Mandat til læsbare kemiadvarsler

Fem fareklasser tilføjes kemikaliemærkning

Af Claus Djørup
Skriftstørrelsen på kemikalieprodukters emballage er bogstaveligt for småt til at skulle reguleres af EU, mener EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF).

Miljøminister Magnus Heunicke (S) ser derimod en fordel i, at bogstaverne på farlige stoffers emballage ikke er for små, selv om han arbejder for fleksibilitet med hensyn til skriftstørrelsen på farekommunikation af hensyn til erhvervslivets omkostninger.

Det afføder store omkostninger til omstilling lige fra udskiftning af printere til udformning af nye etiketter. Det vil omfatte ca. 1000 danske virksomheder, som ifølge Miljøministeriets skøn med brede intervaller får 231 mio. kr. +/- 147 mio. i omstillingsomkostninger og 228 mio. +/- 159 mio. kr. i varige årlige omkostninger.

I gennemsnit får hver af disse virksomheder en ekstra udgift på 459.000 kr. det første år.

Gevinsten skal udmønte sig i en mere sikker håndtering og markedsføring til gavn for menneskers sundhed og miljøet.

Den danske regering lægger såmænd stor vægt på for fleksible krav til skriftstørrelsen på etiketten for at nedbringe industriens omkostninger, hvis der samtidig påføres en digital mærkning.

Maling- og lakindustriens typografiske anbefaling
Danmarks Farve- og Limindustri (DFL) bidrager med en typografisk pointe i høringssvarene.

I stedet for at fastsætte en minimumsskriftstørrelse kunne fastsætte en mindste bogstavhøjde, da en fast skriftstørrelse er meningsløs, hvis der ikke samtidigt tages højde for skrifttype. Et forslag om bogstavhøjde bør kombineres med en linjeafstand på 100 % i stedet for 120 % som i kommissionens forslag, mener DFL.

Tredjelande skal have kontaktperson i EU
Magnus Heunicke fik opbakning fra euroudvalget – bortset fra Dansk Folkeparti – fredag 9. juni til mandatet vedrørende en hjørnestenen i EU’s kemikalielovgivning, nemlig revision af forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger – CLP (classification, labelling and packaging).

Blandt opstramningerne – som mandatet lægger stor vægt på – er kravet om en levereandør i EU, der kan holdes ansvarlig for et importeret kemikalieprodukt. På den måde holdes der snor i onlineplatforme.

Magnus Heunicke lægger også vægt på regler for genopfyldningssalg. Det vil kun gælde produkter, der er behæftet med minimal fare, fremgår det af politikernotatet.

Nye fareklasser
Mandatet giver rum for, at EU-kommissionen kan indføre nye fareklasser ved delegerede retsakter, men ikke den anden vej. Ophævelse af fareklasser skal kræve ny lovgivning.

Som en opfølgning på REACH-forordningen (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) ser EU-kommissionen ifølge Miljøministeriet behov for fem nye fareklasser i CLP-forordningen for:
1) hormonforstyrrende egenskaber,
2) persistente (svært nedbrydelige), bioakkumulerende (ophober sig i levende organismer) og toksiske (giftige) egenskaber (PBT-stoffer),
3) meget persistente og meget bioakkumulerende egenskaber (vPvB-stoffer),
4) persistente, mobile (udvaskelige/vandopløselige) og toksiske egenskaber (PMT-stoffer), og
5) meget persistente og meget mobile egenskaber vPvM-stoffer).

DF: Nej til kommissionsbeføjelser og totalharmonisering
Alex Ahrendtsen er glad for nye fareklasser, der tager højde for hormonforstyrrende egenskaber. Han voterede dog imod mandatet på grund af beføjelser for EU-kommissionen til at udstede delegerede retsakter og totalharmoniseringen, der hindrer Danmark i at gå videre. (Dj/120623)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.