Danmark forbillede for tysk planlov

Den tyske regering i Berlin kommer Femerprojektet til undsætning med et lovforslag om hurtigere planlægning og godkendelse af trafikprojekter som eksempelvis en større Fehmarnsundbrücke. Foto: Fagpressen.eu

Femertunnelen har udsigt til nemmere og hurtige igangsætning efter det tyske parlaments vedtagelse af en forenklet planlov

Af Claus Djørup (Opdateret 23.11.2018)
Tyske politikere har lært noget af projektet med en fast forbindelse over Femer Bælt og besøg på Storebælts- og Øresundsbroerne, nemlig at store projekter kan vedtages og gennemføres i mindelighed.

Regeringen i Berlin (CDU/CSU og SPD) har fået vedtaget et lovforslag om hurtigere planlægning og godkendelse af trafikprojekter.

Det skal løse op for de strandede projekter rundt i Tyskland, der er forsinkede på grund af langvarige miljøretssager – og sikre smidigere myndighedsbehandling af nye projekter såsom den ny jernbane på den tyske side af Femer Bælt.

Det dansk-tyske projekt – “Die Feste Fehmarnbeltquerung” – indtog en fremtrædende plads og fyldte fem tætskrevne sider i det 69 sider lange lovforslag.

Det drejer sig ikke kun om selve tunnelen, men også om bane og vej i Østholsten samt broen over Fehmarn Sund.

Én klageinstans for landanlæg
Det drejer sig ikke kun om selve tunnelen, men også om bane og vej i Østholsten samt broen over Fehmarn Sund.

Det fastslås i loven, at der kun er én klageinstans for vej- og baneprojekter i forbindelse med den faste forbindelse, nemlig forvaltningsdomstolen i Leipzig, oplyser Transportministeriet.

Den klarhed og forenkling er en klar fordel for Femer Bælt-forbindelsen.

Den tyske vejlovgivning indeholder ellers to klageinstanser, mens jernbanelovgivningen indeholder én.

Opsættende virkning begrænses

Det vigtigste af de 12 initiativer er begrænsning af muligheden for opsættende virkning. Det øger chancen for, at arbejdet med sænketunnelen kan igangsættes kort efter godkendelsen uden at afvente en domstolsafgørelse. Juridiske fodfejl kan ikke længere begrunde forlængelse af en retssag.

I tilfælde af opsættende virkning bliver det lovligt at udføre forberedende anlæg som arbejdsveje og -havne, blot de ikke berører kommende ekspropriationer.

Den foreslåede automatik for øjeblikkelig igangsætningstilladelse blev dog pillet ud under udvalgsbehandlingen. Den nuværende tilstand bevares, dvs. man kan ansøge om Sofortvollzug – strakseksekvering.

Rollemodel
Det gør indtryk i Tyskland, at der kun var 36 indsigelser mod Femertunnelprojektet i Danmark, mens der er indgivet 12.400 skriftlige protester til miljømyndigheden i Kiel.

Ved Forbundsdagens førstebehandling henviste flere ordførere til Danmarks smidige planproces med tidlig borgerinddragelse.

– Danmark er på alle måder en rollemodel, som uden formindskelse af borgerinddragelse kan gennemføre planlægningsprocedurer forholdsvis hurtigt, forholdsvis gennemsigtigt og på meget kortere tid end vi er vant til i Tyskland, sagde vicetransportminister Enak Ferleman (CDU) ved forelæggelsen.

Tilsandede projekter
Eksempelvis er projekteringen af Elbtunnel forsinket af årelange sager ved forvaltningsdomstolen i Leipzig om bl.a. ekspropriation og nedrivning af to vindmøller.

Det er den domstol, som modstanderne af Femertunnelen vil gå til, når den uafhængige miljømyndigheds godkendelse kommer her i efteråret.

Et afsnit på Autobahn A20 er forsinket i to årtier på grund af en naturklagesag om flagermus.

Renoveringen af den faldefærdige Rader Hochbrücke ved Rendsborg (Jyllandskorridorens nåleøje) kan også blive ramt af en langvarig miljøretssag. Her forsøger politikerne i Kiel at undgå en ny plangodkendelse ved at bygge den ny bro som udvidelse af den eksisterende.

Forsinkelserne skyldes også mangel på personale og kompetence hos myndighederne, fremhævede det tyske fagforbund Verdi og naturforeningen Bund ved en høring i Forbundsdagens transportudvalg i sidste måned.

Delstater vil også
FDP, Die Linke og Die Grünen stemte imod, mens AfD støttede lovforslaget.

Den største politiske knude kan være Forbundsrådet, som er et andetkammer valgt af delstatsregeringerne. Her vil man gerne udvide lovforslaget til lokal vejplanlægning.

Forbundsrådet kan holde sin godkendelse tilbage, medmindre der indføjes en paragraf om, at den statslige ordning også skal gælde for vejplanlægning i byerne.

Beltretter
Det bryder man sig ikke om hos den lokale protestforening på Femarn, Beltretter.

Her er harmen stor over lempelserne og begunstigelsen af projektet. Det vil give byggeselskabet mulighed for at skabe fuldbyrdede kendsgerninger før man kender domstolens afgørelse, anfører Karin Neumann fra Beltretter i en pressemeddelelse.

Hun opfordrer til at skrive protestbreve til transportminister Andreas Scheuer (CSU). (Dj/201118/231118)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.