SF afviser tre miljømandater

Mandater om industriel luftforurening, affaldstransporter og motornormer

Artiklen omhandler mandater til
1) revision af direktiver om industrielle emissioner (nej fra SF, EL, DF, AL, NB)
3) overførsel af affald samt (nej fra SF, EL, AL)
4) motornormen Euro 7 (nej fra SF, EL, AL, NB)

Af Claus Djørup
Ganske usædvanligt for SF voterede partiet nej til alle tre forhandlingsoplæg, som miljøminister Magnus Heunicke (S) forelagde i europaudvalget fredag 3. marts.

EU-ordfører Marianne Bigum (SF) er utilfreds med, at 1) regeringen ikke støtter EU-kommissionens forslag fuldt ud om industrielle emissioner, 2) revisionen af affaldstransportdirektivet sikrer ikke faktisk genanvendelse, og 3) de nye motornormer omfatter ikke aldrende biler.

INDUSTRIELLE EMISSISSIONER – udledninger fra stalde
Fem partier med tilsammen 41 mandater– SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige – sagde nej, da miljøminister Magnus Heunicke fredag 3. marts fik europaudvalgets opbakning til sit mandat vedrørende revisionen af direktivet om industrielle emissioner og deponering.

Flere kvæg-, svine- og fjerkræbrug omfattes af revisionen af direktiver om industrielle emissioner og deponering, om end reguleringens omfang gradueres efter bedriftsstørrelse. Videre indføres miljøledelsessystem. Endelig indarbejdes hensyn til klima, cirkulær økonomi og kemikalier, fremhævede miljøministeren.

Aktuelt er ca. 640 industrianlæg og 1750 svine- og fjerkræbrug omfattet af direktivet, og de er i øvrigt underlagt strengere miljøkrav end mange EU-lande, så vi lever allerede op til de skærpede krav i forslaget, understregede Magnus Heunicke.

Især på husdyrområdet presser andre EU-lande for lempelser.

Der er ikke tale om en forbedring, mener Søren Bo Søndergaard (EL). Der er nye undtagelser for, at industrianlæg skal have en godkendelse, kvæg-, svine- og fjerkræbedrifter omfattes af et mindre omfattende godkendelsessystem, og ikrafttrædelsen udskydes reelt op til syv år for industrielle bedrifter.

SF hepper på EU-kommissionens forslag
– EU-kommissionens forslag er perfekt og hvad vi har brug for i den grønne omstilling. Når EU endelig går forrest, så vil den nuværende danske regering trække den anden vej, erklærede Marianne Bigum.

– Hvordan kan regeringen finde, at ”krav til miljøpræstationernes potentiale bedst opnås som ambitiøse, men ikke bindende benchmarks”. Det forstår jeg simpelt hen ikke! Lægger regeringen op til at udvande kommissionens forslag og underminere Århus-konventionen?
Vi kan ikke støtte mandatet. Vi hepper på kommissionen i denne sag!

Skån mindre virksomheder for miljøbureaukrati
Magnus Heunicke mente nu også, at han arbejde med EU-kommissionen om et ambitiøst forslag. Han afviste følgelig, at regeringen vil underminere Århus-konventionen

Forskellen ligger måske i, at han lægger stor vægt på, at administrative byrder for erhvervslivet – herunder dokumentation og ekstern revision af miljøledelsessystemer – mindskes og er proportionale i forhold til beskyttelsesniveau og miljøgevinst.

Miljøministeren lægger op til, at en miljøtilsynsmyndighed må kunne spille samme rolle over for mindre virksomheder som det bekostelige certificerede miljøledelsessystem og den påtvungne eksterne revision.

AFFALDSTRANSPORT – forurening eller ressource
Tre partier – SF, Enhedslisten og Alternativet – voterede nej til tidligmandatet angående en ny forordning om transport af affald.

Forslaget skal understøtte den cirkulære økonomi, det bliver sværere at overføre til deponi eller afbrænding uden energiudnyttelse, eksporten begrænses til især udviklingslande, og indre marked for sekundære materialer bliver mere effektivt, opsummerede miljøminister Magnus Heunicke.

Han er i dialog med EU-kommissionen om, hvorvidt forslaget kan bruges til at gøre indsigelse mod import af farligt affald, hvor kun en meget lille del kan nyttiggøres og resten bortskaffes i modtagerlandet. (Parentetisk bemærket indgår dette spørgsmål i suspensionen mandag 5. marts af dele af spildevandsvejledningen, hvilket har betydning for Slagelse Kommunes miljøgodkendelse til firmaet RGS Nordic angående import af norsk oliespildevand.)

Søren Bo Søndergaard mener, at affald er forurenerens ansvar, så han rejste spørgsmålet, om affald er en vare eller en forureningskilde/miljøproblem?

Magnus Heunicke svar var en slags både-og.

– Det er ikke sikkert, af affald er forurening. Vi skal lykkes med den gennemgribende cirkulære økonomi-revolution, og så er affald en ressource, svarede Magnus Heunicke og tilføjede, at hvis affald er en ressource, så er det også en vare.

Skærpet kontrol af affaldstransport
Marianne Bigum borede i, hvad der menes med at lette overførslen af affald internt i EU.

– Det er vigtigt at sikre, at dette affald som en vare i EU ikke ender steder, hvor det reelt ikke bliver genanvendt, sagde hun.

Regler for kontrol og sporbarhed, der skal sikre genanvendelse efter møjsommelig sortering af affald, er simpelt hen ikke på plads, lød hendes kritik

Magnus Heunicke medgav, at man nok kunne gå langt videre end forslaget. Det ville han så at sige ikke male grønt, men der er trods alt et it-system, der sikrer gennemsigtighed og kontrol med affaldstransporter.

– Vi bruger markedskræfterne til at omdanne affald til en ressource. Det betyder ikke, at man skal producere mere affald, sagde han.

Marianne Bigum: Sporbarhed er ikke bare at følge affaldstransporten, men affaldet.

Magnus Heunicke: Sporbarheden bliver væsentlig bedre, fordi det bliver muligt at se konkret, hvor affaldet ender, men jeg er med på, at det ikke er det perfekte.

Grundlovsproblem uden ‘afgørende vægt’
EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) hængte sit nej-votum på de delegerede retsakter, dvs. beføjelser til EU-kommissionen, samt de ”forfatningsmæssige betænkeligheder” ved at indføre administrative bøder, hvor Magnus Heunicke undlader at lægge ”afgørende vægt” på at fjerne dette grundlovsbump.

– Det kan også være principielt, at der er forslag, som har karakter af, at EU blander sig i vores strafferetlige system, sagde Alex Ahrendtsen.

MOTORNORMER – Tyskland kæmper for forbrændingsmotoeren
-Der er kun krav til nye biler og ikke den aldrende bilpark. Vi burde kæmpe videre, ankede Marianne Bigum, da hun i lighed med Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige voterede nej til mandatet vedrørende motornormen Euro 7.

– Fra dansk side har vi arbejdet for, at det skulle være så ambitiøst som overhovedet muligt. Det er rigtigt, at det kun er nye biler, Det er den grundlæggende mekanisme i euronormerne, replicerede til miljøminister Magnus Heunicke, da han fik europaudvalgets opbakning til forhandlingsmandatet.

Det træder i kraft den 1. juli 2025 for nye personbiler og to år senere for nye lastbiler. Det indeholder bl.a. krav om ikke-udstødningsforurening fra dæk, bremser og fordampning, levetid og mindstekrav til batteriers ydeevne og holdbarhed samt egenmålingssystem (On-Board Monitering, OBM).

For tunge køretøjer erstattes motortesten af test af hele køretøjet. Da der kan forekomme høje udledninger, når en lastbil kører uden last, er der endvidere fastsat udledningskrav baseret på nyttelast, oplyser Miljøministeriet i politikernotatet.

FDP’s mærkesag
En række medlemsstater trækker en anden vej især med hensyn til ikrafttrædelsesdato, som Magnus Heunicke udtrykker det.

Blandt disse lande er Tyskland, hvor transportminister Volker Wissing (FDP) ifølge nyhedstjenesten Euractiv truer med at blokere EU’s de facto forbud mod nye benzin- og dieseldrevne personbiler i 2035.

Foreløbig er en afstemning i ministerrådet den 7. marts udskudt, skriver Bild Zeitung og Euractiv.

Bremse på nulbiler
EU-ordfører Alexander Ryle (LA) omfavnede advarslen fra Bilbranchen/DI og De Danske Bilimportører om, at Euro 7 vil tvinge bilfabrikker til at bruge ressourcer på forældet teknologi, som ellers skulle gå til nulemissionsteknologier.

Ræsonnementet er, at de marginale omkostninger som følge af Euro 7 er meget høje. Det vil give betydelige omkostninger til forskning og udvikling for bilfabrikanter af konventionelle biler, hvilket betyder færre midler til udvikling af elbiler og brintbiler (nulemissionsbiler), hvilket kan bremse udviklingen af nulemissionskøretøjer.

Videre opfordrede Liberal Alliances ordfører regeringen til at sænke registreringsafgiften yderligere.

Der bliver også solgt diesel- og benzinbiler i de 10 år fra 2025 til 2035, og hertillands er der årligt 4000 for tidlige dødsfald fra luftforurening, hvoraf to tredjedele skyldes forurening fra andre lande, replicerede Magnus Heunicke.

– Dette forslag har en positiv samfundsøkonomisk effekt. Man kan spare mange penge også i Danmark på sygedage osv., pointerede Magnus Heunicke, som var sundhedsminister indtil dannelsen af SVM-regeringen.

EU-kommissionen holder sig bag USA og Kina
Enhedslistens EU-ordfører Søren Bo Søndergaard hev fat i en begrundelse hos EU-kommissionen forslag om, at det giver europæiske autofabrikanter en konkurrencefordel med lavere emissioner end USA og Kina.

”Selv om europæiske bilfabrikanter vil få en omkostning som følge af forslaget, har forslaget positiv indvirkning på fabrikanternes konkurrenceevne, idet Kina og USA har mere restriktive emissionsstandarder,” argumenterer EU-kommissionen.

Han advarede om, at det ville udløse krav fra henholdsvis den amerikanske og kinesiske bilindustri om at komme ned på europæisk niveau af hensyn til konkurrencen: – Det er så politisk forkert. Det er uantageligt!

– Regeringens holdning er, at forslaget bør bidrage til den europæiske konkurrenceevne, således at EU’s normer kommer på niveau med USA og Kina, men vi kommer ikke foran, svarede Magnus Heunicke. (Dj/090323)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.