Forureningstunge lande imod hurtigere luftrensning

Magnus Heunicke: For stor afstand til WHO’s anbefalinger i forslag til luftkvalitetsforordning

Af Claus Djørup
EU-kommissionens revision af luftkvalitetsdirektiverne er utilstrækkelige set med den danske regerings øjne, men kampen i Bryssel står mod udvanding og ikke skærpelser.

Grænseværdierne for en række forurenende stoffer i udeluften tilnærmes FN’s verdenssundhedsorganisations anbefalinger, men de bør ligge helt tæt på WHO, mener miljøminister Magnus Heunicke (S) og hele europaudvalget.

– Der er for stor afstand til WHO’s sundhedsmæssige anbefalinger. Realiteten er desværre, at mange lande i EU er væsentligt mere udfordret end Danmark, og nogle af de lande har presset hårdt på for at få udvandet EU-kommissionens forslag. Derfor har det ikke været realistisk at gå efter en skærpelse af forslaget, erklærede Magnus Heunicke ved forelæggelsen i europaudvalget fredag 13. oktober.

– Derfor har vi fra dansk side arbejdet på at fastholde ambitionsniveauet i kommissionens forslag, og det ser ud til, at det kan vi lykkes med, tilføjede han.

Der kan komme lidt hjælp fra EU-parlamentet til sin tid i trilogen. EP’s plenum vedtog 13. september betænkningen fra udvalget for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed (ENVI) med yderligere skærpelser og tilpasning til WHO’s retningslinjer.


Et mindretal bestående af Alternativet og løsgænger Theresa Scavenius voterede nej per forhåndsbesked. EU-ordfører Helene Liliendahl Brydensholt (AL) oplyser, at hun voterede imod, fordi det var for uambitiøst.

Overvåging ikke særlig nødvendig i Danmark
Danmarks nationale interesse i udformningen af forpligtelser er endnu engang fleksibilitet. Her gælder overvågning og dermed færre omkostninger til drift og bureaukrati, da Danmark allerede overholder forpligtelserne.

Miljøministeren arbejder også for, at bestemmelsen om erstatning reduceres eller udgår. Den gør medlemslandene erstatningspligtige overfor berørte borgere, der er blevet syge af luftforurening, vel at mærke i tilfælde med 1) overskridelse af grænseværdier for ren luft, og 2) der ikke er vedtaget en luftkvalitetsplan.

Der lægges op til grænseværdier, der er halvdelen af WHO’s anbefalinger, så det er ikke ligefrem progressivt, bemærkede EU-ordfører Marianne Bigum (SF). Hun støttede alligevel mandatet for i det mindste at få bindende aftaler på dette område til en start

Opfordring til EU-kommissionen
– Vi vil opfordre regeringen til kraftigt at opfordre kommissionen til at komme med et forslag, som sikrer, at vi kommer 100 procent i mål, sagde Marianne Bigum.

Magnus Heunicke har allerede luftet skuffelsen over for sine kolleger i ministerrådet og signaleret ønsket om en meget mere ambitiøs tilgang.

– Når sundhedsrisikoen er så stor selv i Danmark, men 80 pct. kommer fra vore nabolande, er vi forpligtede til at arbejde for, at det bliver mere ambitiøst, sagde han.

Han sætter ind på en mere klar og håndfast udformning af forslagets mekanisme, der år for for år presser grænseværdierne længere ned mod WHO’s niveau fra 2030.

Flere målestationer
EU-kommissionens overordnede mål er nul luftforurening i 2050 – 15 år efter fossilstoppet for person- og varebiler.

De større eller mindre skærpelser gælder grænseværdierne for artikelforurening (PM2,5 og PM10, men ikke de ultrafine partikler PM0,1), NO2, SO2 , benzen, benzo(a)pyren (tjærestof) samt tungmetallerne arsen, cadmium og nikkel.

Videre fastsættes grænseværdier for døgnmiddelkoncentrationer af PM2,5 og nitrogendioxid, døgnmiddelværdier for carbonmonoxid og årsmiddelkoncentration af svovldioxid.

EU-parlamentets vedtagelse indeholder én målestation per 1 million indbyggere frem for 5 millioner på steder, hvor høje ultrafine partikler (UFP), sodpartikler, kviksølv og ammoniak (NH3) sandsynligvis vil forekomme. (Dj/281023)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.