Ja-partier driver fra hinanden

Regeringens forslag til vedtagelse nedstemt. Foto: Fagpressen.eu

NEDERLAG TIL REGERINGEN SAMT ALTERNATIVERNE

Af Claus Djørup (Opdat. 19. marts 2014)
Sammenholdet mellem de fem EU-aftalepartier (V, S, R, SF, K) sprak ved afstemningen tirsdag (18. marts) om vedtagelsesforslagene, der blev fremsat i forespørgelses-debatten torsdag (13. marts) om udlændinges adgang til sociale ydelser – såkaldt velfærdsturisme.

– Det er historisk, at ja-partierne ikke kan enes om en fælles vedtagelse, konstaterer socialordfører Finn Sørensen (EL), som rejste forespørgslen til udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

Med en enkelt undtagelse stemte alle nej til andres forslag, og ingen stemte blankt.

S, R og SF’s forslag om en økonomisk nødbremse og årlig status blev nedstemt af de øvrige partier, og ingen stemte blankt.

Tilsvarende nedstemte alle øvrige partier forslaget om optjeningsprincippet fra V, LA og K.

Enhedslisten fik nej fra resten af folketinget til en social undtagelse.

Dansk Folkepartis vedtagelse var det eneste, som fik støtte af en ikke-medforslagstiller, nemlig Liberal Alliance.

Løsgængeren Uffe Elbæk stemte med regeringen i alle fire tilfælde.

Forhandlingerne om en ny europapolitisk aftale går så trægt, at Martin Lidegaard åbenbart ikke har sat sig ind i dem endnu. Han lovede en dialog. Med uenigheden om velfærdsydelser bliver der næppe indgået en aftale inden EU-parlamentsvalget den 25. maj. (Dj/180314)

DOKUMENTATION: De fire resolutionsforslag om udlændinge og velfærd

V26 (S, R, SF), nedstemt af V, DF, EL, LA og K:
”Folketinget understreger vigtigheden af den frie bevægelighed som en grundpille i EU-samarbejdet. Det er en forudsætning for vækst og beskæftigelse i Danmark. EU-borgere, der bidrager til dansk velfærd, skal også kunne nye godt af dansk velfærd.

Folketinget understreger samtidig, at formålet med den frie bevægelighed er, at man skal kunne søge arbejde – ikke sociale ydelser – på tværs af grænserne.

Folketinget opfordrer regeringen til at arbejde aktivt i relevante europæiske sammenhænge for at fremme forudsætningerne for at opretholde det danske velfærdssystem og modvirke social dumping.

I forbindelse med revisionen af forordning 883/04 om sociale sikringsordninger opfordres regeringen til at gå i dialog med kommissionen og andre EU-lande med henblik på at sikre medlemslandenes velfærdssamfund og opstille værnsregler om økonomisk nødvendigt.

Folketinget opfordrer regeringen til at følge udviklingen og fremlægge en årlig status for udviklingen i antallet af EU/EØS-borgere, der modtager danske velfærdsydelser og dertil relaterede udgifter og indtægter.”

V25 (V, LA, K), nedstemt af S, DF, R, SF og EL:
”Folketinget understreger vigtigheden af den frie bevægelighed som en grundpille i EU’s indre marked.

Folketinget understreger, at udlændige skal komme til Danmark, fordi de ønsker at bidrage til det danske samfund, og ikke for at få adgang til sociale ydelser.

Folketinget konstaterer, at indretningen af de danske velfærdsydelser er national kompetence.

Folketinget finder det afgørende, at EU-samarbejdet respekterer mangfoldigheden i medlemsstaternes sociale profiler, herunder en dansk velfærdsmodel der sikrer rimelighed i forhold til, hvornår vandrende arbejdstagere kan modtage sociale ydelser som børnecheck, SU og dagpenge, kan opretholdes.

Folketinget deler den tyske kanslers opfattelse af, at EU ikke er en social union, og kritiserer, at regeringen ikke hidtil har været villig til at søge alliancepartnere i EU, der deler dette synspunkt, med henblik på at sikre, at arbejdskraftens frie bevægelighed ikke er ensbetydende med uhindret adgang til sociale ydelser efter kort tids ophold i Danmark.”

V27 (DF), nedstemt af V, S, DF, R, SF og K (LA stemte for):
”Folketinget konstaterer, at antallet af borgere fra andre EU-lande, der får børnecheck, børnetilskud, SU og andre velfærdsydelser, er eksploderet. Hver gang vi får nye tal på området, viser de endnu en voldsom stigning. Det er dybt kritisabelt, at regeringen ikke vil foretage sig noget som helst for at beskytte de danske velfærdsydelser som børnecheck, børnetilskud, SU osv. På den baggrund opfordrer Folketinget regeringen til hurtigst muligt at tage initiativer til at sikre de danske velfærdsydelser og den danske velfærdsstat.”

V24 (EL), nedstemt af V, S, DF, R, SF, LA og K:
”Folketinget konstaterer, at EU i stigende grad blander sig i reglerne om arbejdsmarkeds- og velfærdsydelser, og at denne indblanding fremmer social dumping og på sigt kan medfører underminering af den danske overenskomst- og velfærdsmodel.

Folketinget konstaterer, at reglerne om fri bevægelighed forhindrer os i at sikre, at borgere fra andre EU-lande arbejder her i landet på normale danske løn- og ansættelsesvilkår.

Folketinget konstaterer, at udenlandske arbejdere er velkomne her i landet, hvis de arbejder på lige vilkår, og at de, hvis de betaler skat her i landet, også skal have ret til velfærdsydelser på lige fod med danske statsborgere.

Folketinget konstaterer, at skiftende danske regeringer har lovet, at EU-medlemskabet ikke ville få negative konsekvenser for den danske overenskomst- og velfærdsmodel.

Folketinget opfordrer derfor regeringen til at sikre, at det danske folketing selv bestemmer over reglerne for velfærds- og arbejdsmarkedspolitikken, evt. i form at en dansk undtagelse fra EU’s regler.”

www
Forespørgselsdebatten F15 (web-tv) kl. 13-16:
Referat
© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.