Trine Bramsen: For mange beføjelser til EU-kommissionen

Mandater til udvidelse af TEN-T, opdatering af ITS og aftaler med Ukraine og Moldova

Af Claus Djørup
Vejen mellem Kalundborg og Slagelse bliver en del af det transeuropæiske vejnet, i EU-kommissionens forslag til revision af forordningen om transeuropæisk infrastruktur (TEN-T). for veje, søfart, luftfart og jernbaner.

Det betyder umiddelbart, at der etableres ladeinfrastruktur for tunge køretøjer på vejstrækningen Kalundborg–Slagelse.

Det betyder dog ikke, at Kalundborgs havn forbindes med Storebæltsbroen og Femertunnel via en ny motorvej til Slagelse og Næstved som led i en sjællandsk tværforbindelse. Alene Næstved-Rønnede indgår i infrastrukturaftalen fra 28. juni sidste år.

Transportminister Trine Bramsen (S) er nemlig imod, at EU-kommissionen tildeles vidtrækkende beføjelser på dette felt. Prioriteringen og udviklingen af infrastrukturen bør være en opgave, der først og fremmest tilfalder medlemsstaterne, hedder det i politikernotatet.

TEN-T-forordningen udvides overordnet til at understøtte den grønne omstilling af transportsektoren, effektivisere trafikken, gøre vejene mere robuste over for klimaændringer samt bedre gennemførelse. Prisen skønnes til ca. 4 mia. kr. herhjemme for at opfylde de nye krav.

Sikre rastepladser
Revisionen indeholder sikre p-områder med højst 100 km afstand på TEN-T-vejnettet. Det vil Trine Bramsen have slettet. Hun er i forvejen ressortminister for retssagen ved EU-domstolen, hvor EU-kommissionen kræver, at Danmark fjerner begrænsningen på 25 timer på statslige rastepladser.

Det en opgave for erhvervet og ikke medlemsstaterne at sikre, at lastbilchauffører kan afholde deres lange hvil, fastslog Trine Bramsen på ny i europaudvalget torsdag 5. maj, da hun fik opbakning til TEN-T-mandatet og tre andre transportforslag.

Samtidig ønsker hun modulvogntog indarbejdet i den ny forordning.

Esbjerg ophøjes til byknudepunkt
Esbjerg, Odense, Vejle og Ålborg tilføjes som byknudepunkter, der kan søge om støtte fra infrastrukturfonden ”Connecting Europe Facility” (CEF).

København og Århus er i forvejen byknudepunkter, som bl.a. indeholder multimodale terminaler for passagertransport, logistikcentre for godstransport og tankstationer med alternative brændstoffer.

En del af de multimodale godsterminaler, der indgår på TEN-T-nettet, er beliggende i danske havne. Det må derfor forventes, at det er havnene, der vil skulle afholde omkostningerne til opfyldelsen af kravene, bemærker Transportministeriet.

Norsk-tysk transportkorridor
EU-ordfører Kim Valentin understregede, at transportkorridoren mellem Tyskland og Norge indgår i TEN-T, dvs. den jyske transportkorridor opgraderes med EU-tilskud til hærvejsmotorvejen og den tredje Limfjordsforbindelse. Den ensporede bane mellem Tinglev og Padborg bør også udvides som TEN-T.

Henning Hyllested EL) efterlyste inkludering af jernbanen mellem Kolding og Esbjerg, elektrificering fra Ålborg til Frederikshavn samt det intermodale knudepunkt Fredericia/Taulov.

Alene Enhedslisten voterede nej. Transportordfører Henning Hyllested (EL) tilbød at votere ja, hvis mandatet blev strammet, så der blev lagt afgørende vægt på, at afstandskravet mellem sikre p-pladser fjernes, dvs. Danmark skulle stemme imod.

ITS UDEN RASTEPLADSER
Ude på motorvejen nedsættes og øges farten automatisk i de nyeste biler alt efter hastighedsskiltningen. Den slags ITS (intelligente transportsystemer) findes der et direktiv for, som EU-kommissionen foreslår opdateret. Det skal sørge for, at systemer kan tale sammen og udveksle data samt at biler af forskellige mærker kan kommunikere.

Her dukker rastepladserne igen op i udnyttelse af realtidsdata, der kan indgå i planlægning af lastbilchaufførers køre- og hviletider.

Der er dog er statsfinansielt aber dabei, idet kommunerne risikerer at blive pålagt udgifter på 300-500 mio. kr., som kan udløse et modkrav i kommuneøkonomiforhandlingerne.

Den danske regering vil derfor indskrænke kravet til det statslige vejnet. Videre skal det være frivilligt for myndighederne at at levere data fra sikrede rastepladser.

Her voterede Enhedslisten nej i europaudvalget 5. maj med begrundelsen, at det var uklart, hvad man egentlig støtter.

Katarina Ammitzbøll (K) spurgte, om digitaliseringsstrategien fra samme formiddag indgik i mandatet. Det spørgsmål må nok gentages ved anden lejlighed, men der er tre ITS-relevante anbefalinger i strategien:
* edre omstilling til elbiler og alternative drivmidler via åbne og standardiserede data 
* Forsøg med intelligente transportsystemer 
* Incitamentsdreven benyttelse af vejnettet (roadpricing for personbiler).

MIDLERTIDIGE CHAUFFØRAFTALER MED UKRAINE OG MOLDOVA
EU-kommissionen vil forhandle aftaler med henholdsvis Ukraine og Moldova om vejgodstransport.

– Begge henstillinger (oplæg, red.) har til formål at afbøde virkningerne af Ruslands uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine, som har forårsaget store ødelæggelser af den lokale infrastruktur og begrænser muligheden for at udføre international transport, forklarede Trine Bramsen.

Af hensyn til europæiske chaufførers sociale vilkår og retfærdige konkurrenceforhold er hun imidlertid tilbageholdende over for dels yderligere liberalisering af vejtransport mellem EU og tredjelande, dels overførsel af kompetencer til EU-kommissionen.

Derfor lægger hun stor vægt på, at formuleringen om udløb strammes til udgangen af 2022,og en eventuel forlængelse skal godkendes af medlemslandene.

På nippet til ‘afgørende vægt’
Aftalen med Ukraine vil omfatte anerkendelse af kørekort og kvalifikationsbeviser, som er udstedt af Ukraines myndigheder.

Henning Hyllested ønskede, at Trine Bramsen tog konsekvensen af sine skeptiske formuleringer og lagde afgørende vægt på at forhindre de kritiske punkter med øgede beføjelser til kommissionen og liberalisering.

Efter advarsel fra Venstre og Anne Sophie Callesen (R) afviste en ellers imødekommende Trine Bramsen at binde sig til i givet fald at stemme nej til hele forslaget på spørgsmålet om udløbsdato.

Også Dansk Folkeparti voterede nej til de to aftaleoplæg. Alex Ahrendtsen (DF) frygtede, at det udnyttes til at underminere danske transportvirksomheder. (Dj/070522)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.