EU-parlamentet: Havmøller kan flyttes til beskyttede farvande

Peter van Dalen (EPP) lægger grundstenen til en maritim nabolov. (Illustration: Skærmdump og Fagpressen.eu)

Danske fiskere glad for strengere krav til VE-anlæg på havet (Opdateret med EP-afstemning)

Af Claus Djørup
Energiøen på Doggerbanke får ekstra modvind fra et stort flertal i EU-parlamentet, som tirsdag vedtog en betænkning om, at fiskere skal have medbestemmelse over placering af havvindmølleparker og andre marine VE-teknologier.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) har lige sendt lovudkastet om en energiø i Nordsøen i høring frem til 18. august, og det vil blive gransket kritisk hos fiskerne.

– Det er ikke uden bekymring, at vi kigger på det projekt. Vi vil anbefale, at man lægger energiøen et sted, hvor den og forsyningslinjer til fastlandet ikke kommer i vejen for væsentlige fiskeinteresser, siger direktør Esben Sverdrup-Jensen, Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO).

– Vi kigger generelt med bekymring for de planer og ambitioner for havvindmøller, man har i Europa. Vi spørger os selv, hvor vi skal fiske i fremtiden? fortsætter Esben Sverdrup-Jensen.

– Vi er interesseret i at fastholde vore fiskepladser. Ofte er der en sammenhæng mellem gydepladser og hvor det er billigst og nemmest at placere havvindmøller. Der er en åben konflikt mellem de to interesser, og derfor opfordrer vi til dialog mellem de to sektorer i forhold til at regulere placeringen af havvindmøller på en måde, så det har så lidt negative konsekvenser for økosystemer og fiskeri som overhovedet muligt, siger Esben Sverdrup-Jensen.

Derfor glæder han sig over EU-parlamentets initiativ om medbestemmelse til fiskerisektoren.

Stort flertal for Peter van Dalen-rapporten
512 stemte ja, 21 nej og 159 blank til betænkningen om havvindmølleparkers og andre vedvarende energisystemers indvirkning på fiskerisektoren, der bærer den hollandske konservative Peter van Dalens navn. Han er næstformand i EP’s fiskeriudvalg PECH. Søren Gade (V) er i øvrigt skyggeordfører på betænkningen. . Søren Gade (V) er i øvrigt skyggeordfører på betænkningen.

– Det skal konstateres, inden man bygger en havvindmøllepark, at den ikke har negative indvirkninger på fiskeri eller akvakultur. Man skal også se på fiskernes behov, og det er mit budskab til kommissionen, erklærede Peter van Dalen ved den korte forelæggelse uden medlemsdebat i Strasbourg mandag 5. juli.

Forsigtighedsprincip
Havvindmølleparker skal underkastets en miljøvurdering, der følger forsigtighedsprincippet i EU-traktatens artikel 191.

Pladsen på havet bliver knap. De næste 30 år vil havvindmøllers beslaglæggelse af arealer stige fra halvanden-to gange Luxembourgs størrelse til Tjekkiets størrelse, anfører Peter van Dalen.

I praksis vil fiskere ikke bevæge sig ind i vindmølleparker, selv om det er muligt som i England, anfører han. Dels kan nettet sidde fast i et vindmølletårn eller kabel, dels er forsikringspræmierne høje.

Støj og stråling
Betænkningen gør meget ud af indvirkninger på dyreliv. Støjen fra nedhamring af fundamenter kan komme op på 130 dB, hvilket antages at forstyrre fisk og havpattedyr. Videre mistænkes kablers elektromagnetiske stråling for at indvirke på fisk og hajer, som er følsomme over for elektricitet.

Videre beskæftiger PECH sig med nedtagningen og især hvad der vil blive efterladt på havbunden.

Møller generer ikke fiskere i beskyttede områder
Peter der Dalen vil senere i juli besøge Saint-Brieuc nær Saint-Malo i Bretagne, hvor fiskerne kæmper mod en kystnær havvindmøllepark.

Her vil han gentage, at man kan placere maritime VE-anlæg i beskyttede havnaturområder, hvor fiskeri er helt eller delvis forbudt. Det mener han at have fået EU-kommissionens håndslag på at undersøge, da en EU-kommissær kommenterede betænkningen i parlamentssalen mandag 5. juni.

– Fiskerne skal have en afgørende stemme i en reel inddragende proces, fastslår Peter van Dalen. I givet fald skal fiskerne have fuld kompensation, hvis en havvindmøllepark spolerer fiskeri.

Vejledning for offshore vindenergi
Det politiske initiativ falder sammen med, at medlemslandene skal indlevere deres maritime arealplaner til EU-kommissionen.

EU-kommissær: miljø- of fiskeri, Virginijus Sinkevičius, er klar til marts 2022 med en rapport om gennemførelsen af den fysiske planlægning for havarealer, oplyste kommissionen ved i EU-parlamentets korte møde mandag om PECH-betænkningen.

Videre er kommissionen på vej med en ny vejledning for offshore vindenergi, der integrerer etablering af havvindmølleparker med maritim beskyttelse.

– Det ene udelukker ikke det andet, sagde EU-kommissær Dubravka Šuica på miljø- og fiskerikommissærens vegne.

Blåt forum
Der oprettes et såkaldt blåt forum for alle maritime interessenter.

Der er foreløbig defineret 13 samarbejdsprojekter og anvendt 25 mio. euro.

Man skal også se på nedtagning af havvindmøller ud fra miljøpåvirkning og genbrug.

Havvindkraft er uundværligt
Endelig slår kommissionen på, at el og brint produceret på havet vil medvirke til at dekarbonisere (mindske CO2-udledning) i andre søfarten og andre blå sektorer.

Det sidste går igen i EP’s energiudvalgs bidrag, hvor det pointeres, at beslutningen om at finde plads til mindst 60 GW i yderligere havbaseret vindkraftkapacitet er af allerstørste betydning og bør betragtes som en prioritet i løbet af de næste få år.

Størstedelen af den europæiske offshorevindkraftkapacitet er koncentreret i Nordsøen og Østersøen, men potentialet vil fortsætte med at vokse som følge af den teknologiske udvikling, herunder i Atlanterhavet og i de sydeuropæiske have, noterer EP’s energiudvalg. (Dj/070721)

Uddrag af PECH-betænkningen:
“Virkninger fra varige og kontinuerlige elektromagnetiske felter kan ændre adfærden hos elektrofølsomme arter og arter, der er følsomme over for magnetfelter. Dette kan føre til kunstige hindringer på havbunden. Bentiske og demersale arter er mere udsat for elektromagnetiske felter i forbindelse med kabler på havbunden end pelagiske arter, men i nogle havvindmøller ligger kablerne i midten af vandsøjlen og kan derfor også påvirke pelagiske arter. Nedgravning af kabler reducerer ikke de potentielt stærke virkninger af elektromagnetiske felter, da magnetfelter normalt trænger gennem havbunden.

Det er påvist, at undervandsstøj har en indvirkning, hovedsagelig på fisk og havpattedyr, og især i anlægsfasen. Støj i forbindelse med pæleramning og stendumpning kan potentielt føre til midlertidige eller permanente høreskader i en bred radius og dermed tab af retningssans, som forhindrer fisk i at finde føde, nå frem til avls- og gydeområder og finde mager. Virkningerne af støj samt forskellige frekvenser, herunder infralyd, i driftsfasen kan afhænge af fiskenes art og alder. De biologiske virkninger af lyd og mange arters reaktion herpå er stadig ukendt. Selv om der anvendes støjdæmpende foranstaltninger såsom boblegardiner og lavstøjmonteringsteknologier, f.eks. vibrationspilotering, er der stadig store huller i forskningen.”

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.