VE-græsrødder imod nye el-motorveje

VE-forening ønsker at dirigere investeringer over i lokal VE frem for udlandsforbindelser til Europa – SmartGrid versus SuperGrid. Foto: Fagpressen.eu

Alle danske udlandsprojekter er på EU-kommissionens energiliste

Af Claus Djørup
Foreningen Vedvarende Energi (tidligere OVE) afviser en dansk-hollandsk elforbindelse, en udvidet elforbindelse mellem Danmark og Tyskland og andre af EU-kommissionens forslag til el- og gasinfrastrukturprojekter.

Disse projekter støtter udbygning med fossil energi, og Danmarks omstilling til 100 procent vedvarende energi kan med større fordele gennemføres uden de ekstra forbindelser, mener (O)VE, der har Kristendemokraternes tidligere energiordfører Bodil Kornbek som formand. Foreningen foreslår at kombinere eksisterende elforbindelser med udbygning af lokal fleksibilitet.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard fejer (O)VE’s opfordring til systemmæssig isolation af bordet. Han støtter helt og holdent kommissionens forslag.
MARTIN LIDEGAARD ØNSKER GRÆNSEOVERSKRIDENDE ENERGINET
Alle foreslåede danskrelaterede el- og gasprojekter er med på EU-kommissionens liste over infrastrukturprojekter, konstaterer han i en gennemgang af kommissionens påtænkte udmøntning af infrastrukturforordningen.

De fire danske el-projekter er ny forbindelse mellem Danmark og Tyskland i tilknytning til havmølleparken på Kriegers Flak, et kabel mellem Danmark og Holland, en ny dansk-tysk forbindelse mellem ved Vestkysten samt en udbygning af den jyske forbindelse fra Kassø til Tyskland.

Dertil kommer to gasprojekter. Det ene er Baltic Pipe mellem Polen og Danmark

Det andet gasprojekt afslører historisk ufølsomhed og geografisk uvidenhed i ministeriet, for er en udvidelse af transportkapaciteten i ”Nordslesvig” i Sønderjylland eller i det nordlige Sydslevig?!

HALTER MED HØJSPÆNDING
Infrastrukturforordningen fastlægger 1) ni strategiske geografiske prioriterede infrastrukturkorridorer
inden for el, gas og olie, 2) tre prioriterede infrastrukturområder for hele EU for elmotorveje,
intelligente net og CO2-transportnet samt 3) en proces for udvælgelse af projekter, der er
nødvendige for udvikling af disse korridorer.

Der er ikke udpeget projekter inden for elmotorveje og CO2–net, fordi der ikke foreligger projekter, som er tilstrækkeligt modne, oplyser ministeriet i notatet.

DANSK ENERGI: DET GÅR FOR LANGSOMT MED UDLANDSFORBINDELSER
Dansk Energi hiver i Martin Lidegaard fra den modsatte side. Brancheorganisationens støtte til EU-kommissionens projektliste følges af en kraftig opfordring til regeringen om at fokusere på flere og effektivere udlandsforbindelser.

Danmark har været for afventende i udbygningen af el-infrastruktur mod det kontinentale Europa samt England. Danmark bør ligesom Norge være mere proaktiv i at analysere og udvikle nye mulige udlandsforbindelser med positiv samfundsøkonomi, mener Dansk Energi ifølge ministeriets gengivelse af høringssvaret.

Den seneste forstærkning af Jylland-Tyskland forbindelsen har vist sig ikke at have nævneværdig virkning i praksis, da den tyske TSO (systemansvarsadministrator) begrænser forbindelsen til gene for markedets funktionalitet og muligheden for at realisere visionen om 50 procent vind i 2020, påpeger Dansk Energi. (Dj/041113)

www http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.