Trilogaftale om CO2-kvoter for transport og bygninger

CO2-mål strammes til 62 % i 2030 for kvotesektorerne

Af Claus Djørup
Den ny klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) hjælpes i gang af et par politiske kompromiser i Bryssel, der afklarer dels klimapolitiske rammer for transport- og byggesektorerne, dels tilskud til energieffektivitet, dekarbonisering og bæredygtig transport.

Et særskilt CO2-handelssystem udskydes et år for transport- og bygningssektorerne til 2027.

Det fremgår af EU-parlamentet og EU-ministerrådets meddelelser om et par klima- og energiaftaler mellem EU-institutionerne sent lørdag 17. december. De indgår i ”Fit for 55 %”-pakkens forslag som følge af forhøjelsen af EU’s klimamål fra 40 % til 55 % CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990.

ETS II
EU’s handelssystem forkortes ETS, og det ny handelssystem ”ETS II” gælder brændstofudledninger fra transport og bygninger (rumopvarmning). Brændstof til andre sektorer som f.eks. fremstilling vil også blive omfattet.

Samtidig åbnes for støtte til grønne biler og bygningsrenoveringer i den samtidige trilogaftale (EU’s ministerråd, EU-parlamentet og EU-kommissionen) om en social klimafond.

Den vil også dække hvad der betegnes som ”langvarige strukturelle investeringer”, herunder renovering af bygninger, dekarboniseringsløsninger og integration af vedvarende energi, indkøb og infrastruktur til nul- og lavemissionskøretøjer samt brugen af offentlig transport og delte mobilitetstjenester (delebiler).

62 % reduktion i CO2-handelssektorerne
Det klimapolitiske hovedmål er 62 pct. CO2-reduktion i kvotesektorerne inden 2030. Ifølge EU-parlamentet er det ét procentpoint mere end kommissionens forslag.

Emissionerne i ETS-sektorerne skal reduceres med 62 % inden 2030. Det betyder yderligere fjernelse af kvoter årligt fra 2024.

Udfasning med prisbegrænsning
Gratis kvoter til industrier udfases fra 2026, hvor 2,5 % skæres væk. I 2030 passeres 48,5 %, og i 2034 er udfasningen 100 pct.

Der indlægges dog en reserve på 20 mio. ekstra kvoter, hvis prisen i ETS II stiger til over 45 euro (335 kr.) per ton CO2. Til sammenligning er den sidst noterede pris knap 625 kr. ifølge Bloomberg.

Klimatolden (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) indfases med samme hastighed, som gratiskvoterne udfases.

Flere penge til grøn omstilling
Der puttes flere kvoter – værdien afhænger af markedsprisen – i innovative teknologier og modernisering af energisystemet.

Innovationsfonden forhøjes med 125 mio. kvoter til 575 millioner kvoter, hvilket med den aktuelle pris svarer til 359 mia. kr.

Moderniseringsfonden øges ved at bortauktionere yderligere 2,5 % af kvoterne, som vil støtte EU-lande med BNP pr. indbygger under 75 % af EU-gennemsnittet.

Alle nationale indtægter fra auktionering af ETS-kvoter skal bruges på klimarelaterede aktiviteter, fastslås det.

Forbrændingsanlæg
I aftalerne indgår, at EU-kommissionen i 2026 fremlægger et udspil om kommunale affaldsforbrændingsanlæg, der skal omfattes af CO2-kvotesystemet fra 2028.

Til en begyndelse skal alle EU-lande måle, rapportere og verificere emissioner fra disse anlæg.

Social (polsk) klimafond
Den sociale klimafond (SCF) bliver på 86,7 mia. euro (646 mia. kr.), som skal stilles til rådighed for de hårdest ramte af energi- og transportfattigdom. Indfasningen begynder i 2026.

Den indeholder midlertidige direkte indkomststøtte for at tackle stigningen i vejtransport- og brændstofpriserne, men den indeholder som nævnt ovenfor tillige investeringer i renovering af bygninger og nul- og lavemissionskøretøjer.

Finansieringen er også her baseret på salg af CO2-kvoter. I første omgang sælges 50 mio. kvoter, der svarer til godt 30 mia. kr. Senere kommer fonden op på samlet 86,7 mia. euro (646 mia. kr.)

Pressemøde mandag
EU-parlamentet inviterer til online pressemøde mandag 19. december kl. 10.30 med Peter Liese (EPP, Tyskland), Esther de Lange (EPP, Holland) og David Casa (EPP, Malta).

Samtidig mødes EU’s energiministre endnu engang ekstraordinært for at fastsætte tærsklen for gasprisloftet. Ministerrådsmødet begynder kl. 9. Den åbne debat om forslag vedrørende brint, gas og metan begynder kl. 11.10. (Dj/181222)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.