EU splittet mellem toldmurbrækkere og dumpinghøge

Frihandelsminister Mogens Jensen: Handelspolitiske straffeaktioner skader os selv. Foto: Fagpressen.eu

Danmark blokerer to protektionistiske forslag

Af Claus Djørup
Danmark er med i et blokerende mindretal i EU’s ministerråd mod to forslag om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, der vil straffe ikke-EU-lande hårdere for dumping.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) fik fredag 14. november europaudvalgets opbakning på nær Enhedslisten til to negative forhandlingsmandater angående import og offentlige indkøb.

Både EU-kommissionens forslag og det italienske EU-formandskabs kompromisforslag vil skade danske virksomheders interesser, fastslår Mogens Jensen.

Danmark vender sig mod at besvare protektionisme med mere protektionisme. Det er en mangeårig politik over for diverse EU-foranstaltninger mod dumping såsom særtold på kinesiske solceller eller vietnamesisk fodtøj.

Det blokerende mindretal – frihandelsblokken – udgøres af 14 lande både efter den gamle og den ny stemmefordeling. Der må selvsagt være overvægt af mindre lande, når denne halvdel af EU-landene mønstrer under halvdelen af stemmerne, og andelen tilmed er mindre i det nye system med vægt efter befolkningstal.

Varsom brug af handelsstraf
Regeringen uanset partifarve foretrækker at nedbryde tredjelandes handelsbarrierer gennem aftaler frem for at indlede nye barrierespiraler.

– Danmark ønsker grundlæggende en så åben handel med vores omverden som muligt. Vi skal kunne tage mekanismer i brug, hvis vi bliver udsat for dumping, men de mekanismer skal bruges med varsomhed, så der ikke bliver mindre markedsadgang for Danmark og Europa den anden vej, siger Mogens Jensen til Fagpressebureauet om regeringens holdning til de to forordningsforslag.

Straftold øges
Det ene forslag gælder beskyttelse mod såkaldt dumpingimport og subsidieret indførsel fra tredjelande. Det vil føre til en betydelig stigning i negative økonomiske effekter, advarer den danske regering.

Et delforslag vil ifølge Udenrigsministeriet have særlig skadelige virkninger for Danmark især hvis EU-parlamentets ændringsforslag indarbejdes, nemlig fjernelse af reglen om mindste toldsats på en række områder under EU-kommissionens antidumpingundersøgelser.

EU’s beskyttelsestold kan stige til mere end den nuværende mindstetold. De højere toldsatser vil øge udgifterne for danske virksomheder, der lever af import og/eller videreforarbejdning af de pågældende varer, understreger ministeriet.

Barriere mod udbud
Det andet forslag drejer sig offentlige indkøb. Her er minusordene øgede handelsbarrierer, mindsket konkurrence om offentlige indkøb i EU og dermed dyrere varer og tjenesteydelser for offentlige ordregivere i EU, øgede offentlige udgifter, mindre konkurrencedygtige europæiske virksomheder samt øgede administrative byrder.

“Regeringen lægger vægt på, at der ikke bør indføres regler, der kan gøre det sværere for danske virksomheder at vinde EU-udbud, hvis virksomheden har henlagt dele eller hele produktionen til tredjelande, bruger underleverandører fra tredjelande eller indgår i joint ventures med virksomheder i tredjelande,” hedder det om forslag nummer to.

Mogens Jensen forsøger tillige at beskytte erhvervslivet mod øgede administrative byrder ved EU-udbud i form af flere dokumentationskrav til varer og tjenesteydelsers produktion, oprindelse og pris.

Modsatrettede erhvervsinteresser
“Anvendelsen af beskyttelsesinstrumenterne er ofte behæftet med modsatrettede interesser i det europæiske erhvervsliv. De producenter, der søger beskyttelse mod påstået dumping eller subsidiering, vil typisk have interesser i et højt beskyttelsesniveau,” forklarer Udenrigsministeriet i politikernotatet.

“Omvendt vil importørerne og virksomhederne i de næste led i værdikæden ofte have interesser i at undgå foranstaltninger, eller at disse bliver af mere lempelig karakter,” fortsætter ministeriet.

Enhedslisten beskytter ulandes toldbeskyttelse
Enhedslistens afvisning gælder mere selve forslagene end mandaterne.

– Det første forslag lægger op til en aggressiv handelspolitik, som vi frygter vil ramme udviklingslandene. Det er angreb på statsstøtte og toldsatser. Man burde have en progressiv handelspolitik, der havde fokus menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, tilsvining af miljø osv., erklærede EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL).

– I det andet forslag om offentlige kontrakter har regeringen en mere liberalistisk tilgang end kommissionen. Man har fokus på erhvervslivets interesser og ikke relevante bekymringer for menneskerettigheder, fortsatte Nikolaj Villumsen.

Der er ikke tale om en aggressiv handelspolitik, der vil ramme udviklingslande, erklærede Mogens Jensen i sin duplik.

Lavintensive handelskonflikter
– Tvært imod handler det om, at EU ikke skal opføre sig aggressivt over for tredjelande. Vi skal køre på laveste fællesnævner, når det gælder toldsatser, når nogen forsøger at dumpe os. Det er vigtigt at have så åbne markeder som muligt. Den politik, vi lægger an til hvad angår told og udbud er da til fordel for tredjelande i forhold til EU, svarede Mogens Jensen.

– Det er rigtigt, at regeringen arbejder for en mindre hidsig brug af straffemetoder, men det er stadig en udvidelse af EU’s mulighed for at lave straffemetoder, fastholdt Nikolaj Villumsen. (Dj/151114)

www Udenrigsministeriets notat om de to handelsdumpinginstrumenter

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.