Hasteopbygning af indre marked for krudt og granater (ASAP)

Tvangsproduktion støder mod grundloven

Af Claus Djørup
86 pct. af danskerne er tilfreds med EU’s støtte til Ukraine, mens 10 % er utilfredse, viser Eurobarometers opinionsundersøgelse.

De tilsvarende tal for hele EU er henholdsvis 69 % og 26 %.

Eurobarometers danske tal er stort set omsat i europaudvalgets opbakning til fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsens (V) mandat til forhandlingerne om en forordning om produktion af ammunition og missiler, der er midlertidig og udløber om to år. Alene Enhedslisten voterede nej ved forelæggelsen fredag 9. juni.

Lagrene er tomme rundt omkring i EU-landene, og forsvarsindustrien er dimensioneret til fredstid. Altså skal produktionskapaciteten sparkes i vejret. Troels Lund Poulsen taler om en ” betydelig kapacitetsudfordring”.

”Det kan ikke gå hurtigt nok”
Folketingets opbakning gælder også tempoet i opfyldning af egne og Ukraines behov for ammunition. Bekymringer for grundlov og militarisering får ikke lov at forsinke opbygning af ammunitionsindustrien.

EU-kommissionen betitler sit forslag ASAP, som de fleste kender som ”As Soon As Possible”, men her står for ”Act in Support of Ammunition Production” fra 3. maj.

Som EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) sagde: – Dansk Folkeparti er på Ukraines side, og vi er også på forsvarets side. Vi elsker krudt og kugler og kan ikke få nok af det i denne tid. Det kan ikke gå hurtigt nok.

– Vi er bekymrede for den måde, det kommer til at ske på, men vi støtter regeringens forhandlingsoplæg, bl.a. fordi de mulige drakoniske indgreb over for virksomhederne er midlertidige, hvis de ikke leverer. Vi har ikke tid til at dvæle alt for længe over det, så vi håber at få en million granater meget hurtigt, sluttede Alex Ahrendtsen.

Grundlovens § 73
-Forslaget giver god mening i den tid, vi lever i, men vi er dog bekymrede for de prioriterede ordrer kunne være i strid med grundlovens § 73 om ekspropriation, sagde EU-ordfører Christian Friis Bach (R).

– I Alternativet elsker vi ikke krudt og kugler helt så meget som andre, men i nogle sammenhænge kan det være nødvendigt, sagde EU-ordfører Theresa Scavenius (AL) i sin opbakning til mandatet. Hun er stærkt bekymret for, om man i ly af Ukraine-krisen fokuserer for meget på en militarisering og leder for mange penge og ressourcer over i det militære,

Forsvarsministeriet tager selv spørgsmålet op om forholdet til grundlovens § 73 om ekspropriation. Flere lande mener, at forslaget om prioriterede ordrer er for vidtgående. Der vil følgelig blive foretaget en nærmere vurdering af, om en prioriteret ordre efter omstændighederne kan udgøre ekspropriation over for producenter eller deres kunder.

Troels Lund Poulsen regner dog med, at flere af de regulatoriske elementer slettes i ministerrådets forhandlinger.

Vedtaget i EP
Forhandlingerne går hurtigt i EU, og det skyldes ”udfordringens strategiske karakter”, dvs. uden krudt og kugler kan EU-landene og Ukraine ikke forsvare sig. EU-parlamentet stemte forslaget igennem torsdag 1. juni.

Det aktuelle forslag om opskalering af produktion af ammunition er det tredje spor i ammunitionspakken fra 20. marts. De to første er donation fra egne lagre til Ukraine, og det andet er fællesindkøb.

Forslaget til produktionsforordning indeholder en ramme på 500 mio. euro (3,7 mia. kr.) til lån og tilskud til ammunitionsfabrikker. Her kunne der hentes midler til retablering af en dansk produktion af ammunition, bekræftede forsvarsministeren på et spørgsmål om den nedlagte fabrik i Frederikshavn.

Videre indeholder forslaget en overvågning af flaskehalse.

Endelig er der regulatoriske initiativer, der skal sikre udbud af ammunition på det indre marked. Dette omfatter mulighed for prioriterede ordrer på EU-plan, fremskyndelse af tilladelser, lette indkøb samt lette overførsel af ammunition og missiler og dele hertil i EU.

Mandatet – den store knast er tvangsproduktion
Regeringen lægger i mandatet stor vægt på, at pålæg til en virksomhed om at prioritere en ordre kun kan ske 1) undtagelsesvis, 2) ud fra klare procedurer og kriterier samt 3) med behørig stillingtagen til den nedprioriterede tredjeparts rettigheder.

Videre lægges der som sædvanlig stor vægt på, at EU-udgifter dækkes ved omprioriteringer på EU-budgettet og ikke ved at udskrive ekstra kontingent til medlemslandene.

Endelig lægges der vægt på, at forordningen:
1) understøtter etablering af nye produktionslinjer som prioriterede støtteberettigede tiltag
2) ikke lægger yderligere økonomisk pres på den europæiske forsvarsfond gennem yderligere omprioriteringer herfra
3) stiller proportionale krav til virksomhederne angående monitering, overvågning og rapportering (kraven ikke større end nødvendigt)
4a) sikrer gennemsigtighed i tildeling af støtte
4b) præciserer kvalitetskrav til EU-kommissionens evalueringer
5) respekterer eksisterende nationale regler og procedurer i eventuelle regler angående hasteprocedurer for tilladelse til produktion, lager og produktion

Tvangsbøder
EU-ordfører Alexander Ryle (LA) borede i EU-kommissionens kompetence til at pålægge tvangsbøder, hvis en virksomhed afslår en anmodning om at levere forsyningskritiske forsvarsprodukter.

Det er ikke berørt direkte i mandatet, men Troels Lund Poulsen forsikrede, at det også kommer til at fylde i drøftelserne i ministerrådet om prioriterede ordrer. (Dj/130623)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.