Flere brancher optages i EU’s klimarefugium


Energiprisen holdes nede for brancher udsat for konkurrence fra lavtlønslande. Foto: Fagpressen.eu

Vrangvilligt dansk ja til forøgelse af gratis CO2-kvoter

Af Claus Djørup
EU-kommissionen udvider adgangen til gratis CO2-kvoter på grundlag af en forventet CO2-pris på 225 kroner per ton, selv om den aktuelle pris er under en femtedel.

De gratis kvoter tilflyder 175 erhvervssektorer og undersektorer, der risikerer flytning af job og produktion ud af EU på grund af konkurrence fra tredielandsindustrier.

Trods de “omfattende undtagelser” lader klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) Danmark stemme ja den 9. juli i EU’s klimakomité om kvotehandelsdirektivets lækageregler for perioden 2015-19, fremgår det af Klima- og Energiministeriets notat til folketinget.

Mange uden for lækagerisiko
Den danske regering kan ikke komme igennem med sit ønske om mere restriktive kriterier for definition af lækage og konkurrenceudsathed. Modstanden er så hård, at Rasmus Helveg Petersen tyr til politikertricket med at skue fremad.

“Regeringen lægger vægt på, at der fremadrettet i relevante forhandlinger arbejdes for at mindske antallet af gratiskvoter til industrien ved at fokusere tildelingen på sektorer i reel risiko for carbon leakage,” hedder det i politikernotatet.

Trods udvidelse af lækagelisten er der formentlig en enkelt dansk virksomhed, der producerer finérplader, som ikke overføres fra den nuværende til den ny liste.

Færre statsindtægter og dyrere kvotepris
De flere gratis CO2-kvoter tages fra EU’s samlede kvotemængde. Det øger altså ikke CO2-udledningen i sig selv, men færre kvoter kan auktioneres. Det betyder færre indtægter for statskasserne og alt andet lige højere priser for de resterende efterspørgere af kvoter.

Organisationen “Vedvarende Energi” kalder gratiskvoter for subsidiering af fossil energi, der forvrider energimarkedet. (O)VE mener, at listen indeholder en række sektorer, hvor energiforbruget er af mindre betydning.

Dansk Erhverv ønsker ligesom regeringen færre og ikke flere undtagelser for de mest CO2-udledende virksomheder for at skabe en mere sektorneutral energi- og klimapolitik.

Bryggerier ganske uenig med regeringen
EU-kommissionen har en dansk allieret i Bryggeriforeningen, der plæderer for gratiskvoter til malterier, der ligger i stærk konkurrence med ikke-kvoteomfattede virksomheder i bl.a. Asien.
Organisationen går i rette med regeringens vurdering af, at der tildeles gratiskvoter til sektorer, der ikke er i risiko for karbonlækage.

Brancheforeningen “Olie Gas Danmark” argumenter også for gratiskvoter, når der nu ikke er et globalt kvotehandelssystem. (Dj/030714)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.