeriministerrådsmøde. Her agerede Sverige, Finland og Estland til støtte for Danmark/Færøerne.

Den danske regering forholder sig ikke til de konkrete argumenter om overfiskeri. Udgangspunktet for regeringens stillingtagen i denne sag er hensynet til rigsfællesskabet, fastslår Mette Gjerskov.

”Fra regeringens side ønsker man en forhandlingsløsning, herunder en anvendelse af tvistbilæggelsesmulighederne under FN’s havretskonvention. Regeringen agter på den baggrund at stemme imod en vedtagelse af forslaget,” hedder det i notatet.

To partier opfordrer til civil EU-ulydighed
Regeringen har flertal for sit forhandlingsmandat. Dansk Folkeparti og Enhedslisten har straks meddelt, at de siger ja. I begge tilfælde sker det med en opfordring til civil EU-ulydighed.

– Det kan ikke være rigtigt, at vi i rigsfællesskabet skal udelukke færøske skibe fra danske havne, siger EU-ordfører Pia Adelsteen (DF).

– Det vil være uforeneligt med rigsfællesskabet, hvis Danmark medvirker til noget sådant. Vi opfordrer derfor regeringen til at meddele EU-kommissionen, at Danmark ikke agter at medvirke til sanktionerne, såfremt de måtte blive besluttet, siger færøordfører Finn Sørensen (EL).

Forbud mod landing i Hirtshals eller salg af fiskenet til Klaksvig
Sanktionerne indebærer forbud mod indførsel, herunder transit og omladning af fisk og fiskeprodukter, hvori der indgår atlanto-skandisk sild og makrel fanget af færøske fartøjer eller andre fartøjer, der fisker efter sild og makrel efter færøsk tilladelse, forklarer Fødevareministeriet.

Det vil ikke være tilladt for færøske fartøjer eller andre fartøjer, der fisker efter sild og makrel med færøsk tilladelse, eller for andre fartøjer, der transporterer de omfattede produkter, at anvende havne i EU.

Der er dog en undtagelse for force majeure eller nød i overensstemmelse med artikel 18 i FN’s havretskonvention. I sådanne tilfælde skal det alene være tale om ydelser med henblik på at afhjælpe sådanne situationer.

Eksport af fiskefartøjer, fiskeredskaber og forsyninger fra EU til Færøerne, som er nødvendige for fiskeri efter atlanto-skandisk sild, vil heller ikke være tilladt.

Makrel sanktioneres, da makrel og sild er tilknyttede arter, der nærmest fiskes sammen.

Sanktioner vil også ramme den danske fiskeindustri. Eksempelvis importerer danske fiskeriforarbejdningsvirksomheder ”en mindre del” sild og makrel fra Færøerne til videreforarbejdning i Danmark, og erstatning af de færøske råvarer vil betyde prisforhøjelser.

Fiskemel og laks går fri
Maria Damanakis sanktioner omfatter ikke eksport af fiskemel og fiskeolie fra Færøerne til EU.

Opdrætslaks går også fri til EU-fiskeres ærgrelse. De færøske opdrættere har højlydt bekendtgjort, at de ikke anvender rester fra sild og makrel som laksefoder.

Forslaget omfatter ifølge Fødevareministeriet følgende toldkoder:
Fisk og fiskeprodukter fra sild: 0302 41, 0302 90, 0303 51, 0303 90 90, 0304 59 50, 0304 86, 0304 99 23, 0305 42, 0305 59 30, 0305 61, 0305 72, 0305 79, 1604 12, 1604 20 90
Fisk og fiskeprodukter fra makrel: 0302 44, 0303 54, 0304 49 90, 0304 89 49, 0304 99 99, 0305 49 30, 1604 15, 1604 20 50 (Dj/250713)

Comments are closed.