Strammere krav til bæredygtig giftsprøjtning

Magnus Heunicke: Første version af EU-forslag om pesticider kunne have lukket dansk landbrug

Af Claus Djørup
På sin vis lever Danmark allerede op til EU-kommissionens målsætning om en halvering af pesticidforbruget i 2030 i forhold til 2015-17, da danske landmænds doseringer er knap en tredjedel af gennemsnittet i EU per hektar, fremhæver miljøminister Magnus Heunicke (S).

Danmark har halveret belastningen med sprøjtemidler siden 2011, og ambitionen er er ifølge miljøministeren yderligere 27 pct. i 2025 i S-regeringens pesticidaftaleaftale 2022-2026 fra 10. februar 2022 med alle partier minus Alternativet og Frie Grønne.

Danmark kunne nøjes med én procent, hvis det ikke var for EU-kommissionens forslag om et minimum på yderligere 35 pct. for alle lande.

– Et reduktionsmål på 35 % er for højt i forhold til det allerede lave niveau, fastslog Magnus Heunicke ved mandatforelæggelsen i europaudvalget.

Hvad er da det acceptable niveau i Danmark? Det blev faktisk ikke berørt, men det skal nok findes i sidste års politiske pesticidaftale.

Reduktionen af sprøjtemidler i Danmark, som hjælpes på vej af afgiftsomlægningen per 1. april i år, viser ifølge Magnus Heunicke, at der er et stort potentiale for at nedbringe brugen af sprøjtemidler i EU.

-Det er positivt, at EU-kommissionen sikrer det, erklærede miljøminister Magnus Heunicke i europaudvalget fredag 13. oktober.

Fem partier imod
SVM-regeringens tidligmandat blev støttet af Liberal Alliance, Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Alternativet og løsgænger Theresa Scavenius voterede imod. Nye Borgerlige indforskrives som støtte til mandatet, da partiet normalt ikke bruger ressourcer på at forholde sig til sager i europaudvalget.

EU-forslaget møder virkeligheden
Den største udfordring i Bryssel er forbud mod sprøjtning på følsomme arealer, som i kommissionens oprindelige forslag omfattede hele det danske landbrugsareal, altså sprøjteforbud i hele landet inklusive det økologiske landbrugs naturligt baserede midler til plantebeskyttelse, bemærkede Magnus Heunicke.

Hvis Danmark havde et mål om hundrede procent økologisk landbrug, så ville det ikke have kunnet lade sig gøre i EU-kommissionens oprindelige revision af EU-lovgivningen om bæredygtig pesticidanvendelse.

– Det oprindelige forslag er lavet i Bruxelles, og så møder det virkeligheden, sagde Magnus Heunicke.

Det indgreb er kraftigt reduceret med en EU-kommissionens opfølgende klarere definition på ”følsomt areal” og forbuddets omfang angående de enkelte industrikemiske eller naturbaserede sprøjtemidler.

-Det er afgørende for regeringen, at der indføres sprøjteforbud dér, hvor det fagligt vurderes at være et følsomt område, pointerede Magnus Heunicke. Med formuleringen ”afgørende vægt” vifter han med et nej i Bryssel, hvis forhandlingerne går i den anden retning.

SF: Kemiske sprøjtemidler kan ikke anvendes bæredygtigt
EU-ordfører Marianne Bigum (SF) reagerer modsat angående definitionen af følsomme områder.

– Store dele af Danmark er markeret som følsomme områder for pesticider … Der tænker jeg: Hold da op, det skal vi da have gjort noget ved!

– SF vil gerne have et mindre kemisk landbrug. Det er forkert, at regeringen vælger at prioritere snævre danske erhvervshensyn, der faktisk underminerer en fælleseuropæisk begrænsning af pesticider. Det er ærgerligt ikke bare for Danmark, men for de øvrige europæiske lande, sagde Marianne Bigum, da hun begrundede sit nej-votum.

– Plantebeskyttelsesmidler/sprøjtemidler kan ikke anvendes bæredygtigt. Hele Europa har nedgang i biodiversiteten, der skyldes anvendelsen af pesticider i landbruget. Der skal nogle drastiske virkemidler til. Forslaget går i sin helhed heller ikke vidt nok i begrænsning af pesticider, fortsatte Marianne Bigum.

Hun ønsker som minimum 30 meters bræmmer omkring Natura 2000-områder.

Alexander Ryle (LA) delte Dansk Industri og Landbrug & Fødevarers skepsis overfor, om nærhedsprincippet overholdes.

DD: Utryg ved konsekvenser
EU-ordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) voterede nej i en forhåndsbesked bl.a. på grund af risikoen ved bestemmelsen om følsomme arealer.

– Selv om regeringen lægger afgørende vægt på, at følsomme områder med sprøjteforbud skal begrænses betydeligt af hensyn til proportionaliteten i forslaget, så de erhvervsøkonomiske og statsfinansielle omkostninger nedbringes, er Danmarksdemokraterne alt andet end trygge ved forslaget, der kan vise sig at have helt uoverskuelige konsekvenser for dansk landbrug, oplyser DD’s ordfører.

Videre er det urealistisk med et reduktionsmål på 50 procent for europæiske landbrug allerede i 2030, hvis der samtidigt skal opretholdes en fornuftig landbrugs- og fødevareproduktion.

For Danmark er reduktionsmålet 35 procent og det er uklart, hvilke arealer omfattes af et sprøjteforbud. Jens Henrik Thulesen Dahl tager afsæt i Landbrug & Fødevarers bekymring for, at der kan være tale 60.000 ha af Natura 2000-områderne,

– De samlede samfundsmæssige konsekvenser er svimlende høje, og der lægges op til, at der kun gives landmanden erstatning/kompensation i 5 år for arealer påført et sprøjteforbud, slutter Jens Henrik Thulesen Dahl.

Regeringen udvander forslaget
EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL), som var på valgobservatørmission i Polen, voterede nej, fordi Enhedslisten ikke kan støtte, at regeringen vil arbejde for at udvande EU-kommissionens gode forslag.

EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) begrundede sit nej til pesticidforslaget som til andre forslag med ”bøvlet bureaukrati, for høje udgifter, delegerede retsakter.” 

EU-ordfører Helene Liliendahl Brydensholt (AL) begrundede sit nej med, at mandatet er ”for uambitiøst”.

Tæt afstemning i EP-udvalg
Europaparlamentets miljøudvalg ENVI vedtog tirsdag 24. oktoberbetænkningen med stemmerne 47 for og 37 imod (og 2 blanke), der lægger sig op ad EU-kommissionens forslag om revisionen af direktivet om bæredygtige pesticider. Betænkningsskriveren er østrigeren Sarah Wiener (Grønne).

”MEP’er ønsker at forbyde brugen af kemiske pesticider (undtagen dem, der er godkendt til økologisk landbrug og biologisk bekæmpelse) i følsomme områder og inden for en fem-meter bufferzone, såsom alle grønne områder i byerne, herunder parker, legepladser, sportspladser, offentlige stier, samt Natura 2000-områder,” skriver EP’s pressetjeneste.

EU-landene skal sikre, at kemiske pesticider kun bruges som en sidste udvej som fastsat i ‘Integrated Pest Management’, og derfor foreslår ENVI-flertallet, at EU-kommissionen sætter et 2030-mål for at øge salget af lavrisiko-pesticider.

De nye regler indføres gradvis for at minimere enhver indvirkning på fødevaresikkerheden, hedder det.

Gratis rådgivning om biologisk skadesdyrbekæmpelse
-Det er meget positivt, at vi var i stand til at blive enige om gennemførlige kompromiser i en ideologisk ladet og industri. -domineret diskussion. Der er fundet praktiske løsninger på f.eks. følsomme områder, hvor medlemslandene kan gøre undtagelser, hvis det er nødvendigt, erklærer Sarah Wiener i pressemeddelelsen.

– Det var særligt vigtigt for mig at sikre, at uafhængig rådgivning om forebyggende foranstaltninger baseret på integreret skadedyrsbekæmpelse ville blive tilbudt gratis til europæiske landmænd, tilføjer hun.

Trilog efter 12. december
EU-parlamentet stemmer om betænkningen under sin session i Strasbourg den 20.-23. november.

EU’s landbrugsministre vil vedtage deres holdning på ministerrådsmødet den 11.-12. december.

Derefter er EP, ministerrrådet (EU-formandskabet varetages af Spanien til nytårsaften, hvorefter Belgien overtager det) og EU-kommissionen klar til trilogforhandlinger. (Dj/281023)

P.S. Miljøstyrelsens frist er 17. november for tilskudsansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler og ansøgningsgebyret for lavrisikomidler.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.