Polen stemmer nej til gasreduktion

Polen: Vintergasforordningen overskrider EU-traktatens beføjelser

Af Claus Djørup
Forordningen om vintergasberedskab og 15 pct. gasreduktion er vedtaget af 25 EU-lande, fremgår det af erklæringen om den skriftlige afstemningsprocedure, som sluttede fredag 5. august kl. 12.

Polen og Ungarn er imod. Efter ministerrådsmødet den 26. juli var beskeden ellers, at 26 lande stod bag forordningen, idet alene Ungarn sagde nej.

Den polske stemmeforklaring indeholder nogle af de samme argumenter, som klima- og miljøminister Anna Moskwa fremførte før og under ministerrådsmødet om national suverænitet angående energimixet.

Hendes hovedbudskab ved den lejlighed var en opfordring til at suspendere EU’s CO2 kvotehandelssystem (ETS) så hurtigt som muligt, for det fordyrer energiregningen.

Hjælp til kulregning
I stedet reparerer hun så at sige på energiprisstigningerne med hjælpepakker. Fredag 5. august vedtog Sejm støtte til husholdningers kul til vinter, og Anna Moskwa fremlagde et yderligere forslag om engangskompensationer til husholdninger, skriver det statskontrollerede Polskie Radio.

Anna Moskwa meddelte allerede på ministerrådsmødet, at Polen har tilstrækkeligt gas på lager til at dække vinterens behov. Fagpressebureauet vurderer, at hendes nej først fører til en alvorlig konflikt, hvis der erklæres unionsalarm og obligatoriske sparekrav og fordeling træder i kraft.

Kul til Polen, russisk gas til Ungarn
Man kan roligt tage for givet, at Polen og Ungarn fører hver sin politik angående forsyningssikkerhed og versus Rusland.

I Polen forsikres borgerne om, at der er kul nok til vinter. Det polske energiselskab PGE har chartret 11 kulskibe, skriver The Warsaw Voice.

I Ungarn er udenrigsminister Péter Szijjártó endnu mere rolig forud for fyringssæsonen, for gaslagrene dækker 30 pct. af forbruger, skriver Budapest Business Journal. Lige efter ministerrådsmødet den 26. juli rejste han til Moskva for at købe ekstra 700 mio. kbm gas. Landet har indført eksportstop for gas, hvilket EU-kommissionen undersøger med indremarkedsøjne.

Kræver enstemmighed
Den polske regering anfører i stemmeforklaringen, at forordningen har et mangelfuldt juridiske og traktatmæssigt grundlag. Forordningen kan kun vedtages med enstemmighed, mener den PiS-ledede regering i Warszawa.

”Beslutninger, der påvirker medlemslandes energimix og energisikkerhed bør vedtages enstemmigt efter en særlig lovgivningsprocedure baseret på artikel 192 stk. 2 lit. c TEUF sammenholdt med art. 194 stk. 2 TEUF,” hedder det.

Den førstnævnte traktatparagraf giver mulighed for ved enstemmighed at vedtage ”foranstaltninger, der i væsentlig grad berører en medlemsstats valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning”.

Energisuverænitet
Den anden henvisning gælder en traktatartikel om energipolitisk solidaritet, hvor det bl.a. fastslås, at vedtagne foranstaltninger ”berører ikke en medlemsstats ret til at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af dens energiressourcer, dens valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning, jf. dog artikel 192, stk. 2, litra c.”

Med udgangspunkt i disse traktatbestemmelser erklærer den polske regering, at det nye kriseredskab ”unionsalarm” også kræver enstemmighed.

”Ethvert middel fastsat i EU-lovgivningen, som påvirker begrænsningen af ​​forbruget af energiressourcer, dvs. medlemslandenes energimix (herunder beslutninger om at erklære EU-nødsituation) bør også vedtages med enstemmighed,” hedder det.

EU-kommissionen skal have kompetencer på dette område. Energi- og energisikkerhed er udelukkende staternes ansvar, slutter erklæringen.

EU-toppen og bl.a. den danske energiminister afviser, at der er tale om indgreb i sammensætningen af landenes energiforsyning.

Gasreduktion i løs vægt
Der er elastik i forordningen (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11568-2022-INIT/da/pdf ) for beregning af den foreløbig frivillige gasreduktion på 15 procent i i indeværend eotte måneder august-marts i forhold til gennemsnittet for samme periode de foregående fem år.

Den indeholder nemlig ikke en måleenhed for gasforbrug, om det er brændværdi. Det kan gøre en forskel, for eksempelvis indeholder nordsøgas flere kalorier end risssisk gas. .

Energistyrelsens statistik indeholder fire målemetoder, definitioner, hvor de to er energiindhold og de to andre for mængde uanset temperatur og mængde ved 20°C.

Målet er at spare 45 milliarder kubikmeter (bcm), men heller ikke dette oplyses ikke i forordningen. Det svarer til importen af russisk gas i en hård vinter, så udviklingen i graddage følges nøje de kommende otte måneder frem til ultimo marts. (Dj/060822)

DOKUMENTATION: POLENS STEMMEFORKLARING (uoversat)

Oświadczenie Rzeczpospolitej Polskiej do wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz
 
Rzeczpospolita Polska wyraża sprzeciw wobec przyjęcia w procedurze pisemnej projektu rozporządzenia w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz.
 
Rzeczpospolita Polska wyraża sprzeciw wobec projektu rozporządzenia w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz, z uwagi na poważne zastrzeżenia wobec treści projektu, w tym w szczególności wadliwą podstawę prawno-traktatową.
 
Rozstrzygnięcia, wpływające na miks energetyczny i bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich powinny być przyjmowane jednomyślnie w specjalnej procedurze ustawodawczej na podstawie art. 192 ust. 2 lit. c TFUE w związku z art. 194 ust. 2 TFUE. Jakiekolwiek środki przewidziane prawem UE, a wpływające na ograniczenie zużycia surowców energetycznych. tzn. miks energetyczny państw członkowskich (w tym decyzje o ogłoszeniu unijnego stanu alarmowego) również powinny być przyjmowane na zasadzie jednomyślności. Rzeczpospolita Polska sprzeciwia się temu, aby jakiekolwiek państwo lub Komisja Europejska narzucało innym państwom ograniczenia. Rzeczpospolita Polska nie zgadza się, aby jedno państwo decydowało za inne w polityce energetycznej ani na to, aby KE miała kompetencje w tym obszarze. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne to wyłączna polityka i odpowiedzialność państw członkowskich.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.