Streng ulvebeskyttelse i Danmark uanset EU-forslag

Mandat til smidigere forvaltning af ulve – i andre lande og eventuelt senere i Danmark

Af Claus Djørup
Liberal Alliance er ved at tilegne sig en profil som naturparti. Partiet er sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten samt løsgænger Theresa Scavenius imod, at beskyttelsen af ulve lempes.

Derimod markerede Danmarksdemokraterne, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti sig som ven af udsatte fåreholdere ved at tilslutte sig flertallet, da miljøminister Magnus Heunicke (S) onsdag 12. juni fik europaudvalgets tidligmandat til at sænke beskyttelsesniveauet for ulve.

Det er et forslag om et forslag. EU vil opfordre Bernkonventionens halvt hundrede partnere til at flytte ulven fra kategorien ”strengt beskyttet” til blot ”beskyttet”. Konventionen handler om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder.

Ulvestanden er vokset fra 11.200 dyr i 2012 til 20.300 i 2023 i EU. Derfor giver det god mening for Magnus Heunicke at vurdere effekten af beskyttelsen, dvs. om den strenge beskyttelse stadig er nødvendig for en livskraftig art.

Foreløbig vil det dog ikke få betydning i Danmark. Forslaget ændrer ikke på forvaltningen af ulve i Danmark, da ulvens bevaringsstatus ikke er gunstig hertillands, forsikrede Magnus Heunicke.

Han afstod fra at give et bud på, hvornår den danske ulvebestand er i en gunstig bevaringsstatus.

Ursula von der Leyens pony
– EU-kommissionen bedriver også politik, og forslaget er ikke grundet i faglighed, erklærede EU- og naturordfører Marianne Bigum (SF).

Alle undlod at nævne, at forslaget er hjulpet på vej af en problemulvs overfald på EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens aldrende pony kaldet Dolly. Det skete den 1. september 2022.

– Der har været en enorm kritik fra grønne organisationerne af utidig politisk indblanding i en sag, som der egentlig er en faglig procedure for. Hvert sjette år vurderer man bevaringsstatus, og så kan man forholde sig til det dér. Man burde have lavet en samlet vurdering, siger Marianne Bigum.

Mindre gunstig end oplyst
Ugunstig bevaringsstatus er langt mere udbredt end det fremgår af kommissionens og miljøministerens opgørelse, understregede Marianne Bigum på grund af grønne organisationers tal.

– Ulve forsvinder selv om der burde være en fremgang. Der foregår nok noget faunakriminalitet, bemærkede hun i formodning om ulovlig nedskydning.

SF’s ordfører og miljøministeren er enige om ulvehegns effektivitet.

Ulvesikrede hegn har været en ”meget, meget” effektiv beskyttelse af får, og derfor er der afsat penge (20 mio. kr.) på finansloven til ulvesikrede hegn i Jylland, fremhævede Magnus Heunicke i et svar til Marianne Bigum.

Ulve hører til i dansk natur
– Det vil være den forkerte vej at gå, hvis vi ændrer ulvens beskyttelsesstatus. Vi har et ønske om mere natur i Danmark, og for at have mere vild natur skal vi også have de planter og dyr, der hører hjemme i den danske natur, sagde EU- og miljøordfører Alexander Ryle (LA).

Han fremhævede, at det allerede er lovligt at nedskyde ulve, som angriber husdyrbesætninger.

Ulvebestanden er ikke på niveau, hvor det giver mening at regulere, når man ellers kan skyde problemulve, anførte EU- og landbrugsordfører Christian Friis Bach (R) om sit nej-votum.

EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) opremsede interessenterne, som har afgivet høringssvar imod forslaget: WWF, DOF Bird Life, Verdens Skove og Danmarks Naturfredningsforening.

For fuldstændighedens skyld kan tilføjes, at fortalerne tæller organisationerne Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund og Dansk Skovforening.

Skyd flere
Danmarksdemokraterne så gerne en endnu kraftigere regulering af ulve.

– Dette forslag er trods alt et lille skridt i den rigtige retning, sagde EU-ordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) om sin opbakning til mandatet.

Det elvte parti – Alternativet – deltager ikke i og bruger ikke ressourcer på europaudvalgsmøder.

Danmark taler for fleksibilitet
EU-domstolen er ved at forberede domsafsigelse i en østrigsk sag C601/22, der handler om fortolkning af habitatdirektivet i forhold til beskyttelse af ulve og ulvens udbredelse.

Danmark har interveneret med et indlæg, der plæderer for mulighed for fravigelse af beskyttelsen.

Det ligger i tråd med, at EU-kommissionens forslag – som det hedder i politikernotatet – ”potentielt kan åbne for en større fleksibilitet i ulveforvaltningen i fremtiden, hvilket skiftende regeringer i Danmark i mange år har efterspurgt.”

”Regeringen har samtidig fokus på at sikre beskyttede og fredede dyr mod forsætlige drab og andre former for faunakriminalitet,” tilføjes det.

Desuden har den danske regering har tillige interveneret i en nyere sag ved EU-domstolen, der handler om ulve i Estland og habitatdirektivet (C-629/23)

Også her er er begrundelsen, at Danmark har interesse i en fortolkning af habitatdirektivets bestemmelser, som giver størst mulig fleksibilitet i forhold til forvaltning af ulv.

Mindst 10 ulve under gunstig status
DCE/Århus Universitet vurderede i september 2023, at bestanden var på cirka 30 voksne dyr og 14-20 hvalpe, oplyser Miljøstyrelsen.

Under forudsætning af tilløbende ulve fra Tyskland og Polen vurderer DCE, at den danske bestand mindst skal bestå af 40 til 100 ulve for at være levedygtig.
(Dj/170624)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.