Nåh ja-mandat til socialsøjle

Den sociale søjle er juridisk uforpligtende benchmark

Af Claus Djørup
Den sociale søjle er ikke juridisk bindende, men en politisk hensigtserklæring, fastslog beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) med henvisning til ministerrådets juridiske tjeneste.

Dokumentet, der indeholder 20 principper for udvikling af arbejdsmarkedet og de sociale systemer i EU, finpudses på arbejdsmarkedsministerrådet den 23. oktober, hvor formandslandet Estland skal bemyndiges til at underskrive sammen med EU-kommissionen og EU-parlamentet. Det kræver opbakning fra samtlige medlemslande.

Forhandlingerne drejer sig alene om indledningen (præamblen), der definerer søjlens formål og – understreger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) – hvad formålet ikke er. Der overføres ikke kompetence fra medlemslandene til EU, og arbejdsmarkedets parters kompetence og autonomi respekteres.

Udfordring for dansk model på længere sigt
Han var helst foruden forslaget, men blokerer ikke.

– Det kan indirekte være med til at knæsætte nogle udfordringer også for den danske model, erkendte Troels Lund Poulsen i europaudvalget fredag 13. oktober, da han fik opbakning fra alle bortset Dansk Folkeparti og Enhedslisten

Han ønsker ikke, at der skabes forventninger om løsninger fra Bryssel på områder, hvor ansvaret for at handle først og fremmest ligger hos medlemslandene.

Regeringen kryber i flyverskjul
– Dette er et stort skridt yderligere i retning af et socialt Europa. Regeringen burde afvise det blankt – totalt. Regeringens mandat er klassisk dansk EU-holdning: Vi bider os ikke fast i bordet, vi kravler under det, sagde EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

Enhedslisten ønsker i modsætning til Troels Lund Poulsen en social protokol, der overtrumfer det indre markeds friheder. Den europæiske fagbevægelse, EFS, foreslog en sådan protokol i marts 2018 som modspil til Laval-dommen, som han betegner som ”en licens til social dumping”.

– Den sociale søjle er underordnet reglerne om fri bevægelighed og ambitionen om etableringen af en økonomisk-monetær union. Det er forkert, hvis regeringen støtter en proces, der fører til yderlige underordning af de faglige og sociale rettigheder under de benhårde økonomiske lovmæssigheder, sagde Finn Sørensen.

Søjlen gavner udsatte borgere
EU-ordfører Rasmus Nordqvist (AL) støtter varmt, at det sociale får en langt større profil i det europæiske samarbejde ved at holde hinanden op på at give borgerne lige muligheder.

EU-kommissionens forslag til social indeholder ikke nye rettigheder eller ny lovgivning, men om at måle i forhold hinanden, understregede Rasmus Nordqvist i sin opfordring til regeringen om at yde aktiv støtte.

Det radikale Venstre ser socialsøjlen som et redskab til at hæve de andre nærmere dansk niveau.

– Et Europa, hvor det sociale sikkerhedsnet konvergerer op i dansk retning, er også i Danmarks interesse, fordi det er en måde at undgå social dumping eller unfair konkurrence, sagde Zenia Stampe (R).

Forudsætning for fri bevægelighed
Den stigende sociale og økonomiske ulighed i Europa kan bringe tilslutningen til fri bevægelighed i fare, påpegede Claus Larsen-Jensen (S), som er barselsvikar for Lea Wermelin (S) og i øvrigt tidligere formand for europaudvalget.

De 19 eurolande vil sætte standarden på social- og arbejdsmarkedsområdet, hvis ingen andre lande deltager i den sociale søjle, mener Claus Larsen-Jensen.

SF’s skriftlige bidrag
SF meddelte skriftligt sit positive votum angående socialsøjlen:

”SF hilser EU-kommissionens forslag om en social søjle velkommen og er meget positiv over for initiativet i det omfang, at den nationale kompetence og arbejdsmarkedets parter respekteres.

Der er i Europa et kæmpe behov for en bedre sociale balance og fokus på ordentlige vilkår for arbejdstagere, som for længe har stået i skyggen af nedskæringer og har været underlagt hensyn til det indre marked.

SF kan dog samlet set støtte regeringens mandat, men i forhold til formuleringen om at koble den sociale søjle til behovet for løbende nationale reformer finder SF det vigtigt at understrege, at forhandlingerne om en social søjle ikke må give anledning til at snige nedskæringspolitik ind ad bagdøren,” slutter EU-ordfører Holger K. Nielsen (SF).

20 sociale principper
De 20 principper i søjlen vedrører ifølge Beskæftigelsesministeriets politikernotat:

1) uddannelse og livslang læring, 2) ligestilling, 3) lige muligheder, 4) aktiv beskæftigelsespolitik,5) sikker og fleksibel beskæftigelse, 6) lønninger, 7) ansættelsesvilkår, 8) social dialog og inddragelse af arbejdstagere, 9) balance mellem arbejdsliv og privatliv, 10) arbejdsmiljø, 11) børnepasning, 12) social sikring, 13) arbejdsløshedsydelser, 14) minimumsindkomst, 15) pensioner, 16) sundhedsydelser, 17) inklusion af handicappede, 18) langtidspleje, 19) boliger og støtte til hjemløse samt 20) adgang til basale tjenester.

Troels Lund Poulsen fik tillige et supplerende mandat med samme flertal – DF og EL imod – til revision af udstationeringsdirektivet. (Dj/151017)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.