Fodnote fjernet i energilov


Af Claus Djørup
Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) fik fjernet en fodnote i lovforslaget om bemyndigelse til udrulning af fjernaflæste målere, da Folketinget ekspederede forslaget gennem andenbehandlingen 23. maj. Den endelige vedtagelse sker 4. juni.

Lovforslaget gennemfører den såkaldte REMIT-forording om regulering af engrosmarkeder for energi.

Der følger ingen forklaring ud over angivelse af, at der er taler om en lovteknisk ændring. Fodnoten indeholdt en pædagogisk forklaring på betydningen af en EU-forordning:

”I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011/EU af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne, EU-tidende 2011, nr. L 326, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.” (Dj/230513)

Comments are closed.