Fem finansmandater

Lavmoms på e-publikationer – i andre EU-lande

Af Claus Djørup
Alle EU-lande får lov at udvide lavmomsede produkter til elektroniske publikationer i det kompromisforslag, som finansministerrådsmødet klapper af fredag 16. juni.

Finansminister Kristian Jensen (V) siger ja, selv om det ikke er i overensstemmelse med den danske, mangeårige linje om ikke at skabe nye muligheder for nedsatte momssatser eller nulmoms.

Han trøster sig med, at det ikke vil have stor betydning for Danmark, at andre lande nedsætter momsen på elektroniske bøger, aviser og tidsskrifter. Det er nemlig forbrugerlandets momssats, som gælder, medmindre købet ligger under fjernsalgsgrænsen.

Dansk Folkeparti var ene om at sige nej til momsmandatet i europaudvalget onsdag 14. juni, fordi Kenneth Kristensen Berth (DF) mener, at EU ikke skal blande sig i skatte- og afgiftsspørgsmål.

Håndtering af bankkriser skåner indskydere og skatteydere
DF var også ene om at sige nej til mandatet vedrørende ændringer i direktivet om håndtering af bankkriser med forkortelsen BRRD (The Bank Recovery and Resolution Directive – direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter).

Kenneth Kristensen Berth begrundede afvisningen med etableringen af en international, frivillig voldgiftsret, som vil indebære en glidning væk fra danske domstole.

Princippet i BRRD er først og fremmest, at aktionærer og kreditorer står først for tur til nedskrivning ved rekapitalisering af nødlidende institutioner.

– Staten og skatteborgerne skal ikke betale, forsikrede Kristian Jensen.

Effekten på institutternes egenkapital sker gradvis frem til 2021 frem for i ét hug næste år. Forslaget betyder, at indskud over indskydergarantien på 100.000 euro sikres bedre, når aktionærerne skal bøde først.

Undtagelse fjernes for dårlig statsgæld
Enhedslisten var ene om en nedadvendt tommelfinger til et tilhørende finanssektorforslag om indførelse af den internationale regnskabsstandard ”IFRS 9” (International Financing Reporting Standards) og udfasning af en undtagelse for statsgæld fra grænserne for store eksponeringer, dvs. statsgæld skal inddrages i vurderingen af bankers risici.

– IFRS 9 ventes fra 2018 at medføre betydeligt højere nedskrivninger for ansættelser af tab på europæiske kreditinstitutter herunder danske, oplyste Kristian Jensen.

Fjernelsen af undtagelsen angående statsgæld vil være uden betydning hertillands, da danske statsobligationer har en høj rating (AAA), fremgår det af politikernotatet.

2018-budgetforslaget

Fire partier stemte nej til mandatet vedrørende EU-budgetforslaget for 2018, nemlig Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativert og SF.

Enhedslisten var ene om nej til mandatet vedrørende revision af EU’s finansordning med principper og regler for budgetstyringen.

To klimamandater
Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) fik to klimamandater i hus i europaudvalget onsdag 14. juni.

Fire partier – Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og SF – sagde nej til mandatet vedrørende den såkaldte byrdefordeling for CO2-reduktioner i ikke-kvotesektoren (biler, bønder, bygninger) for 2021-2030.

Enhedslisten og Alternativet sagde nej til det medfølgende forslag vedrørende land- og skovbrugs drivhusgasudledning og -optag (LULUCF). (Dj/160617)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.