Dansk Folkeparti: EU bryder grundloven og hjemmestyreloven

Færøernes retsstiling i rigsfællesskabet endevendes i et kommende møde i færøudvalget, som Dansk Folkeparti indkalder til. Foto: Fagpressen.eu

Grundloven og Danmarks forhold til EU er i centrum i de samrådsspørgsmål, som udenrigsordfører Søren Espersen (DF) stiller til justitsminister Morten Bødskov (S) og fødevareminister Mette Gjerskov (S) om EU’s sanktioner mod Færøerne.

Af Claus Djørup
Dansk Folkepartis samrådsspørgsmål om EU-sanktioner i sildestriden med Færøerne afspejler også debatten på Færøerne om rigsfællesskabet som følge af, at EU-kommissionen har fået grønt lys til at iværksætte sanktioner i striden om den atlantoskandiske sild.

Søren Espersen ønsker, at de to ministre møder op samtidig i færøudvalget for at besvare de i alt ni spørgsmål.

Grundlovsspørgsmålene drejer sig bl.a. om hjemmestyreloven fra 1948, der forbyder forskelsbehandling af færinger og danskere i § 10 stk. 2: ”Valgret og valgbarhed til organer, der henhører under det færøske hjemmestyre, kan gøres afhængig af, at vedkommende er færing. I øvrigt kan der ikke i lovgivning eller forvaltning gøres forskel på færinger og andre danske statsborgere.”

Søren Espersen lægger op til, at den danske stat kompenserer færingerne for deres tab ved en boykot, hvor færøske kuttere hindres i at lande sild og makrel i danske fiskerihavne. I modsætning til de øvrige spørgsmål er det et aspekt, som ikke har været diskuteret på Færøerne, hvor man prøver at spejde efter nye markeder.

DF: Regeringen bøjer sig for EU-diktat
På dagen for flertalsbeslutningen i EU-komiteen for fiskeri og akvakultur – onsdag 31. juli – anklagede Søren Espersen regeringen støttet af De Konservative for at spille hasard med rigsfællesskabet.

– I en konflikt mellem rigsfællesskabet og EU må regeringen til enhver tid stille sig på rigsfællesskabets side. Det står klart, at regeringen nede i Europa kun på skrømt har stået frem og fortalt, at man kæmper Færøernes sag på fiskeri- og hvalfangstområdet, mens man samtidig i EU-systemet har gjort klart, at Danmark selvfølgelig ville være med til at boykotte Færøerne, skrev Søren Espersen.

– Regeringen svigter altid konsekvent Færøernes og Grønlands sag, når EU-bureaukraterne dikterer det. Selv altså i denne sag, hvor Danmark nu er med til at jage færøske fiskere til havne uden for EU, og hvor det dermed også er danske arbejdspladser i Hirtshals, Hanstholm og Esbjerg, som er i fare, fortsatte Søren Espersen.

De fire samrådsspørgsmål til Morten Bødskov
1. Vil ministeren redegøre for, hvorledes sanktioner mod færøske fiskere (danske statsborgere, bosat på Færøerne), som er besluttet af EU og skal implementeres af Danmark, er i overensstemmelse med grundloven, hvoraf det fremgår, at danske statsborgere ikke må forskelsbehandles, herunder om ministeren kan garantere, at sanktionerne ikke strider mod grundloven?

2. Vil ministeren endvidere redegøre for, hvorledes sanktioner mod færøske fiskere fuldt ud er i overensstemmelse med hjemmestyreloven af 1948, hvoraf det fremgår, at færinger og danskere ikke må forskelsbehandles, herunder om ministeren kan garantere, at sanktionerne ikke strider mod hjemmestyreloven af 1948?

3. Vil ministeren forholde sig til Færøernes lagmand Kaj Leo Johansens udtalelser om, at Rigsfællesskabet sættes på en alvorlig prøve, såfremt Danmark indfører sanktioner mod Færøerne, idet han videre udtaler: “Det er meget, meget alvorligt, hvis Danmark boykotter sine egne statsborgere”?

4. Vil ministeren oplyse, hvad regeringen vægter højest: Rigsfællesskabet med Færøerne, som har eksisteret i mere end 600 år, eller medlemskabet af EU, som i denne sammenhæng historisk vil blive betragtet som en forbigående døgnflue?

De fem samrådsspørgsmål til Mette Gjerskov1. Vil ministeren oplyse, hvordan Danmark vil være stillet i EU, såfremt regeringen beslutter, at Danmark afviser at implementere de sanktioner, som EU nu har iværksat mod Færøerne. Yderligere vil ministeren oplyse, hvorvidt det fra dansk side har været overvejet at afvise boykotten af Færøerne med henvisning til, at danske statsborgere, hvad enten de bor på Færøerne, i Grønland eller i Danmark, ikke må forskelsbehandles?

2. Vil ministeren i detaljer redegøre for, hvem og hvad der vil blive omfattet af EU’s fiskerisanktioner mod Færøerne, og om regeringen agter at give kompensation til de færøske fiskere, som fremover vil kunne påvise et økonomisk tab som følge af EU-sanktionernes iværksættelse?

3. Vil ministeren oplyse, hvorfor Danmark stemte imod EU-sanktionerne mod Færøerne, når man har erklæret i princippet at være enig i, at kvoterne skal overholdes?

4. Hvilke skridt agter ministeren at foretage sig frem mod den 1. september 2013 for at undgå, at Danmark skal boykotte egne statsborgere, og vil ministeren yderligere oplyse, hvorvidt hun i denne periode agter sig til Færøerne for personligt over for Lagtinget at redegøre for det danske svigt over for Rigsfællesskabet?

5. Fødevareministeren bedes oplyse, om Regeringen agter at give kompensation til de færøske fiskere, som fremover vi kunne påvise et økonomisk tab som følge af EU-sanktionernes iværksættelse.

(Dj/030813)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.