EU-påbudt lovindgreb mod tusindårsgæld

Banker redder halvt år mere med fradrag for hybridrenter

Af Claus Djørup
Nok mister finanssektoren fradragsretten for hybrid kernekapital fra og med 1. januar 2020, men det er et halvt år senere end tiltænkt i VLAK-regeringens pensionsaftale fra 2. maj med DF og R, som der stadig er flertal for.

Daværende skatteminister Karsten Lauritzens (V) lovforslag om ophævelse af den særlige fradragsret per 1. juli i år nåede ikke at blive førstebehandlet endsige vedtaget inden udskrivelsen af folketingsvalget.

Skatteminister Morten Bødskov (S) har sendt det bortfaldne lovforslag uændret i en ny høring frem til 5. september, så det kan fremsættes i begyndelsen af oktober.

Knap 200 mio. kr.
Uanset pensionsaftalen ville hybridrentefradraget blive fjernet. EU-kommissionen mener nemlig, at fradraget er statsstøtte, der kan medføre en positiv forskelsbehandling af den finansielle sektor.

Det halve års udskydelse sparer bankerne for knap 200 millioner kroner i år.

Det umiddelbare merindtægt for staten skønnes til cirka 460 millioner kroner om året, som efter tilpasninger ender med netto 350 millioner. Kommunerne ventes at tjene 70 millioner på indgrebet.

Uendelig løbetid
Bag betegnelsen hybrid kernekapital gemmer sig en gældsform med nærmest uendelig løbetid.

Skatteministeriet henviser til et par sager, hvor virksomheder har opnået skattefradrag for renter på obligationer med en løbetid på 1000 år.

“Skatterådet har dog i disse sager lagt afgørende vægt på, at lånene var forrentet på en sådan måde, at der var incitament til indfrielse på et forud fastsat tidligere tidspunkt inden for en overskuelig årrække, idet forrentningen herefter steg kraftigt. Gældende ret giver derfor ikke mulighed for, at ikke-finansielle udstedere kan opnå fradrag for udgifter på instrumenter svarende til hybrid kernekapital m.v.,” forklares det i lovbemærkningerne.

Hybridtab og -gevinster behandles skattenormalt fra næste år
Som en konsekvens bliver gevinster og tab på hybrid kernekapital behandlet efter kursgevinstloven, hvis lovforslaget ellers vedtages inden nytår.

“Gevinster og tab vil skulle behandles efter de almindelige skatteretlige regler,” hedder det. (Dj/110819)

Tidligere artikel: Hastelovforslag fjerner bankers krisefradrag

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.