Økoråd foreslår retshjælp til EU-retssager om miljø

Økovalgmødet i Fællessalen var bevidst nørdet. Politikerne måtte høre på eksperter før de selv fik lov at tænde for mikrofonen. Foto: Fagpressen.eu

Ny målestation på den gamles plads på H. C. Andersens Boulevard

Artiklens 2. del indeholder nedslag fra et vælgermøde med Pernille Weiss (K), Nikolaj Villumsen (EL), Jeppe Kofod (S), Bergur L.L. Rasmussen og Margrete Auken (SF)

Af Claus Djørup
En ny, kommunal målestation på H.C. Andersens Boulevard kan blive omdrejningspunktet i en retssag i 2021 mod den danske stat for overtrædelse af EU-direktivet om emissionslofter (NEC, National Emissions Ceilings Directive, https://www.eea.europa.eu/themes/air/national-emission-ceilings ))

Det Økologiske Råd foreslår, at EU får en pulje til lignende retssager rundt omkring i EU-lande, så NGO’er får mulighed for at føre de sager, som EU-kommissionen ikke rejser på grund af manglende mandskab, selv om et medlemsland dokumentérbart overskrider grænseværdier for sundhedsskadelig kvælstofdioxid.

Målet med sådanne retssager ved nationale domstole er at tvinge landene til at efterleve EU-lovgivning.

– Man har mange EU-fonde, som NGO’er kan søge – LIFE, Interreg og forskellige projekter, hvor man kan arbejde med miljø- og klimaformål. Man kunne forestille sig, at EU-kommissionen lavede en tilsvarende pulje, som man kunne søge til håndhævelse af vores fælles regler i de direktiver, som allerede skulle havet været fuldt ud implementeret, men som mange medlemsstater overskrider, siger civilingeniør Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd.

-Seks medarbejdere i kommissionen holder styr på juraen i samtlige luftdirektiver. De seks medarbejdere til 28 medlemsstater prioriterer fornuftigt nok de største medlemsstater, hvor flest mennesker tager skade af for meget luftforurening. Det betyder, at mindre medlemsstaters overtrædelser kommer sidst, fortsætter han.

Han henviser til den danske sag, hvor åbningsskrivelsen (sidste skridt før en egentlig retssag ved EU-domstolen) kom seks år efter i 2016. Sagen forduftede i øvrigt, da Miljøstyrelsens målestation på H.C. Andersens Boulevard blev rykket tre meter længere væk fra kørebanen, bemærker han.

I Tyskland har NGO’er vundet retssager mod 12 delstater, og to sager afventer afgørelse. Sagerne blev tabt ved nationale domstole, men omgjort af EU-domastolen.

– Det er så dyrt at føre en retssag i Danmark, og vi har som NGO ikke en halv million kroner til at føre en sag ved landsretten og højesteret.

Københavns Kommune har afsat penge til valide målinger af NOx efter alle EU-standarder dér, hvor målestationen stod før, oplyser en ny målestation Kåre Pres-Kristensen.

– Man vil måle en overskridelse, og den overskridelse er nok for en retssag både ved nationale domstole og en indberetning til EU, så EU-kommissionen kan genoptage sagen ved EU-domstolen.

Københavns Kommune er ved at forberede et udbud af målestationen, den opstilles i efteråret, og så har man målinger hele 2020, der bliver offentlige og som enhver kan bruge til et sagsanlæg, der kan anlægges i april-maj 2021, hvis man kan dokumentere en overskridelse.

Det forbereder Kåre Press-Kristensen sig på, og han har en sponsor i baghånden til at finansiere advokatudgifterne.

Danske domstole kan afgøre sagen uden at spørge EU-domstolen, fordi der er tale om lovgivning, der er omsat i dansk lovgivning, pointerer han.

– Det tager tid at spørge EU-domstolen. Jeg så hellere, at landsretten iskoldt så, hvad den danske grænseværdi er, og pålægger staten en reduktion af luftforureningen, hvis grænseværdien overskrides – og det gør den!

Kåre Press-Kristensen fortryder personligt, at der ikke blev lagt sag an for seks-syv år siden ved Østre Landsret: – Så havde vi haft meget renere luft i dag!

VÆLGERMØDE
På Nyt Europa og Det økologiske Råds vælgermøde på Christiansborg tirsdag 21. maj forud for EU-parlamentsvalget 26. maj foreholdt Kåre Press-Kristensen seks EP-kandidater den vage håndhævelse af miljødirektiver.

EP-spidskandidat Pernille Weiss (K): Udfordringen er, at landenes regeringer skal blive enige om i ministerrådet at komme efter hinanden, når man ikke overholder de fælles regler – et bødekassesystem. Hvordan får vi en frugtbar politisk diskussion af, hvordan vi laver pisk og gulerod over for os politikere og de politiske organer og niveauer med samme fordomsfrihed, som når vi kigger på virksomheder og brancher, som vi lovgiver over? Det er ligesom om vi ikke kan tage vores egen medicin.

Det nye luftrammedirektiv er i høring. Jeg kunne godt tænke mig at sænke værdierne for, hvad der må være i luften. WHO ser mere kritisk på end vi selv gør (dvs. EU), og der stiller jeg mig – på de kommende generationers vegne – positivt over for at øge ambitionsniveauet.

EP-spidskandidat Nikolaj Villumsen (EL):
EU-kommissionen skal beskytte miljøaftaler.

MEP Jeppe Kofod (S): Tak til Enhedslisten for at gå ind i kampen sammen med os andre. Jo flere bindende aftaler, der også bliver håndhævet, og der er EU-kommissionens rolle central, desto bedre.

Som formand for den tværpolitiske, grønne energigruppe i EU-parlamentet har jeg haft bedre dialoger og samarbejde med regioner og byområder end med nationale regeringer. Det er storbyerne, som rykker.

Invest-EU med 650 milliarder euro skal gøres så grøn som mulig.

EP-spidskandidat Rasmus Nordqvist (AL): De progressive stemmer er ikke medlemslandenes regeringer, men dygtige byrødder og borgmestre. Giv dem flere muskler i forhold til den grønne omstilling. – Hvordan får vi en arm (instans) i EU-domstolen, der kan være proaktiv på håndhævelsen på klima og miljø?

EP-kandidat Bergur Larsson Løkke Rasmussen (V): Emnet viser EU’s berettigelse som et fælles, forpligtende samarbejde. Luftforurening stopper ikke ved grænsen. Jeg vil også gerne kæmpe for lavere grænseværdier. Der er også pragmatik i politik, og man er nødt til at tage små skridt ad gangen. WHO har nævnt, at det (grænseværdier, red.) skal være væsentligt lavere, og det skal vi selvfølgelig stile imod. Venstre har foreslået en klimapagt i EU, så al ny lovgivning også bliver målt på klimaparametre. På egen regning ja til, at det omfatter luftforurening.

MEP Margrete Auken (SF): NEC-direktivet er et af EU’s svageste direktiver. Den nuværende miljøkommissær er ikke en Tarzan til at få ting til at fungere. Man burde bruge miljøagenturet mere til at koordinere mellem storbyer. Øg afgifter dramatisk på dieselbiler. Det burde være en selvfølge med landstrømsanlæg til krydstogtskibe. (Dj/220519)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.