Juncker afkræves løfte om ‘L’Europe des Parlements’

To trediedele af de nationale EU-udvalgsformænd vil lukkes ind og have direkte indflydelse på EU’s beslutninger. Foto: Fagpressen.eu

Luxembourger blandt de nationale europaudvalgsformænd, der kræver en arbejdsgruppe om mere indflydelse i EU

Af Claus Djørup (opdateret 1. juli)
Den formentlig næste EU-kommissionsformands eget hjemland slutter sig til initiativet for mere reel indflydelse til de nationale parlamenter.

Efter tilslutning fra den socialdemokratiske luxembourger Marc Angel, som indgår i den regerende koalition, er det 29 formænd for nationale europaudvalg i 22 lande (nogle lande har to kamre), som byder den kristendemokratiske luxembourger Jean-Claude Juncker velkommen som EU-kommissionsformand med en opfordring til nedsætte en arbejdsgruppe om en større rolle til nationale parlamenter i EU’s beslutninger.

Arbejdsgruppen skal bestå af nationale parlamentarikere og repræsentanter fra EU’s institutioner, som skal se på de nationale parlamenters rolle i EU, fremgår det af lykønskningsbrevet til Jean-Claude Juncker fra bl.a. Eva Kjer Hansen (V).

Arbejdsgruppens opgave skal være at udarbejde en handlingsplan med forslag til, hvordan man kan styrke nationale parlamenters rolle i EU.

– Der er en voksende enighed mellem nationale parlamenter om, at deres rolle i EU-anliggender bør gå videre end at overvåge overholdelsen af nærhedsprincippet samt føre kontrol med de nationale regeringer. Nationale parlamenter bør spille en mere aktiv rolle i den europæiske beslutningsproces, hedder det i brevet, der bygger på forslag fra Holland, Storbritannien og Danmark.

De 29 udvalgsformænd undlader at nævne detaljerede, konkrete initiativer.

Dansk oplæg med initiativret

I april sendte et enstemmigt europaudvalg 23 forslag til høring hos de 27 øvrige EU-lande og omkring 40 kamre. Blandt de danske forslag er en initiativret og almindelige politiske kommentarer til EU-forslag.

– EU-parlamentet er styrket og er medlovgiver på alle områder, og det er godt, men de nationale parlamenter har kun vage redskaber. Eksempelvis har EU-kommissionen netop negligeret et såkaldt gult kort vendt mod forslaget om en fælleseuropæisk offentlig anklager, sagde Eva Kjer Hansen ved den lejlighed for to en halv måned siden.

– Diskussionen om de nationale parlamenters rolle er blevet særlig påtrængende, fordi der er sket meget omkring den økonomisk-monetære politik med landespecifikke anbefalinger og beslutninger, der påvirker det enkelte lands finanslov. Det er vigtigt, at de nationale parlamenter er med ind over, understregede Eva Kjer Hansen.

Seks lande ikke-medunderskrivere
De 29 EU-udvalgsformænd repræsenterer Holland, Storbritannien (2), Irland, Ungarn, Polen (2), Letland, Litauen, Rumænien (2), Tjekkiet (2) , Østrig (2). Slovenien (2), Slovakiet, Kroatien, Cypern, Frankrig (2), Portugal, Malta, Sverige, Finland, Tyskland, Luxembourg samt Danmark.

To af de seks stemmetungeste lande er ikke medunderskrivere, nemlig Italien og Spanien. De øvrige fire ikke-medunderskrivere er Grækenland, Belgien, Bulgarien og Estland.

Det betyder, at mindst 26,7 procent af stemmerne i ministerrådet ikke deltager i opfordringen.

Der er i alt cirka 40 parlamentskamre i de 28 EU-lande.

EU-topmødets vage erklæring om nationale parlamenter
EU-topmødekonklusionerne 27. juni indeholder en reference til de nationale parlamenter.

Det sker i en udtalelse øverst side 15 som direkte optakt til de fem strategiske områder, der i virkeligheden er et arbejdsprogram for den næste EU-kommission:

“I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet skal unionen rette sin indsats mod de områder, hvor den virkelig gør en forskel. Den bør afholde sig fra at iværksætte tiltag, hvis medlemsstaterne bedre kan nå de samme mål. Unionens troværdighed afhænger af dens evne til at sikre passende opfølgning af afgørelser og forpligtelser. Dette kræver stærke og troværdige institutioner, men vil også have fordel af større inddragelse af nationale parlamenter.”

Afstemning 16. april
EU-parlamentet stemmer onsdag 16. juli om godkendelse af Jean-Claude Juncker som kommissionsformand efter møder og høringer i bl.a. parlamentets partigrupper.

Umiddelbart efter mødes stats- og regeringscheferne på ny for at besætte posterne som permanent rådsformand og fast udenrigsrepræsentant. (Dj/290614/010714)

www
Det danske udspil på dansk
Det danske udspil på engelsk
Artikel om europaudvalgets oplæg

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.