Agreekment – køreplanen uden om Grexit

EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, rådsformand Donald Tusk og euroformand Jeroen Dijsselbloem fremlægger den euro-græske redningsplan. (Skærmdump)


DOKUMENTATION: Eurotopmødets aftaleerklæring om en tredje hjælpepakke til Grækenland med store milliardbeløb og knappe tidsfrister 15. og 22. juli

Af Claus Djørup
Efter de 19 eurolandes næsten 17 timer lange topmøde var den tredje hjælpepakke til Grækenland klar mandag morgen 13. juli.

En ‘agreekment’ og ikke en Grexit, sagde rådsformand Donald Tusk om den åbenbart enstemmige aftale.

Grækenland skal opfylde en del skrappe betingelser for at få adgang til finansiel nødhjælp på op til 86 milliarder euro.

Der etableres en gældssikringsfond (nogle sammenligner den med Treuhand) på 50 milliarder euro bestående af aktiver såsom havne.

Videre stilles grækerne lynoverførsler i udsigt, så bankerne kan genåbnes.

Systemet med vennetjenester, favorisering og korruption skal rykkes op med rode. Det ligger i minimumsdkravet om modernisering og styrkelse af den græske administration.

ELSTAT (Grækenlands statistiske bureau) skal være helt uafhængig som led i genopbygningen af tillid, men det er ikke kun et græsk problem. Spanien fik i samme åndedrag en bøde på 19 millioner euro som straf for Valencia-regionens manipulation med den offentlige saldo.

Sukkerknalden er 35 milliarder euro fra EU-kommissionen (og dermed alle 28 EU-lande) til vækstgivende investeringer. (Dj/130715)

AFTALETEKSTEN
“Erklæring fra eurotopmødet den 12. juli 2015 i Bruxelles
 
Eurotopmødet fremhæver det presserende behov for at genopbygge tilliden til de græske myndigheder som en forudsætning for en eventuel fremtidig aftale om et nyt ESM-program. I denne forbindelse er de græske myndigheders ejerskab afgørende, og politiske forpligtelser bør følges af en vellykket gennemførelse.

En medlemsstat af euroområdet, der anmoder om finansiel bistand fra ESM, forventes at fremsende en lignende anmodning til IMF1, når det er muligt. Dette er en forudsætning for, at Eurogruppen kan nå til enighed om et nyt ESM-program. Grækenland vil derfor anmode om fortsat støtte (overvågning og finansiering) fra IMF fra marts 2016.
1 ESM-traktaten, betragtning (8).
 
I lyset af behovet for at genopbygge tilliden til Grækenland ser eurotopmødet med tilfredshed på de græske myndigheders tilsagn om straks at vedtage et første sæt lovgivningsmæssige foranstaltninger. Disse foranstaltninger, der træffes med institutionernes fulde forudgående samtykke, vil omfatte:
  
senest den 15. juli
 
• strømlining af momssystemet og udvidelse af skattegrundlaget for at øge indtægterne
 
• direkte foranstaltninger til forbedring af pensionssystemets bæredygtighed på lang sigt som led i et omfattende pensionsreformprogram
 
• sikring af ELSTAT’s fuldstændige juridiske uafhængighed
 
• fuldstændig gennemførelse af de relevante bestemmelser i traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union, navnlig ved at gøre finansrådet funktionsdygtigt inden færdiggørelsen af aftalememorandummet og indføre næsten automatiske nedskæringer af udgifterne i tilfælde af afvigelser fra ambitiøse mål for det primære overskud efter at have rådført sig med finansrådet og under forudsætning af institutionernes forhåndsgodkendelse
 
senest den 22. juli
 
• vedtagelse af civilprocesloven, som udgør en gennemgribende revision af procedurerne og ordningerne i det civile retssystem og kan fremskynde den retslige procedure væsentligt og reducere omkostningerne
 
• gennemførelse i national ret af BRRD med støtte fra Europa-Kommissionen.
 
Der kan omgående og kun efter retlig gennemførelse af ovennævnte fire første foranstaltninger og det græske parlaments godkendelse af alle forpligtelserne i dette dokument efter institutionernes og Eurogruppens kontrol træffes en afgørelse, der bemyndiger institutionerne til at forhandle et aftalememorandum. Denne afgørelse vil blive truffet på betingelse af, at der er gennemført nationale procedurer, og hvis betingelserne i artikel 13 i ESM-traktaten er opfyldt på grundlag af den vurdering, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1.
 
For at danne grundlag for en vellykket indgåelse af aftalememorandummet skal det græske forslag til reformforanstaltninger styrkes markant for at tage hensyn til den stærkt forværrede økonomiske og finanspolitiske stilling i landet det seneste år. Den græske regering skal formelt forpligte sig til at styrke sine forslag på en række områder, der er udpeget af institutionerne, med en tilfredsstillende, klar tidsplan for lovgivning og gennemførelse, herunder strukturelle benchmarks, milepæle og kvantitative benchmarks, for at opnå klarhed over retningen i politikkerne på mellemlang sigt. Den græske regering skal, i forståelse med institutionerne, navnlig:
 
 gennemføre ambitiøse pensionsreformer og præcisere politikker for fuldt ud at kompensere for den finanspolitiske virkning af forfatningsdomstolens afgørelse om pensionsreformen fra 2012 og gennemføre bestemmelsen om nulunderskud eller gensidigt acceptable alternative foranstaltninger senest i oktober 2015

 vedtage mere ambitiøse produktmarkedsreformer med en klar tidsplan for gennemførelsen af alle henstillingerne i OECD’s toolkit I, herunder søndagshandel, udsalgsperioder, apotekernes ejerforhold, mælk og bagerier, undtagen håndkøbsmedicin, der vil blive gennemført som et næste skridt, samt for åbningen af makrokritiske lukkede professioner (f.eks. færgetransport). I forbindelse med opfølgningen af OECD’s toolkit II skal fremstilling omfattes af de forudgående tiltag

 for så vidt angår energimarkedet iværksætte privatiseringen af eltransmissionsnetoperatøren (ADMIE), medmindre der kan findes erstatningsforanstaltninger, der har en tilsvarende virkning på konkurrencen som vedtaget af institutionerne

 for så vidt angår arbejdsmarkedet foretage strenge revisioner og en modernisering af kollektive forhandlinger, faglige aktioner og, i overensstemmelse med det relevante EU-direktiv og bedste praksis, kollektive afskedigelser sammen med den tidsplan og tilgang, som er aftalt med institutionerne. På grundlag af disse revisioner bør arbejdsmarkedspolitikkerne tilpasses international og europæisk bedste praksis og bør ikke medføre en tilbagevenden til tidligere politiske parametre, som ikke er forenelige med målene om at fremme bæredygtig og inklusiv vækst

 vedtage de nødvendige foranstaltninger for at styrke finanssektoren, herunder en afgørende indsats i forbindelse med misligholdte lån og foranstaltninger til styrkelse af forvaltningen af den græske finansielle stabilitetsfond (HFSF) og bankerne, navnlig ved at fjerne enhver mulighed for politisk indblanding særlig i udnævnelsesprocedurer.

Herudover skal de græske myndigheder træffe følgende foranstaltninger:

 udarbejde et markant udvidet privatiseringsprogram med forbedret styring; værdifulde græske aktiver vil blive overført til en uafhængig fond, som omsætter aktiverne til penge gennem privatisering og på anden vis. Omsættelsen af aktiverne til penge vil blive en kilde til at foretage den fastsatte tilbagebetaling af det nye lån fra ESM og i løbet af det nye låns løbetid generere et samlet målbeløb på 50 mia. EUR, hvoraf 25 mia. EUR vil blive anvendt til tilbagebetaling af rekapitalisering af banker og andre aktiver, og 50 % af hver enkelt resterende euro (dvs. 50 % af 25 mia. EUR) vil blive anvendt til at nedbringe gældskvoten i forhold til BNP, mens de resterende 50 % vil blive anvendt til investeringer.
 
Denne fond vil blive etableret i Grækenland og forvaltet af de græske myndigheder under tilsyn af de relevante europæiske institutioner. Efter aftale med institutionerne og på grundlag af bedste internationale praksis bør der vedtages en lovgivningsmæssig ramme, der kan sikre gennemsigtige procedurer og en passende prisfastsættelse af salget af aktiver i overensstemmelse med OECD’s principper og standarder for forvaltning af statsejede virksomheder.
 
 i overensstemmelse med den græske regerings ambitioner modernisere og markant styrke den græske administration og i Europa-Kommissionens regi iværksætte et program for kapacitetsopbygning og afpolitisering af den græske administration. Et første forslag bør forelægges senest den 20. juli efter drøftelser med institutionerne. Den græske regering forpligter sig til yderligere at nedbringe omkostningerne i forbindelse med den græske administration i overensstemmelse med en plan, der er aftalt med institutionerne
 
 fuldt ud normalisere arbejdsmetoderne med institutionerne, herunder det nødvendige arbejde på stedet i Athen, for at forbedre programgennemførelsen og -overvågningen. Regeringen skal høre og nå til enighed med institutionerne om alle lovgivningsudkast på relevante områder, i tilstrækkelig tid inden de sendes i offentlig høring eller forelægges for parlamentet. Eurotopmødet understreger igen, at gennemførelse er afgørende, og ser i den forbindelse med tilfredshed på de græske myndigheders hensigt om senest den 20. juli at anmode om støtte fra institutionerne og medlemsstaterne til teknisk bistand og anmoder Europa-Kommissionen om at koordinere denne støtte fra Europa
 
 med undtagelse af loven om den humanitære krise vil den græske regering genoverveje med henblik på at ændre lovgivning, der er vedtaget i strid med aftalen af 20. februar ved at være i modstrid med tidligere programforpligtelser eller identificere klare kompenserende ækvivalenter for rettigheder, der efterfølgende blev stiftet.
 
Ovenstående forpligtelser er minimumskrav for at indlede forhandlingerne med de græske myndigheder. Eurotopmødet gjorde det imidlertid klart, at indledningen af forhandlinger ikke udelukker en eventuel endelig aftale om et nyt ESM-program, der skal baseres på en afgørelse om hele pakken (herunder finansieringsbehov, gældsbæredygtighed og eventuel mellemfinansiering).

Eurotopmødet noterer sig, at institutionerne anslår et eventuelt programfinansieringsbehov på mellem 82 og 86 mia. EUR. Eurotopmødet opfordrer institutionerne til at undersøge mulighederne for at nedbringe finansieringsrammen via en alternativ finanspolitik eller via øgede privatiseringsindtægter. Genopretning af markedsadgangen, som er et mål for ethvert finansielt bistandsprogram, mindsker behovet for at trække på den samlede finansieringsramme.
 
Eurotopmødet noterer sig Grækenlands presserende finansieringsbehov, der understreger behovet for meget hurtige fremskridt med at nå en afgørelse om et nyt aftalememorandum: Disse vurderes at beløbe sig til 7 mia. EUR inden den 20. juli og yderligere 5 mia. EUR inden midten af august. Eurotopmødet anerkender betydningen af at sikre, at den græske statslige låntager kan afvikle sin gæld til IMF og Bank of Greece og indfri sine gældsforpligtelser i de kommende uger, så der skabes betingelser for en ordentlig afslutning på forhandlingerne. Grækenland har det fulde ansvar for risiciene, hvis forhandlingerne ikke afsluttes hurtigst muligt. Eurotopmødet opfordrer Eurogruppen til hurtigst muligt at drøfte disse anliggender.
 
I betragtning af de akutte udfordringer, som den græske finanssektor står over for, vil den samlede ramme for et eventuelt nyt ESM-program skulle omfatte oprettelsen af en buffer på mellem 10 og 25 mia. EUR for banksektoren med henblik på at tackle bankernes potentielle rekapitaliseringsbehov og afviklingsomkostninger, hvoraf 10 mia. EUR omgående skal stilles til rådighed på en separat konto hos ESM.
 
Eurotopmødet er klar over, at en hurtig afgørelse om et nyt program er en forudsætning for at tillade bankerne at genåbne og derved undgå en stigning i den samlede finansieringsramme. ECB/FTM vil foretage en grundig vurdering efter sommeren. Den overordnede buffer vil dække eventuelle kapitalunderskud efter den omfattende vurdering, når den retlige ramme er taget i anvendelse.
 
Der er alvorlige bekymringer med hensyn til den græske gælds bæredygtighed. Det skyldes lempelsen af politikker i løbet af de sidste tolv måneder, der har ført til den nylige forværring af det nationale makroøkonomiske og finansielle klima. Eurotopmødet minder om, at medlemsstaterne i euroområdet i de seneste få år har vedtaget et bemærkelsesværdigt sæt af foranstaltninger til støtte for Grækenlands gældsbæredygtighed, der har lettet Grækenlands gældsbetjening og nedbragt omkostningerne betydeligt.
 
På denne baggrund, i forbindelse med et eventuelt fremtidigt ESM-program, og i overensstemmelse med tankerne bag Eurogruppens erklæring fra november 2012 er Eurogruppen rede til om nødvendigt at overveje eventuelle yderligere foranstaltninger (eventuelle længere henstands- og betalingsperioder), der har til formål at sikre, at bruttofinansieringsbehovene forbliver på et bæredygtigt niveau. Disse foranstaltninger vil være betinget af en fuldstændig gennemførelse af de foranstaltninger, der skal vedtages i et eventuelt nyt program, og vil blive overvejet efter den første positive afslutning af revisionen.
 
Eurotopmødet understreger, at der ikke kan foretages nominelle nedskrivninger af gælden.
 
De græske myndigheder gentager, at de utvetydigt forpligter sig til fuldt ud og rettidigt at indfri deres finansielle forpligtelser over for alle deres kreditorer.
 
Forudsat at alle de nødvendige betingelser i dette dokument er opfyldt, kan Eurogruppen og ESM’s styrelsesråd i henhold til artikel 13, stk. 2, i ESM-traktaten give institutionerne mandat til at forhandle et nyt ESM-program, hvis betingelserne i artikel 13 i ESM-traktaten er opfyldt på grundlag af den vurdering, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1.
 
For at bidrage til at støtte vækst og jobskabelse i Grækenland (i de næste 3-5 år) vil Kommissionen arbejde tæt sammen med de græske myndigheder for at mobilisere op til 35 mia. EUR (under forskellige EU-programmer) med henblik på at finansiere investeringer og økonomisk aktivitet, herunder i SMV’er. Som en undtagelsesforanstaltning og på grund af Grækenlands unikke situation vil Kommissionen foreslå at øge forfinansieringen med 1 mia. EUR for omgående at sætte skub i investeringerne, hvilket skal behandles af EU’s to medlovgivere. Investeringsplanen for Europa vil også give finansieringsmuligheder for Grækenland.”

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.