Mandat til Frontex.2

Syv partier bakker op om dansk deltagelse i EU’s oprustning mod migrantstrømmen

Af Claus Djørup
Danmark bidrager med 29 sagsbehandlere bl.a. udsendelseseksperter til EU’s kommende grænse- og kystvagtagentur med i alt 1500 personer i den stående pulje, som behandles på embedsmandsniveau (COREPER) den 6. april og på EU-rets-, indenrigs- og asylministerrådsmødet (RIA) den 21. april.

Danmark vil nemlig tilslutte sig den ny forordning om grænseforvaltning på mellemstatsligs grundlag, oplyste integrationsminister Inger Støjberg (V), da hun fik mandat i europaudvalget fredag 1. april til at støtte kystvagtforslaget: Det er en Schengenforordning, der omfattes af retsforbeholdet.

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning afløser Frontex. Forslaget indgår i EU-kommissionens grænsepakke fra december 2015.

Nejpartier med modsatte begrundelser
Enhedslisten og Dansk Folkeparti sagde nej til forhandlingsmandatet, mens de øvrige syv partier sagde ja (V, S, LA, AL, R, SF, K)

Finn Sørensen (EL) ser forslaget som led i opbygning af et Fort Europa, mens Kenneth Kristensen Berth (DF) efterlyser Fort Europa.

– De europæiske lande burde arbejde langt tættere sammen om at fordele de flygtninge, der er nået frem til Europa, og hjælpe massivt i nærområderne, så de syriske krigsflygtninge i nabolandene kan få en tålelig tilværelse dér, erklærede Finn Sørensen.

– Grænsekontrollen styrkes ikke ved at puste Frontex op, pointerede Kenneth Kristensen Berth. Man får ikke styr på de ydre grænser, og man kan ikke afskaffe den indre grænsekontrol.

Suverænitetsspørgsmål
Ministerrådet (ikke EU-kommissionen) kan pålægge et medlemsland foranstaltninger for at sikre den ydre grænseforvaltning. Ifølge Justitsministeriet ikke tale om suverænitetsoverdragelse i grundlovens forstand.

Det nye agenturs medarbejdere arbejder under instruks fra de nationale myndigheder, oplyser Inger Støjberg til Fagpressebureauet. Med andre ord skal EU-grænseeksperter følge græske instrukser og græsk lovgivning i Grækenland.

Hun lovede Dansk Folkeparti og Enhedslisten et notat eller anden form for uddybning af spørgsmålet om suverænitet.

Opgaver og kompetencer
Hovedopgaven for “Frontex II” vil ifølge integrationsministeriet være:
* fastlægge en operationel og teknisk strategi for gennemførelsen af integreret grænseforvaltning på EU-plan,
* overvåge effektviteten af grænsekontrollen ved de ydre grænser,
* yde øget operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne gennem fælles operationer og hurtige grænseinterventioner,
* sikre den praktiske gennemførelse af foranstaltninger i tilfælde af situationer, der kræver hurtig handling ved de ydre grænser,
* tilrettelægge, koordinere og gennemføre tilbagesendelsesoperationer og interventioner i forbindelse med tilbagesendelser.

Videre styrkes det nye agenturs rolle i vurdering af svagheder i et lands grænseforvaltning og evne til at gennemføre gældende EU-lovgivning ved at oprette følgende mekanismer og kompetencer:

* Udsendelse af forbindelsesofficerer
* Udvidede opgaver for agenturet – intervention efter anmodning
* Agenturet tildeles en tilsynsfunktion – sårbarhedsvurdering
* Nye procedurer for situationer, der kræver en hurtig indsats – intervention på eget initiativ
* Oprettelse af center for overvågning og risikoanalyse
* Styrkelse af agenturets rolle i forbindelse med tilbagesendelse
* Europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner
* Øget samarbejde med tredjelande

Afskrækkelse

Grænse- og kystvagtforslaget skal ses i sammenhæng med aftalen med Tyrkiet om asylansøgere og tilbagesendelser, svarede Inger Støjberg, da Kenneth Kristensen Berth ikke kunne se færre asylansøgere i Frontex II-forslaget.

– Fungerende tilbagesendelser er afgørende for, at færre migranter søger til Europa, sagde Inger Støjberg.

Samme dag forlængede hun den danske grænsekontol til 3. maj, men lagde afstand til Dansk Folkepartis ønske om permanent indre grænsekontrol: – Det er en værdi, at der er fri bevægelighed mellem de europæiske lande.

Den danske grænsekontrol begrundes bl.a. med en stor gruppe uregistrerede asylansøgere i bl.a. Tyskland, som muligvis vil søge til Danmark og andre nordiske lande.

Skibsovervågning og fiskerikontrol inddrages
Søfarts- og fiskerikontrolagenturerne, EMSA og EFCA, udvides til at levere maritime støttefunktioner til Frontex II. Det fremgår af de respektive delforslag, som i øvrigt ikke er er omfattet af retsforbeholdet.

EMSA får godt en halv milliard kroner til udvikling af droneovervågning og cirka 105 mio. kr. til satellitbaserede ydelser, dvs. kommunikation og navigations- og antikollisionsværktøjet AIS (Automatic Identification System), oplyser Erhvervs- og Vækstministeriet i et politikernotat.

Rederiforeningen mener, at inddragelsen af EMSA kan forebygge grænsekontrol og transportøransvar ved at undgå, at Schengenundtagelser sættes i kraft.

EFCA’s erfaringer med bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU fiskeri) skal bruges mod søværts menneskesmugling.

“Samarbejdet omfatter deling af indsamlede og analyserede data fra skibsrapporteringssystemer, levering af overvågnings- og kommunikationstjenester, kapacitetsopbygning i form af vejledninger, anbefalinger og information om bedste praksis såvel som ved at støtte træning og udveksling af personale og kapacitetsdeling gennem planlægning og gennemførelse af flerformålsoperationer, deling af aktiver og andre kompetencer på tværs af sektorer og grænser,” hedder det i Naturerhvervstyrelsens notat. (Dj/020416)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.