Forbud mod fiskeri af sild, torsk og laks

DE SIDSTE FISK – kg-priserne i denne bornholmske fiskeforretning ligger til at stige, når kvoterne endnu engang strammes.
KUN RØDSPÆTTER HAR DET RELATIVT GODT I ØSTERSØEN
Artiklen omhandler også Grønlandsrejer, Nordøstatlanten og Kronborgtun

Af Claus Djørup
Fiskerne på Bornholm og det øvrige Østersø får endnu færre fiskekvoter næste år. EU-kommissionen beskærer eller i bedste fald bevarer kvoten for de enkelte bestande.

Sild, torsk og laks må kun hales indenbords som bifangst. Kvoten for rødspætte er uændret, mens brislingekvoten reduceres med knap 10 procent.

Selv lyst- og sportsfiskere må affinde sig med, at forbuddet mod at kaste snøren ud efter torsk i den østlige del af Østersøen udvides til hele Østersøen.

Forbuddet mod rekreativt fiskeri efter laks opretholdes. Hver lystfisker må dog bringe én fedtfinneklippet laks (fedtfinnen klippet ved udsætning) i land pr. dag.

– EU-kommissionen har valgt en forsigtig tilgang for visse bestande ved at foreslå lavere kvoter end hvad den videnskabelige rådgivning giver mulighed for, indledte fødevareminister Jacob Jensen (V), da han fremlagde sit fiskerimandat i europaudvalget fredag 13. oktober forud for fiskeriministerrådsmødet den 23. oktober i Luxembourg.

Alle må bidrage
– Det er en svær situation i forhold til det rekreative torskefiskeri. I lyset af den alvorlige situation for torsk har jeg dog forståelse for, at alle må bidrage til genoprettelse af torskebestanden. Det indebærer, at torsk må have en pause fra det rekreative fiskeri i 2024, fortsatte Jacob Jensen.

Han ønsker dog at være en anelse mindre restriktiv angående laks. Danmark plæderer for, at den maksimal ene laks per dag også kan være vildlaks og ikke blot udsatte laks.

Beskyttelse af økosystemer
EU-ordfører Marianne Bigum (SF) ønskede, at bifangst af torsk og sild betinges af de mest selektive fangstredskaber samt anvendelse af obligatorisk, elektronisk monitorering med kamera for at forebygge ulovligt udsmid og snyd med fangstopgørelser.

-Det vil kunne lukke fiskeriet fuldstændigt, hvis man ikke har bifangstkvoter, som muliggør fiskeri på arter, der ikke har et problem, replicerede Jacob Jensen.

Selvanmeldelse for N-udledning
-Samtidig bør regeringen benytte den desværre kollapsede torskebestand som en anledning for at presse på for en langt stærkere europæisk beskyttelse af økosystemerne i havet.

– Som minimum bør regeringen arbejde for et forbud mod bundtrawl i beskyttede områder og en langt hårdere justits i forhold ti de lande, der ikke er på ret kurs i forhold til at leve op til kravene i EU’s vandrammedirektiv – herunder Danmark – og ikke mindst i forhold til kvælstofudledninger til havbunden, sagde Marianne Bigum.

Fiskerikommissionens rapport, der kommer snart (den skulle have været klar 2. oktober) , vil indeholde anbefalinger om fiskeri med bundtrawl, oplyste Jacob Jensen.

Turbåde lægger op
Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet og løsgængeren Theresa Scavenius voterede imod per forhåndsbesked.

EU-ordfører Jens Henrik Thulesen Dahl stemte nej, fordi Sammenslutningen af Indregistrerede Lystfiskerfartøjer og Turbåde (SIL) gør opmærksom på, at der ikke er et forretningsmæssigt grundlag for lystfiskebranchen og turbåde, når der ikke som tidligere må fanges fem torsk per mand som tidligere.

– SIL ønsker ophugningsstøtte til branchen, hvis ikke der må fanges fem torsk om dagen, men det er ikke en del af forordningsforslaget, tilføjer han.

– Det er for uambitiøst, lyder den korte begrundelse hos EU-ordfører Helene Liliendahl Brydensholt (AL) om mandatet og udspillet til kvoter.

Grønlandske rejer
Danmark ønsker, at der fastsættes mulighed for at fiske lodde i grønlandske farvande, når et eventuelt tilbud fra Grønland foreligger på grundlag af EU’s fiskeripartnerskabsaftale med Grønland.

Ministerrådets dagsorden indeholder også forslaget til forordning om det multilaterale samarbejde om fiskeri i Nordøstatlanten, der gennemfører en række bevarings-, forvaltnings- og kontrolforanstaltninger for fiskeri, der er vedtaget i den regionale fiskeriforvaltningskommission NEAFC (The North East Atlantic Fisheries Commission).

-Det er centralt, at der opnås et acceptabelt kompromis for hele rigsfællesskabet. Det gælder særligt i forhold til rejer, der er af stor interesse for Grønland, erklærede Jacob Jensen.

Parentetisk bemærket er rejefiskeri basis for hovedparten af Grønlands skatteindtægter.

Tun i Øresund og Cairo
EU’s fiskeriministre forbereder også det næste årsmøde i ICCAT, der er den internationale kommission for bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet. Mødet foregår i Cairo den 13.-20. november.

Inspireret af EU-ordfører Henrik Møller (S), som er valgt i Helsingør med springende tun ud for Kronborg, vil Jacob Jensen overveje at byde en kvote på tun eller bytte sig til en kvote.

– Det er en fisk, som er relevant på mange måder, og den er også aktuel i vores farvande, sagde Jacob Jensen.

Marianne Bigum plæderede for, at man om muligt fik kvoter til ”catch and release” (C/R, fang og sæt tilbage).

DTU AQUA leder i samarbejde med ICCAT et forskningsprojekt med mærkning af almindelig tun. Det foregår primært i Skagerrak/Kattegat for at opnå mere viden om tunens udbredelse.

Kuller
Jacob Jensen arbejder for at forhøje den lave kullerkvote for 2023 for at kunne fange mere i Skagerrak og Kattegat. Det kan kun ske efter aftale med Storbritannien, Norge og EU.

For at beskytte torsken, der kan være bifangst, er kullerkvoterne blandt andet i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat sat lavere end den videnskabelige rådgivning.

Den interne fordeling af makrel kan også komme op på ministerrådsmødet. (Dj/191023)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.