Mandater om vejafgift, vejbyggeri og togpassagerer

Regeringen reserverer sig lang respit til km-afgift

Af Claus Djørup
Transportminister Benny Engelbrecht (S) står hårdt på en lang overgangsordning på mindst 10 år, hvis revisionen af direktivet om vejafgifter for lastbiler ender med, at periodebetaling udfases til fordel en afgift per kilometer (roadpricing).

Den danske position ligger i klassen ”afgørende vægt”, hvilket i givet fald betyder et dansk nej ved afstemningen om ændringerne i eurovignetdirektivet i ministerrådet den 2. december. Det kommer næppe dertil.

Den lange overgangsordning skal betragtes som en teknologisk forsikring mod at kaste sig for tidligt ud i opkrævning af afstandsbaserede vejafgifter, som der har været tilløb til tidligere herhjemme. Benny Engelbrecht konstaterer dog, at teknologien er blevet mere moden, og Belgien har indført

Videre vender Benny Engelbrecht som alle danske ministre til alle tider mod øremærkning af afgiftsindtægterne til et bestemt formål, in casu vejanlæg. Den holdning er fremherskende i ministerrådet.

Han er opmærksom på på, at det nye direktiv ikke lægger hindringer i vejen for den nuværende opkrævningsmetode ved passage af Storebæltsbroen, altså statsgarantimodellen med finansiering via brugerbetaling på faste forbindelser.

Den nuværende vignet (vejbenyttelsesafgiften) kan bevares, hvis det er urimeligt dyrt at indføre km-afgift.

Her er den danske bestræbelse ligeledes en lang overgangsordning. Særligt vil Benny Engelbrecht fortsat friholde lette lastbiler mellem 3,5 ton og 12 ton samt busser fra opkrævning af vejbenyttelsesafgift, fordi det simpelt hen ikke kan svare sig.

Busser
Endelig er det op til det enkelte medlemsland, om busser skal undtages fra vejafgift.

Direktivet udvides fra tunge køretøjer til også at omfatter busser, person- og varebiler.

Jan E. Jørgensen (V) fik ikke et tilsagn om, at regeringen vil undtage busser. Benny Engelbrecht konstaterede til gengæld, at den forrige regering ikke havde været aktiv med hensyn til at undtage kollektiv trafik. I givet fald kan det besluttes i en lov, der indfører km-afgift.

Videre kan der lægges en særskilt trængselsafgift oven på vejafgiften, og afgiftssatserne gradueres efter CO2-udledning.

Indtægter fra vejafgifter skal ikke øremærkes, hvis det står til den til enhver tid værende danske regering.

Alle partier bortset fra Nye Borgerlige per fjernmelding kunne indforskrives som opbakning ved forelæggelsen i europaudvalget torsdag 14. november forud for transportministerrådsmødet den 2. december.

Transportordfører Henning Hyllested (EL) betegnede dette mandat som stærkt. Han er durk imod EU-kommissionens oprindelige forslag om, at der skal investeres i den strækning, som afgiften opkræves for, dvs. man vil bruge afgifterne til udvide vejnettet.

Hurtigere TEN-infrastrukturprojekter
Et tandet mandat drejer sig om forsinkelsesforebyggende procedurer i forbindelse med godkendelse af transportinfrastrukturprojekter på det transeuropæiske transportnet kaldet Smart TEN-T.

Ifølge kompromisforslaget vil alene Femertunnelprojektet og jernbanestrækningerne fra København til Rødbyhavn og fra Puttgarden til Hamborg falde ind under den ny regulering. Videre kan godkendelser klares ved en dansk lovgivningsproces, hvilket ligger i fortsættelse af den danske tradition for, at projekttilladelser på VVM opnås gennem anlægslove.

– Detaljeniveauet er formindsket, og der er større fleksibilitet for medlemslandene i administration af reglerne, opsummerede Benny Engelbrecht.

Benny Engelbrecht håber, at EU-vejpakken er på plads i næste måned. Et af elementerne er den moderne (digitale) tachograf, der skal være kontrolfunktion ved krydsning af grænser og cabotage, bekræftede han over for EU-ordfører Morten Messerschmidt (DF).

Jernbaner
Ingen voterede imod mandatet vedrørende forordningen om jernbanepassagers rettigheder og forpligtelser.

Kompromisforslaget medfører ikke væsentlige økonomiske byrder i modsætning til EU-kommissionens oprindelige forslag.

Der indføres ikke længere nye krav til bemanding af stationer og tog.

Sommertid igen i 2020
Behandlingen om at afskaffe det halvårlige klokkeslætskift er gået ned i tempo. Ministerrådets juridiske tjeneste mener, at EU-kommissionens forslag er utilstrækkeligt begrundet.

Det medfører, at EU-kommissionen skal gennemføre en konsekvensanalyse, forventede Benny Engelbrecht i europaudvalget torsdag. Der har ikke været afholdt arbejdsgruppemøder under det indeværende halvårs finske EU-formandskab. (Dj/171119)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.