Flere miljødata i landbrugsregnskaber

Bæredygtighed indbygges i landøkonomisk bogføring

Af Claus Djørup
EU’s landøkonomiske principper og indikatorer udvides med miljø-, klima- og sociale parametre, når ministerrådet og EU-parlamentet har vedtaget et forslag fra EU-kommissionen om en forordning, der skal give et bedre grundlag for at evaluere EU’s landbrugspolitik.

Det sker ved at omdanne ”Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring” (Farm Accountancy Data Network, FADN) til et informationsnet om landbrugsbedrifters bæredygtighed (Farm Sustainability Data Network, FSDN) fra 2025.

I dag foretages dataindsamling til FADN stikprøvevis. Hertillands indsender 1600 landbrugsbedrifternes revisorer et udvidet regnskab til Danmarks Statistik.

Fødevareministeriet oplyser i politikernotatet, at der er generel støtte til forslaget blandt medlemslandene, men dog en betydelig skepsis i forhold til, at bedrifterne ikke længere kan bibeholde anonymitet.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) fik mandat i europaudvalget fredag 21. april til at støtte forslaget.

Mandatet lægger vægt på, at indsamlingen af data bliver enkel og effektiv for både myndigheder og landbrugere. Videre skal EU-kommissionen gives en klar ramme for indsamling af data, dvs. væsentlige elementer og definitioner fastlægges i forordningen. Endelig skal beføjelser til kommissionen afgrænses tydeligt.

Et mindretal af tre partier – Danmarksdemokraterne, Alternativet og Dansk Folkeparti – voterede nej.

Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) trak en streg i sandet i bekymring for belastningen af erhvervet.

Theresa Scavenius (AL) støttede kommissionens forslag om flere miljødata og voterede nej, fordi hun opfattede regeringens position som uklar.

Derimod sagde Søren Bo Søndergaard (EL) ja, fordi de delegations- og gennemførelsesretsakter er tekniske, som præciseres (begrænses/indhegnes) i aftalen.
(Dj/010523)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.