Klimahensyn vigtigere end biomasseforurening

Større udledning af svovl og partikler fra biomasse er prisen værd for CO2-reduktion, mener miljøministeren. Dobbeltmoral, siger venstrefløjspartier. Foto: Fagpressen.eu

Mandater til fyringsanlæg og fiskekvoter

Af Claus Djørup
Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) må leve uden opbakning fra yderfløjene i energiforligskredsen – Dansk Folkeparti og Enhedslisten – til sit mandat angående direktivforslaget om begrænsning af luftforurening fra mellemstore fyringsanlæg.

Det drejer sig om kvælstofoxider (NOx), svovldioxid (SO2) og partikler (PM2,5) fra anlæg i størrelsen 1-50 MW. De findes typisk på fjernvarmeværker, fabrikker og større boligejendomme.

Forslaget (MCP-direktivet, Medium Combustion Plant) er på dagsordenen for miljøministerrådsmødet i Bryssel onsdag 17. december.

Det vil ifølge miljøministeren bringe EU op på samme niveau som Danmark, men vil herhjemme have økonomiske konsekvenser halm- og træfyrede og nyttiggørelse af biomasseaffald til energiproduktion, fremgår det af politikernotatet.

Svovl og partikler i vejen for biomasseanlæg
– Da partikler og svovl fra fjernvarmeværker ikke er et problem for luftkvaliteten herhjemme, lægger vi særlig vægt (dvs. Danmark stemmer i givet fald ikke imod hele forslaget, red), at grænseværdierne for biomassefyrede ikke kommer til at kompromittere biomasseudbygningen herhjemme, erklærede Kirsten Brosbøl i europaudvalget fredag 12. december.

Konkret arbejder hun for lempelse af direktivforslagets grænseværdi for SO2 for halmfyrede anlæg og for støv for eksisterende træ-biomassefyrede anlæg med våd røggasrensning.

Omkostningerne vil dog være overkommelige og i værste fald udgøre 2,1 mio. kroner for et eksisterende anlæg, vurderer miljøministeren.

Danmark imod brunkulslempelse
Videre vender den danske regering sig imod lempelser for såkaldt lokale brændsler, eftersom disse brændselstyper såsom brunkul kan være stærkt forurenende og medføre øget luftforurening i Danmark.

Endelig arbejder hun for, at grænseværdierne kan opdateres i takt med den teknologiske udvikling.

Dobbeltmoral kontra klimahensyn
Det er ikke en troværdig forhandlingsposition at kræve lempelser i de dele af direktivet, der får konsekvenser herhjemme, mens Danmark er imod andres behov, mente Per Clausen (EL).

Hvis biomassefyring giver luftforurening, så skal det problem løses, så Enhedslisten kan på ingen måde støtte regeringens forslag til mandat, sagde Per Clausen.

EU-ordfører Holger K. Nielsen (SF) krøjede sig også ved dobbeltmoralen i forhold til biomasseanlæg, men sagde dog ja trods betænkeligheder.

– Det er ikke dobbeltmoral om, at andre skal gøre noget, men vi ikke skal. Vi ønsker at fremme biomasse i Danmark af klimahensyn, svarede Kirsten Brosbøl.

ENSTEMMIGT FISKEMANDAT
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har hele europaudvalgets opbakning til sin forhandlingsposition til EU-kommissionens oplæg til fangstmængder i 2015 i Nordøstatlanten og andre farvande uden for Østersøen.

Baggrunden er en kyststatsaftale om makrel tillige med en Norgesaftale, så danske fiskere kan fortsætte med at fiske i norske farvande efter nytår.

Han skulle alligevel ikke have mandat til økologiforslaget om reduktion af undtagelser for både at blive og forblive økolog. De undtagelser skal der ryddes grundigere ud i, mener Dan Jørgensen, som har støtte hos otte kolleger til at afvise forsøget på en delvis indstilling i ministerrådet.

Danmark arbejder for svinestøtte
Danmark har støtte også fra otte andre lande til forslaget om privat oplagring af svinekød for at afbøde den russiske fødevareembargo. EU-kommissionen tøver, selv om det er sjældent, at Danmark anmoder om markedsstøtte.

Per Clausen påpegede, at de russiske restriktioner begyndte lang tid efter udbrud af afrikansk svinepest.

En opkøbsordning for svin, som vi ikke kan sælge, kan ikke tage afsæt i, at det russiske marked kommer tilbage på samme måde.Det bliver ikke som i gamle dage, sagde Per Clausen.

Det globale fødevaremarked vil fortsat være stort, og der vil også kunne afsættes kvalitetsprodukter i Rusland, mente den fortrøstningsfulde fødevareminister.

– Vi lægger op til en meget midlertidig ordning på seks måneder. Jeg deler ikke helt Per Clausens pessimisme, men det skal ses som en afhjælpning, indtil vi får åbnet alternative markeder, sagde Dan Jørgensen. (Dj/161214)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.