Linda Nielsen-udvalg undersøger dansk stenuldsfabrik i USA

Et billede fra en demonstration den 2. august 2018 mod Rockwools projekt illustrerer den seneste artikel i det lokale medie West Virginia Public Broadcasting. (Med tilladelse: Liz McCormick/West Virginia Public Broadcasting)

Undersøgelse færdig til foråret

Af Claus Djørup
I Jefferson County i West Virginia er der udbredt modstand mod Rockwools ny stenuldsfabrik, der tages i drift til foråret. Derfor er ”West Virginia Public Broadcasting”s omtale grundig ved meddelelsen om, at et organ i koncernens hjemland behandler den lokale klage.

Det danske OECD-organ vedrørende (u)ansvarlig virksomhedsadfærd tager nemlig sagen op om Rockwools projekt i West Virginia, efter at koncernen har afvist mægling.

National Contact Point (NCP) Danmark forventer at færdiggøre undersøgelsen i 1. kvartal 2021.

En lokal gruppe af folkevalgte og foreninger i Jefferson County klagede i oktober sidste år til ”Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd” (MKI – NCP Danmark) over Rockwools anlæg af en stenuldsfabrik i Ranson.

Klagen er bygget op over tre forhold:
1) Politiske uregelmæssigheder (”political improprieties”), hvilket sigter på utilstrækkelig delstatslovgivning og måden, byggetilladelsen er forhandlet på med delstatens erhvervsminister med egeninteresse i projektet.
2) Risiko for luftforurening fra fabrikkens kul- og gasanvendelse
3) Risiko for vandforsyningen på grund af geologiske forhold (‘sinkholes’). Området er et karstlandskab med et netværk af underjordiske huler i den porøse sten.

NCP Danmark har adresse hos Erhvervsstyrelsen og behandler sager om overtrædelser af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Juraprofessor ved Københavns Universitet, Linda Nielsen, er formand. De øvrige fire medlemmer er menneskerettighedsekspert Thomas Trier Hansen, underdirektør í DI Kim Haggren, handelshøjskoleprofessor Karin Buhmann og international konsulent hos Fagbevægelsens Hovedorganisation Peter Waldorff.

Foreslog forgæves mægling
Institutionen har talt med begge parter og konkluderer, at ”det kan ikke udelukkes, at der er sket en tilsidesættelse af OECD’s retningslinjer.”

-På denne baggrund behandles klagen for at undersøge nærmere, om retningslinjerne må anses at være tilsidesat, siger Linda Nielsen.

Virksomhedsadfærdspanelet tilbød mægling, hvilket Rockwool afslog, som det fremgår af NCP Danmarks meddelelse.

-Derfor går vi videre med sagen og indhenter oplysninger med henblik på at lave en udtalelse, siger Linda Nielsen. Hun understreger, at det ikke foregriber resultatet.

Kritik kan ridse renommé
Fabriksbygningen er næsten opført, og produktionsudstyret er ved at blive installeret, så produktionen kan påbegyndes i foråret 2021, oplyser Rockwools hovedkontor i Danmark.

En eventuel kritisk udtalelse vil ikke føre til, at fabrikken rives ned, medgiver Linda Nielsen. Den vil i givet fald have fokus på virksomhedens processer for ‘due diligence’.

-En udtalelse er relevant, selv om det ikke har domstolskonklusioner. Det ville tage flere år, hvis denne sag skulle for en domstol – det er en helt anden proces, hvor man skal have en retlig interesse, det koster kassen og tager lang tid. Vores er et hurtigt og gratis klagesystem, og alle kan klage. Det er en mekanisme med mange fordele, fremhæver Linda Nielsen.

-Vi kan ikke pålægge erstatning, men jeg kan forsikre, at de virksomheder, som får kritiske bemærkninger og anbefalinger, ikke er ligeglade. Der er andre sanktionsmuligheder end domstolsdomme, fortsætter Linda Nielsen med underforstået henvisning til offentlig omtale og konsekvenser for renommeet.

Smidigere alternativ til omstændelig domstol
NCP Danmark har to formål. Det ene er information om OECD’s retningslinjer og klagesystemet. Det andet er rollen som klageinstans, der forsøger at foretage mægling og i mislykket fald afgive en udtalelse og eventuelt anbefalinger.

-Vi repræsenterer ikke regeringen eller Danmark, og vi er ikke en domstol, som kan foretage bevisførelse, afsige dom eller give erstatning, men vi kan komme med en kritisk udtalelse og anbefalinger, forklarer Linda Nielsen.

Det danske OECD-kontaktpunkt har ikke mange sager. Det kan bl.a. skyldes, at mulige klagere er bekymrede for besværlighederne ved at klage.

-Der er stadig er behov for at udbrede kendskabet til OECD’s retningslinjer og klagesystemet med NCP Danmark. Man får ganske meget hjælp af sekretariatet, hvis man indgiver en klage, siger Linda Nielsen som en opfordring til tilbageholdende NGO’er med begrænsede ressourcer.

”Ansvarlighed” er kerneordet i CSR (Corporate Social Responsibility, virksomheders samfundsansvar).

-Det indebærer, at man opfører sig ordentligt og ikke kun tager snævre økonomiske hensyn, men bredere samfundshensyn, slutter Linda Nielsen.

Derfor afvises mægling
Rockwool ser positivt på MKI, der hjælper virksomheder med at overholde OECD’s retningslinjer. Alligevel afslår koncernen invitationen til mægling.

-Efter en omfattende bilateral drøftelse konkluderede vi, at formel mægling højst usandsynligt ville løse tvisten til begge parters tilfredshed, siger vicekommunikationsdirektør Michael Zarin, Rockwool International A/S.

Han pointerer, at NCP Denmark selv understreger, at der på dette sted i undersøgelsen ikke er fastslået nogen overtrædelse af OECD´s retningslinjer.

Proces- og ikke miljøundersøgelse
Det er meget om for Rockwool at indhegne NCP-undersøgelsen, der ikke nødvendigvis omfatter det, som klagerne ønsker.

-Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være stor forskel på de emner, en klage indeholder, og hvad en NCP beslutter at undersøge nærmere. Visse emner kan eventuelt blive lukket i den indledende undersøgelsesfase. Vores vurdering er, at NCP primært undersøger såkaldte due diligence-processer. NCP undersøger ikke overholdelse af regulering og lovgivning eller fabrikkens påvirkninger af miljøet, erklærer Michael Zarin.

Rockwool går væk fra kul
Videre er Rockwool sikker på, at opførelsen af fabrikken opfylder alle lokale og internationale retningslinjer.

Rockwool vil udelukkende anvende naturgas i produktionsprocessen og udelukker dermed kul. Ifølge Michael Zarin formindsker det CO2-udledningen med 30 procent i forhold til anvendelse af kul i smelteovnen.

Delegation deltog i generalforsamling
En delegationen fra Jefferson County deltog i Rockwools generalforsamling den 3. april 2019 i et forgæves forsøg på at stoppe projektet.

Tidligere formand for ”Young Democrats of America” Ron Snyder og meteorolog Timothy L. Ross fra Jefferson County benyttede generalforsamlingen til at advare mod de risici, som der ikke er taget hånd om. De ønsker større åbenhed hos Rockwool om vand fra produktionsanlægget og foreslog derfor en undersøgelse af selskabets håndtering af vand. Det blev forkastet uden afstemning. (Dj/280920)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.