Naturmandat med plads til havvindmøller

Skandinaviske skovlande stemte imod kompromis om naturgenopretning

Af Claus Djørup
Danmark og Sverige landene på hver sin side, da ministerrådet tirsdag 20. juni stemte om en fælles holdning til EU-kommissionens forslag til en forordning om naturgenopretning. Her var miljøminister Magnus Huenicke (S) blandt de 20 ministre, der sikrede et kvalificeret flertal på 66,13 pct. af stemmerne. Kravet er mindst 65 procent.

Blandt de syv, som stemte nej, var EU-formandslandets klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari (Liberalerna), som selvopofrende ledte forhandlingerne som en god dirigent uden skelen til Sveriges eget problem med skovbruget og også landbruget.

Magnus Heunicke fik en undtagelse indføjet for vindmølleparkegnede havområder, der har bløde sedimenthabitater. Her vil medlemslandene kunne anvende en lavere procentdel for målene, og 2030-målet ville ikke gælde, fremgår det af det svenske EU-formandskabs meddelelse.

Blandt de øvrige nej-lande er Polen og Italien, som ikke kom igennem med en fælles finansiering. Både i ministerrådet og europaudvalget henviste Magnus Heunicke spørgsmålet om finansiering til forhandlingerne om EU-budgettet.

Østrig, Finland, Belgien og Holland kunne heller ikke stemme for.

Afstemningerne er tætte overalt om naturforslaget. I EU-parlamentets miljøudvalg står den 44-44, og i europaudvalget på Christiansborg støtter ingen partier uden for flertalsregeringen miljøministerens mandat.

På en knivsæg i EP
EP’s miljøudvalg nåede ikke helt igennem afstemningerne torsdag 15. juni om naturgenopretningsforslaget. Forslaget fra den konservativ-kristendemokratiske gruppe, EPP, om at afvise EU-kommissionens forslag blev afvist på grund af stemmelighed – 44-44.

„Desværre fik de grundigt forhandlede kompromisforslag efterfølgende samme tur, hvilket betød at der skulle stemmes om hver enkelt af de mere end 1000 ændringsforslag,“ skriver Kira Marie Peter-Hansen (SF/Grønne) i et nyhedsbrev.

Erik Poulsen (V/Renew) stemte for EPP’s forslag. Det betyder, at i EU-parlamentet stemmer de danske regeringspartiers medlemmer både ja og nej.

„Naturgenopretningsloven har det fine formål at styrke naturen og biodiversiteten. Problemet er blot, at det hidtidige forslag gør det på bekostning af den grønne omstilling, fødevareproduktionen og de andre aktiviteter, det konkurrerer om at få plads på vores land- og vand-arealer. Det hele kan efter min mening kombineres, og forslaget fra kommissionen er derfor dårligt politisk håndværk,“ skriver Eik Poulsen i et opslag.

Næste udvalgsrunde er 27. juni, hvor betænkningen sendes til plenarforsamlingen i Strasbourg, som formentlig debatterer naturgenopretningsforordningsforslaget den 11. juli og stemmer den 12. juli.

Snævert mandat
Folketingets europaudvalg har for første gang oplevet, at SVM-regeringen må klare sig selv. Intet ikke-regeringsparti støtter miljøminister Magnus Heunickes mandat, som Danmarks Naturfredningsforenings formand Maria Reumert Gjerding sammenligner med med Polens klimapolitik.

SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet voterede imod onsdag 14. juni efter to timers debat om det omstridte forordningsforslag om naturgenopretning.

Nye Borgerlige ville også have voteret imod, hvis man havde været til stede, oplyser Kim Edberg Andersen (NB) til Fagpressebureauet.

De mange nej-voteringer i europaudvalget kommer fra både modstandere og tilhængere af EU-kommissionens forslag om genopretningsforanstaltninger for 20 % af EU’s land- og havareal i 2030, og senest i 2050 for alle økosystemer, der har behov for genopretning.

Alex Ahrendtsen (DF) talte om en mandatsandwich. De røde synes, det er for lidt, og de blå synes, at det går for vidt.

Dobbeltkrise
Klima- og biodiversitetskriserne går hånd i hånd, og det skal løsningerne også gøre, men klimaet glemmes i forslaget, mener Magnus Heunicke. Danmark tilhører gruppen af lande, der frygter, at forslaget kan spænde ben for den hastende udbygning af vedvarende energi.

– EU-kommissionens forslag er ekstremt ambitiøst. Forslaget virker ikke lige gennemtænkt på alle områder. Det forekommer unødigt omkostningstungt. Det mangler en overordnet balance i forhold til andre nødvendige samfundshensyn, som kan gøre det vanskelige at adressere. Naturgenopretning kan ikke stå alene i verden. Vi skal også have løst klimakrisen, sagde Magnus Heunicke efter at have rost det overordnede formål.

Specielt skal den bløde havbund kunne bruges til havvindmølleparker, hvor en nylig politisk aftale udvider de reserverede arealer fra 15 til 30 pct. af søterritoriet.

Danmark truer med nej
Magnus Heunicke var klar til at stemme nej i ministerrådet. Han lagde nemlig afgørende vægt på „et tilfredsstillende resultat for Danmark ud fra en samlet imødekommelse“ af en række punkter.

Det handlede om nedbringelse af administrative, statslige og erhvervsmæssige omkostninger, nedjustering af den foreslåede naturregulering og undtagelser for militære regler, smidige regler for VE herunder havvind på Nordsøens grus- og sandbund samt mulighed for finansiering af nye krav via EU’s landbrugsstøtte.

Videre kritiserede Magnus Heunicke kommissionen for en uigennemskuelig analyse med ubeskrevne antagelser og metoder.

Forordningsforslaget ændrer ikke den planlagte danske indsats for udtagning af lavbundsjorde, bekræftede miljøministeren.

R: Regeringen svigter naturløfter
– Det er EU, der er drivende for indsatsen for natur og biodiversitet i Europa og ikke mindst i Danmark. Budskabet i mandatet lever ikke op til løfterne om at forbedre naturens kvalitet og en naturlov, sagde EU-ordfører Christian Friis Bach (R).

Underforstået: SVM-regeringen svigter den ambitiøse linje.

Alternativet: Klima og miljø er ikke økonomi
EU-ordfører Theresa Scavenius (AL) undrede sig over, at regeringen forsøger at udvande forslaget, når miljøministeren ellers er enig i problemet og at forslaget kan løfte noget.

– Alternativet ser ikke natur og klima som et erhvervsøkonomisk spørgsmål, fastslog hun.

Enhedslisten støtter EU-kommissionen
– Den danske regerings position er, at dette ikke skal have den effekt, som ideen er, beklagede EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL).

Enhedslisten kan derimod godt støtte EU-kommissionens udspil bortset fra delegerede retsakter.

SF: Fælles finansiering
– Regeringens mandat undtager enhver forpligtelse til at lave nogen form for beskyttelse. Det er elastik i metermål med undtagelser for alt muligt og ikke meget i naturens retning, kritiserede EU- og naturordfører Marianne Bigum (SF).

Hun kritiserede regeringen for at affeje de samfundsøkonomiske gevinster på brutto 23,6 mia. kr. årligt for Danmark, som kommissionen har beregnet.

Marianne Bigum betragter det som dobbeltmoral hos regeringen, når den fremhæver økonomi som en væsentlig barriere, men samtidig stemmer imod et fælles finansieringsforslag fra Polen, Slovakiet, Østrig, Letland, Grækenland og Cypern.

Disse seks lande har foreslået en særlig fond til at finansiere genopretningsmål, men Danmark støttede ikke flere EU-midler til nedbringelse af de statsfinansielle omkostninger, som er en stor barriere for regeringen, påpegede Marianne Bigum.

Det sidste undrede Magnus Heunicke, at de seks lande – nettomodtagere af EU-midler – skulle være SF’s bud på en miljøalliance. Han henviste til forhandlingerne om den næste flerårige ramme for EU-budgettet.

Marianne Bigum krydser fingre for, at Magnus Heunicke laver sit eget finansieringsforslag og samler en gruppe lande, som han vil samarbejde om at nedbringe de statsfinansielle omkostninger.

Konservative tvivler på regeringens strategi
– De samfundsøkonomiske konsekvenser tager ikke højde for EU’s tilskudsmidler til naturgenopretning og ej heller vedtagne danske indsatser såsom udtagning af lavbundsjorde, begrundede EU-ordfører Niels Fl. Hansen (K) de konservatives nej til mandatet.

Han sætter ikke sin lid til en strategi om at trække forslaget i en uambitiøs retning.

DF: Kvælende for erhverv
Dansk Folkepartis EU-ordfører Alex Ahrendtsen roste regeringen for forsøget på at nedtone noget af det værste i forordningsforslaget, men: – Det vil lægge en kvælende dyne over dansk erhvervsliv og især de erhverv, som vi lever af. Det vil som minimum give en merudgift på 1,5 mia. kr. årligt.

Videre er Alex Ahrendtsen bekymret for de delegerede retsakter (bemyndigelser til EU-kommissionen. Endelig ønsker det hollandske bomtrawlfiskeri forbudt, hvis naturgenopretning skal give mening.

DD: Vidtgående
– Det er en vidtgående forordning, og som ministeren gav udtryk for, så ved vi ikke, hvor det ender henne, sagde Jens Henrik Thulesen Dahl (DD).

Danmarksdemokraterne efterlyser vurdering af konsekvenserne for landmænd og fiskere.

Blågrønt nej fra LA
EU-ordfører Alexander Ryle (LA) spændte over begge fløje, da han begrundede sit nej med, at Liberal Alliance ikke kan støtte, at regeringen modarbejder EU’s ambition om mere natur.

Desuden mangler der analyser af konsekvenser bl.a. i form af større fiskebestande og af de erhvervsøkonomiske konsekvenser.

S og V
EU-ordfører Henrik Møller (S) stillede sig i midten i mandatsandwichen og konstaterede, at en gruppe synes, at mandatet er uambitiøst i forhold til naturgenopretning, mens en anden gruppe finder det for krævende og omkostningsfyldt for erhvervslivet.

-Det er et skridt i den rigtige retning, sagde den socialdemokratiske ordfører i sin forventede opbakning til mandatet

Fødevare- og miljøordfører Erling Bonnesen (V) opfordrede „sin“ minister til at slå i bordet for landmænd og fiskeres fødevareproduktion i bred forstand og træproduktion: – Vi skal også tænke i fødevareforsyningssikkerhed.

Læsepause
Søren Bo Søndergaard er utilfreds med at skulle tage stilling til et oplæst, kompliceret mandat. Han luftede tanken om suspension af møder i fremtiden for at få en læsepause.

Jens Henrik Thulesen Dahl og Marianne Bigum bakker op om den opfordring om at få mandater på skrift. (Dj/200623)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.