Russerne undersøger gasrute nord om Bornholm

Nordstreamselskabet undersøge alternativer for det tilfælde, at den danske regering afviser ansøgningen om en parallel ledning på dansk havbund.

Nord Stream 2: Den bedste rute er langs Nord Stream 1

Markela Dedopoulos – risikominimering at undersøge mulige ruter nord for Bornholm. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Nord Stream 2-selskabet har et skib ude, der er i gang med at undersøge en alternativ rute nord om Bornholm.

Det bekræfter Nord Stream 2 AG’s danske talskvinde, Markela Dedopoulos, efter foretrædet i Folketingets energiudvalg torsdag 9. november.

Alternativet kan blive aktuelt, hvis regeringen med socialdemokratisk støtte afslår ansøgningen om at lægge gastransmissionsledningen ved siden af den eksisterende ”Nord Stream 1” i dansk territorialfarvand syd for Bornholm.

Den udtrykkelige hjemmel til et afslag af udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske hensyn ligger i et lovforslag (L43), som vedtages 30. november.

– Det er klart, at vi som enhver projektudvikler vil forsøge at risikominimere vores projekt og derfor overvejer andre ruter som en konsekvens af den lovbehandling, der foregår. Jeg kan bekræfte, at vi p.t. har et skib ude og undersøge ruter nord for Bornholm uden for dansk territorialfarvand, siger Markela Dedopoulos.

Gasledningen påbegyndes først, når alle tilladelser er i hus. Hvad vil et dansk afslag betyde?

– Det er alt for tidligt at tale om. Vi har indgivet en ansøgning den 3. april med den rute, som vi mener er den bedste. Det er denne ansøgning og rute, der er vores fokus. Det synes vi, at også den danske regering og Energistyrelsen skal gøre, svarer Markela Dedopoulos.

Regeringen har forsøgt at skubbe beslutningen op på EU-plan, men det lykkes ikke helt på grund af tysk modstand.

Det nærmeste bliver EU-kommissionens udspil fra dagen før – onsdag 8. november – om udvidelse af gasdirektivet til at omfatte søværts ledninger, altså en konkurrencemæssig regulering.

– Vi monitorerer og evaluerer løbende udviklingen, siger Markela Dedopoulos i sin første kommentar til EU-forslaget.

– Ruten syd om Bornholm er den bedst mulige og den rute, som Nordstream I er blevet pålagt af Energistyrelsen som den bedste i forhold til miljø og sikkerhed, slutter Markela Dedopoulos.

S siger nej til ansøgning
Socialdemokratiet ønsker den (tysk)-russiske gasledning ”Nord Stream 2” indstillet eller i det mindste lagt ud i internationalt farvand, hvis projektet ikke indstilles.

Det ville betyde en fordyrelse og længere rørstrækning, hvis NS2 ikke kan lægges ved siden af ”Nord Stream 1” i dansk havområde.

Claus Larsen-Jensen (S), som er valgt på Bornholm og barselsvikar for Lea Wermelin (S), opfordrer regeringen til at sige nej frem for at støtte sig til Dansk Folkepartis ja til ansøgningen.

”Medfører et dansk nej, at gasledningen så ikke kan etableres? Nej, men den kommer ikke igennem dansk farvand,” pointerer han.

Gasdirektiv udvides til tredjelandsleverancer
EU-kommissionens ændringsforslag til gasdirektivet (2009/73/EC) udvider EU’s konkurrenceprincipper for energimarkedet til gasledninger til og fra tredjelande. Det drejer sig om tredjepartsadgang, tariffer, adskilt ejerskab (f.eks. mellem Gazprom og NS2) og gennemsigtighed.

Dermed stopper EU-kommissionens juridiske indflydelse ikke længere på Østersøstranden ved gasanlægget i Lubmin, hvor den ny gasledning føres i land. (Se artikel fra 13. april: ”EU mangler hjemmel til Nordstream II”)

Kommissionens forslag fra 8. november kræver vedtagelse af både medlemslandenes regeringer i ministerrådet og EU-parlamentet.

Den ny regulering vil gælde Nordstream II, som kommissionen i øvrigt ikke ser behov for i lyset af udbygning af infrastrukturen for flydende gas (LNG). Samtidig erklærer kommissionen, at den fortsat støtter gastransit gennem Ukraine (og dermed også Polen) (Dj/101117)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.