SF: Stop checken til Polen

Slutfase for vedtagelse af sanktionsinstrument over for unfair udbudsmarked i Kina + fem andre mandater

Artiklen omtaler seks mandater:
Godkendelse af fejlbehæftet 2020-regnskab
International pandemiaftale
Digitalt politikprogram
Produktsikkerhed
Tredjelandes unfair subsidier
Udbudsmarked i lukket møde
samt: Etniske grænser eller ej i Bosnien-Hercegovina

Af Claus Djørup
På europaministrenes rådsmøde den 22. februar gennemføres den femte retsstatshøring af Polen, hvor Jeppe Kofod og de øvrige ministre kan stille kritiske spørgsmål til deres polske kollega.

Her vil fokus være på den polske forfatningsdomstol afgørelser fra af 14. juli 2021 og 7. oktober 2021 om, at visse grundlæggende bestemmelser i EU-traktaten, herunder adgang til domstolsprøvelse og effektiv retsbeskyttelse, ikke er forenelige med den polske forfatning, fremgår det af Udenrigsministeriets politikernotat.

Det har ført til, at EU-kommissionen den 22. december 2021 indledte en ny traktatkrænkelsessag mod Polen.

– Situationen er desværre ikke forbedret siden december. Den polske regeringsretsreformer underminerer fortsat retssystemets uafhængighed. Polske dommere risikerer at blive straffet for indholdet af deres domme. Det er svært at forestille sig et ret meget mere direkte brud på princippet om uafhængige domstole., erklærede Jeppe Kofod og tilføjede, at Polen ikke efterlever EU-domstolens afgørelser fra juli sidste år.

Han ser dog et lille lyspunkt i et lovforslag, som præsident Andrzej Duda har bebudet angående det såkaldte disciplinærkammer.

EU-ordfører Anne Valentina Berthelsen (SF) efterlyste hårdere sanktioner over for Polens retsstatsbrud. Hun lod ord følge handling med iturivning af et papir.

– Det er lang tid siden, at man har igangsat artikel 7-proceduren. Nu er det tilfældigvis sådan, at der en stor check er på vej til Polen fra genopretningsfonden. Hvis der er noget, jeg ville elske at se, så var det udenrigsministeren, der gjorde sådan her [et blankt A5 papir rives over] med den check, sagde Anne V. Berthelsen.

– Så ville jeg med rette kunne blive beskyldt for at være magtfuldkommen, værgede Jeppe Kofod for sig med et skævt smil.

-Der bør være en stærk sammenhæng mellem efterlevelse af retsstatsprincipper og adgang til EU-midler. Jeg synes grundlæggende ikke, at vi skal betale til nogen, der ikke lever op til deres forpligtelser. Det er ikke et mål i sig selv at smække kassen i. Vores formål er at rette op på forholdene i Polen, fortsatte Jeppe Kofod.

EU-dom og EP-debat 16. februar
Polen og Ungarn har lagt sag an ved EU-domstolen for at få kendt retsstatsmekanismen (budgetmekanismen) ugyldig. Dommen i sagerne C-156/21 og C-157/21 afsiges 16. februar.

EU-parlamentet debatterer dommen samme eftermiddag tidligst kl. 15, og EU-kommissionen og ministerrådet (Frankrig) deltager i debatten.

Nikolaj Villumsen (EL) oplyser, at han har taletid til debatten. Her vil han slå på tromme for at skride ind overfor lande, der overtræder grundlæggende principper:

27 ÅR MED FOR MANGE UDBETALINGSFEJL
En misfornøjet finansminister Nicolai Wammen (S) fik mandat til godkendelse afU-kommissionens håndtering af 2020-budget.

Fejlniveauet er uændret 2,7 procent (https://www.eu.dk/samling/20211/almdel/EUU/bilag/277/2523434.pdf), dvs. over væsentlighedstærsklen på 2 pct. EU’s revisionsret har atter afgivet en negativ erklæring for 27. år i træk for EU’s udgifter som helhed. Der er dog en positiverklæring for 14 år i træk for regnskabernes rigtighed.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten voterede nej, mens de øvrige partier nikkede ja. EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) foreslog, at Danmark i det mindste undlod at stemme ja.

INTERNATIONAL PANDEMIAFTALE
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fik bred støtte til mandatet vedrørende forhandlingerne om en international pandemiaftale. DF og EL voterede nej.

Det er mere et mandat til strukturen på, hvordan forhandlingerne starter, end et mandat om indholdet, forklarede sundhedsministeren. Han lovede at vende tilbage til europaudvalget, når man kender indholdet – når man så at sige kan se landingsbanen.

Den danske regering ønsker fokus på det voksende problem med antibiotikaresistente bakterier, som Verdensbanken ifølge Magnus Heunicke udråber til en langsomt udviklende flodbølge (slow motion tsunami).

EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) afviser at lægge dansk sundheds- og krisepolitik i fremmede hænder.

EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) sagde nej, for han forstår ikke, hvorfor EU-kommissionen skal forhandle på vegne af Danmark, når det er et mellemstatsligt samarbejde vi regi af WHO. Han ønsker, at Danmark kan trække sin fuldmagt til kommissionen tilbage.

PRODUKTSIKKERHED UDVIDES TIL ONLINE
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) fik fire forhandlingsmandater i hus.

Enhedslisten var ene om at votere nej til mandatet vedr. forslaget til forordning om produktsikkerhed i almindelighed såsom legetøj med batterier og hårclips med LED-lys.

Det omfatter onlinemarkedspladser, men Simon Kollerup er ikke tilfreds hermed.

”Det vil i høj grad fortsat vil være frivilligt for onlinemarkedspladserne, hvorvidt de ønsker at tage et ansvar for, at der ikke florerer farlige og ulovlige produkter på markedspladsen. Regeringen lægger således vægt på, at der altid findes en aktør, der kan stilles til ansvar,” hedder det i politikernotatet.

Det sidste handler om importøransvar, som til Simon Kollerups ærgrelse ser svært ud at få ind i reguleringen af digitale tjenesteydelser (DSA), det digitale DSA.

UNFAIR STATSSTØTTE I KINA OG ANDRE TREDJELANDE
Alle bakkede op om mandatet vedrørende subsidier fra tredjelande.

Formandslandet Frankrig skynder på behandlingen af EU-kommissionens forslag til forordning om redskaber mod unfair konkurrence fra statsstøttede tredjelandsvirksomheder. Erhvervsministerens eksempel er en kinesisk virksomhed, der med statsstøtte i ryggen overtager eller køber sig ind i europæiske virksomheder.

Samtidig understreger han, at forslaget ikke må anvendes til protektionistiske formål og kun benyttes i konkrete og beviselige tilfælde, hvor konkurrencen forvrides.

DIGITALT POLITIKPROGAM
Dansk Folkeparti og Enhedslisten voterede nej til mandatet angående EU-kommissionens forslag til ”2030 politikprogrammet: vejen mod det digitale årti”.

Det indeholder bl.a. 12 mål inden for digitale færdigheder, infrastrukturer, erhvervsliv og den offentlige sektor samt et ny investeringsinstrument for større digitale projekter med deltagelse af minimum tre medlemsstater.
Simon Kollerups lange liste med ønsker og forudsætninger indeholder robotteknologi.

Bæredygtighed, transport, IMO
Ministerrådet for konkurrenceevne ventes at blive enige om virksomheders bæredygtighedsrapportering på mødet den 24. februar.

Her noterer Simon Kollerup, at Danmark ikke pålægges administrative bøder, som er på kant med grundloven.

Erhvervsministrene skal også drøfte fremtiden for det industrielle økosystem for mobilitet, hvilket Simon Kollerup oversætter til transportsektoren.

Endelig forventer Simon Kollerup en afgørelse fra EU-domstolen i sagen om kompetence til at indgå aftaler i IMO på EU’s vegne. EU-kommissionen har sagsøgt ministerrådet, og her støtter den danske regering ministerrådet.

-For den danske regering handler det om muligheden for effektivt at varetage vores egne og EU’s fælles interesser på søfartsområdet. Vi støtter den nuværende ordning, hvor formandskabet præsenterer emner af fællesskabskompetence under møder i IMO, og medlemslandene herefter loyalt støtter om det, erklærede søfartens minister.

UNFAIR UDBUDSKONKURRENCE FRA KINA
Dagens sjette og sidste mandat blev forhandlet bag lukkede døre, nemlig en opdatering af forhandlingsmandatet til forslaget fra 2016 om et instrument til begrænsning af adgang til offentlige udbud i EU (International Procurement Instrument, IPI).
Mandatet vedrører forhandlingerne med EU-parlamentet i trilogen på basis af ministerrådets vedtagelse. Dansk Folkeparti og Enhedslisten voterede nej, og ellers støttede udvalgets øvrige partier mandatet. Liberal Alliance, Frie Grønne og Alternativet er ikke repræsenteret i europaudvalget.

Det var også bag lukkede døre den 21. februar 2020, at erhvervsminister Simon Kollerup bag fik primomandat til forslaget, der sigter på Kinas lukkede marked for offentlige udbud. Dengang var Enhedslisten alene om et nej-votum.

Forslaget hedder ”forordning om et instrument til begrænsning af adgang til offentlige udbud i EU” (IPI-forordningen, International Procurement Instrument). Enhedslisten voterede som eneste parti nej.

– Det handler om, at EU-lande skal have mulighed for også at åbne andre landes udbudsmarkeder fore vores virksomheder. Hvis der er problemer i den sammenhæng, skal vi have de rigtige værktøjer til det. De værktøjer skal skabes på en måde, hvor det giver mening også for et lille land, der har mange decentrale ordregivere. Det er de balancer, vi prøver at finde, udtaler Simon Kollerup.

Tærskelværdier
Fagpressebureauet: Bliver et land udelukket fra det danske marked, hvis landet har et lukket udbudsmarked?

– Der vil være nogle konkrete tærskelværdier for, hvornår man kan bruge et sådant værktøj. Hvis et medlemsland – f.eks. Danmark – synes, at der er problemer, så vil man kunne igangsætte en proces med undersøgelse og høring.

-Når den proces er færdig, vil man kunne tage de skridt, der skal til, hvis dette forslag kommer igennem. Der har været nogle forskellige diskussioner om, hvor længe en sådan hørings- og undersøgelsesproces skal vare. Det er nogle af de ting, man stadig arbejder med, slutter Simon Kollerup.

For to år siden fremgik det af politikernotatet, at den danske holdning var tilbageholdende over for det handelsdiplomatiske sanktionsinstrument.

“Det er usikkert, om kommissionens forslag vil have en positiv indflydelse i forhold til at rette op på ubalancen i forhold til adgangen til de offentlige indkøbsmarkeder i visse tredjelande. Samtidig indebærer brugen af instrumentet dog en risiko for gengældelse overfor europæiske virksomheder og dermed yderligere handelsbarrierer og protektionisme,” ræsonnerede man i Erhvervsministeriet i februar 2020.

DF OG EL MED HVER SIN LØSNING PÅ BALKAN
Bosnien-Hercegovina er på udenrigsministrenes møde den 21. november, efter at lederen af de bosniske serbere, Milorad Dodik, har – som Udenrigsministeriet formulerer det – ”taget skridt, der risikerer at underminere Bosnien-Hercegovinas sammenhængskraft og territoriale integritet”.

Alex Ahrendtsen (DF) plæderede for, at serberne i Bosnien-Hercegovina fik lov at slutte sig til Serbien i stedet for at fortsætte med et multikulturel fiasko.

Det kan man ikke, for folk bor mellem hinanden, og selv i Republika Srpska er der enklaver af bosniakker, replicerede Søren Bo Søndergaard (EL).

– Det er et etnisk kludetæppe. Man kan ikke lave en fair deling, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som her erklærede sig enig med Søren Bo Søndergaard. Man skal væk fra etnisk opdeling gennem en valgreform. Det ville være umuligt at opdele med blik på den etniske opdeling. Man ville lukke op for Pandoras æske.

Udenrigsministrenes møde bliver kulmininationen på den første cyberøvelse på det niveau EU, som formandslandet Frankrig har iværksat for at teste den fælles kommunikation samt iværksætte modsvar. (Dj/140222)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.