Notatbyge på dansk om vinterpakken

EU-kommissionens vinterpakke for ren energi skal lede til mere VE-strøm gennem Europas transformerstationer efter 2020. Foto: Fagpressen.eu

Overordnet dansk tilgang: Fælles mål og national smidighed uden ekstra udgifter

Af Claus Djørup
Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har taget foreløbig – særdeles overordnet og mestendels positiv – stilling til hovedparten af EU-kommissionens energi- og klimapolitiske såkaldte vinterpakke for ren energi fra 30. november. Den samlede overskrift er ”Clean Energy for All Europeans”.

Det sker i 10 politikernotater om:
 Meddelelse om accelerering af innovation
 Revision af forordning om elforsyningssikkerhedsberedskab
 Omarbejdet revision af regulering af ACER-forordningen
 Revision af forordning om elmarkedet
 Revision af direktiv for bygningers energimæssige ydeevne
 Forslag til forvaltningssystem for energiunionen
 Revision af direktivet for vedvarende energi
 Revision af markedsdesigndirektivet
 Revision af energieffektivitetsdirektivet
 Meddelelse om ecodesign-arbejdsplan for 2016-2019.

1) Innovation, KOM(2016)0763
Her fremhæves en undersøgelse af anvendelsen af subsidier til fossile brændsler i visse medlemslande, oprettelsen af en Cleaner Transport Facility, gennemgang af statsstøttereglerne for forskning og udvikling i forhold til at fremme innovation, samt den foreslåede forøgelse af Horizon 2020’s budget for perioden 2018-2020.

2) Elforsyningssikkerhed, KOM(2016)0862
Forslaget om beredskab i elsektoren handler om regional koordinering. Den danske regering advarer mod stærk centralisering. Det formuleres som et ønske om, at „den konkrete regulering giver de enkelte virksomheder fleksibilitet til at inddrage lokale forhold i deres beredskabsplanlægning“.

3) Samarbejde mellem systemansvar, KOM(2016)0863
Regeringen er indstillet på at give EU-agenturet ACER (Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) flere beføjelser, men øgede udgifter skal finansieres ved omprioriteringer inden for det eksisterende budget.

4. Det indre elmarked, KOM(2016)0861
Politikernotatet er forholdsvis langt på grund af energiselskabers grundige høringssvar. Regeringen fremhæver over, at Danmark og Norden er langt fremme med et velfungerende el-marked og omfattende handel på tværs af grænser.

„Kommissionens forslag er tydeligt inspireret af den nordiske indretning af el-markedet, og regeringen vil i forhandlingerne arbejde for et fortsat stærkt nordisk aftryk,“ hedder det.

5. Bygningsenergi, KOM(2016)0765
Erhvervs- og brancheorganisationer har stor interesse for dette forslag. Regeringen lægger vægt på fælles, omkostningseffektive og implementérbare EU-politikker og virkemidler, som samtidig giver medlemsstaterne størst mulig fleksibilitet.

6. Energiunionen, KOM(2016)0759
Regeringen er bl.a. positiv overfor ambitionen om et forvaltningssystem, der kan bidrage til at strømline medlemsstaternes rapporterings- og planlægningsforpligtelser.

7. Vedvarende energi, KOM(2016)0767
Energi- og Olieforum (EOF) ærgres over, at den samlede andel af biobrændstoffer stort set ikke ændres fra 2020 til 2030.

Novozymes er skuffet over, at forslaget ikke opfylder EU’s ambition om øget VE-andel i transport, da målet er reduceret til 6,8 % i 2030 mod 10 % i 2020.

Dansk Energi mener, direktivet bør være mere ambitiøst og lægge større vægt på elektrificering især angående andelen af VE i varme-, køling- og transportsektorerne.

Biorefining Alliance betvivler, at iblandingskravet er tilstrækkelig til at initiere produktion af avancerede biobrændstoffer og foreslår first-mover støtte til de første anlæg.

Regeringen er positiv over for et fokus på bæredygtighedskriterier for bioenergi på EU-niveau.

8. Det indre detailenergimarked KOM(2016)0864
„Regeringen støtter en styrkelse af forbrugerne gennem implementering af et gennemsigtigt og velfungerende detailmarked med aktiv deltagelse fra elforbrugere, som fører til større konkurrence mellem leverandører og mulige gevinster for forbrugerne,“ hedder det.

9. Energieffektivitetsdirektivet KOM(2016)0761
Revision af direktivet om energieffektivitet er et nøgleforslag i vinterpakken. Lars Chr. Lilleholt eller embedsværket er umiddelbar positiv, men vil også her have lov til at analysere forslaget nærmere inden en endelig udmelding. Regeringen understreger, at de nuværende fleksibilitetsoptioner for energispareforpligtelsen skal bibeholdes, da de sikrer, at besparelserne kan opnås på den mest omkostningseffektive måde.

10. Arbejdsplan for ecodesign 2016-2019, KOM(2016)0773
Regeringen sender et signal til Bryssel om at koncentrere sig om områder med væsentlig merværdi ved at indføre ecodesign- og/eller energimærkningskrav.

Et EU-energimærke for vinduer skal kunne fungere sammen med den danske kvalitetssikringsordning.

Videre støtter regeringen at udnytte ecodesigndirektivet til at fremme cirkulær økonomi via objektive kriterier om produkters holdbarhed, reparation samt genanvendelighed. (Dj/261216)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.