EU-kommissionen opgiver vidtgående EU-styring af flytrafik

    Kompromisforslaget sikrer, at DMI fortsat kan fungere som meteorologisk luftfartstjenesteudbyder, understreger transportminister Benny Engelbrecht. Foto: Fagpressen.eu

Mandater til færre siksak flyvninger, digitale markeder, hypersupercomputerkraft og metrologi

Af Claus Djørup

National kontrol og højhedsret over sit luftrum trues ikke længere af et forslag fra EU-kommissionen om udretning af flyruterne i Europa.

Efter otte års tilløb er EU’s transportministre ved at nå til enighed om en delvis udretning af flyruterne i Europa – grønne flyvemønstre – bl.a. ved hjælp af luftfartsafgifternes udformning.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) støtter det portugisiske kompromisforslag. Han lægger ”afgørende vægt på”, at Danmark bibeholder kontrol og højhedsret over dansk luftrum. Dermed forbeholder han sig mulighed for at stemme nej, hvis kompromisforslaget skrider.

Hele europaudvalget bakkede op om hans to sammenhængende forhandlingsmandater ved forelæggelsen torsdag 20. maj.

Kim Valentin (V) fremhævede i sin opbakning dels den afgørende vægt på, at der ikke sker en suverænitetsoverdragelse, dels bevarelse af danske arbejdspladser.

Forslag om flyvesikkerhedsråd reduceret til udpegning af medlemmer

EU-kommissionens omarbejdede forslag og det portugisiske kompromisforslag imødekommer den danske og andre regeringers bekymring over elementer, som transportminister Benny Engelbrecht og hans kolleger betragter som for vidtgående i forhold til den nationale selvbestemmelse over luftrummet.

Videre er et tilhørende forslag udvandet. Oprettelsen af et permanent tilsynsnetværk ”Performance Review Body” (PRB) som en selvstændig enhed under det europæiske luftfartsagentur EASA er fjernet.

Dette netværk angående flyvesikkerhed eksisterer såmænd allerede, men uden nye, vidtgående beføjelser, som regeringen er imod.

Tilbage af PRB-forslaget er kommissionens udpegning af formand og medlemmer af det rådgivende organ.

DMI og Grønland undgår forringelser

Kompromisforslaget sikrer, at DMI fortsat kan fungere som meteorologisk luftfartstjenesteudbyder og kan levere servicetjenester til luftfart i hele verden.

En tvungen spredning af opgaver til flere leverandører ville ifølge transportministeren skade den kontinuerlig indsats de sidste 30 år, hvor det meteorologiske område er effektiviseret på tværs af både almen- og flyve- og civil- og militærflyvemeteorologi.

Det kunne have den afledte effekt for rigsfællesskabet, at DMI’s tjeneste i Grønland blev forringet, påpeger Transportministeriet i politikernotatet.

To digitalmarkedsforslag

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) fik i samme europaudvalgsmøde godkendt sine to mandater vedr. forordningsforslag om 1) det indre marked for digitale tjenester og 2) åbne og retfærdige markeder i den digitale sektor. De kaldes i eurosprog for DSA og DMA – Digital Services Act og Digital Markets Act.

Her voterede Enhedslisten og Nye Borgerlige nej til begge (Liberal Alliance og Alternativet er ikke repræsenteret i udvalget).

Exa-computere og metrologi

Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) fik alene nej fra Nye Borgerlige til sine to mandater vedrørende henholdsvis supercomputerkraft og standarder for videnskabelige målinger.

Det første mandat drejer sig om videreførelse/oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (EuroHPC – European High Performance Computing) . HPC er anlæg i exa-størrelsen på 10^18 beregninger per sekund, hvilket er en milliard gange én milliard eller blot et 1-tal med 18 nuller.

Hagen ved forslaget er uklarhed om fordelingen blandt deltagende lande af 23,1 mia. kr. Derfor afviser forskningsministeren at underskrive en blancocheck.

-Der er ikke tilstrækkelig regnekraft til rådighed i Europa til at dække forskernes og industriens behov. Europæiske forskere og virksomheder må ofte søge HPC-ressourcer uden for Europa, erklærede Ane Halsboe-Jørgensen ved forelæggelsen i europaudvalget 20. maj.

HPC er ikke kvantecomputere, som stadig er på grundforskningsstadiet.

Måleteknik beskæres

Det andet mandat om metrologi (ikke meteorologi) gælder et partnerskab om udvikling af måletekniske kompetencer og faciliteter. Det samlede budget er 300 mio. euro (2,2 mia. kr.).

Danmarks Nationale Metrologiinstitut foreslog oprindeligt at hæve budgettet med 50 mio. euro (373 mio. kr.) til 350 mio. euro (2,6 mia. kr.), som er beløbet i EU-kommissionens bevilling til det tidligere program, EMPIR. Instituttet udtrykker dog en ”selvfølgelig forståelse for behovet for også at kunne prioritere andre områder”.

[Instituttet er i øvrigt i gang med at udarbejde Danmarks egen nationaltid eller tidsreference, som ellers blev nedlagt i 1965. Den nuværende reference er et atomur i Frankfurt, som har en unøjagtighed mindst 100 gange for høj.]

EU-forhandlinger med Færøerne om forskning

Ane Halsboe-Jørgensen bebuder et snarligt notat, hvor regeringen bakker fuldt op om Færøernes ønske om associering til Horisont Europa. Senere vil hun fremlægge et forhandlingsoplæg (mandat).

Den 30. april fremsatte EU-kommissionen et forslag om forhandlinger med Færøerne om Færøernes deltagelse i et EU-programmer og associere Færøerne til forskningsprogrammet Horisont Europa. (Dj/230521)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.